UNL Libraries
Archives & Special Collections | Finding Aids

Sbírka české ho dĕdictví, Vyprávĕné dĕjiny

Název: Sbírka české ho dĕdictví, Vyprávĕné dĕjiny

Autor: Svoboda, Joseph G.

Období: 1854-2001

Množ ství: 4 krabice

Číslo sbírky: MS 0085

Jazyk: český , anglický

Omezení: ž ádné

Access, Copyright, and Historical Records Statement: For more information see our guidelines or please contact Archives & Special Collections.

Preferovanácitace: Czech Heritage Collection (MS 0085). Archives & Special Collections, University of Nebraska–Lincoln Libraries.

Alternativní formát: ž ádný

Životopis:

Obsah:

Materiály jsou ulož eny v jedné sé rii po osmi v 280 krabicích a tý kají se sbírky české ho dĕdictví. Vyprávĕné dĕjiny shromaž dil mezi lety 1975 až 1981 Joseph G. Svoboda.

Jako dodatek k vyprávĕný m dĕjinám, sbírka také obsahuje asi 800 divadelních her, almanachy publikované v Československu i ve Spojený ch státech, pamflety s český mi a československý mi té maty, záznamy o český ch bratrský ch organizacích, periodika publikovanáv Československu a mimo Československo. Materiály jsou rozdĕleny do 7 sé rií, v kaž dé je popis obsahu.

Předmĕty:

Popis Série: Series 8: Vyprávĕné dĕjiny

4 krabice + 1 zápisník. Tato Série obsahuje natočené pamĕti 65 lidí s český mi kořeny. Svoboda vedl vĕtšinu rozhovorů mezi lety 1975 až 1981. Té mata na kazetách se tý kají historie rodin, zkušeností s emigrací a ž ivota v Nebrasce od roku 1900 až do 1970. Přilož en je také zápisník s fotografiemi různý ch dotazovaný ch.

Seznam: Series 8: České vyprávĕné dĕjinyKrabice 1. Složka 1. Vyprávĕné dĕjiny 1975-Item 1. Thomas Zacek, 25.srpna 1975, angličtinĕ

Omaha, Nebraska. Minulost rodiny v Česku, odchod otce do USA v roce 1869, začátky v Nebrasce (Cummings County, West Point), vzdĕlání a karié ra.

Item 2. Marie Potmesil, 30. srpna 1975, češtinĕ

Newman Grove, Nebraska. Příchod do Nebrasky, manž el narozen v roce 1875, obecné vzpomínky.

Item 3. J.B. Weems, 6. srpna 1975, češtinĕ

York, Nebraska. Dcera M. Potmesila, narozena v roce 1912 na farmĕ blízko Newman Grove (Madison County), obecné vzpomínky.

Item 4. Joseph Havlena, 3. září 1975, češtinĕ

David City, Nebraska. Příchod do Nebrasky v roce 1904, narozen na Moravĕ, obecné vzpomínky na rodinný ž ivot.

Item 5. Emma Havlova, 3. září 1975, češtinĕ

David City, Nebraska. Narozena v USA, obecné vzpomínky na rodinu a ž ivot.

Item 6. Josephine Sladky, 17. září 1975, češtinĕ

David City, Nebraska. Narozena blízko Klatov jako Řezníčková, do USA přišla v roce 1909 ve vĕku 13-ti let. Rodiče se usadili v Dawson County, vzali se v roce 1918, pronajali si farmu v Saunders County, 2 míle od Prague, obecné vzpomínky.

Item 7. Joseph Klima, 10. září 1975, češtinĕ

Milligan, Nebraska. Obecné vzpomínky a ž ivot Čechů v Milliganu.

Item 8. Phillip Svoboda, 13. září 1975, angličtinĕ

Lincoln, Nebraska. Narozen v USA, osobní vzpomínky, Gage County.

Item 9. Paní Josephine Masek, 17. září 1975, češtinĕ

David City, Nebraska. Narozena v Obratani u Tábora jako Fučíková, do USA přišla v roce 1909, vdala se ve vĕku 19-ti let, pronajala si farmu 5 mil od David City.

Item 10. Lud Petracek, 15. října 1975, angličtinĕ

Bridgeton, MO. Vzpomínky na ž ivot v české komunitĕ v Milliganu do roku 1912, reflexe o minulosti a budoucnosti Američanů s český mi kořeny.

Item 11. Lad Skocpol, 21. října 1975, angličtinĕ

Crete, Nebraska. Minulost rodiny, prarodiče přišli do Wisconsinu v roce 1855, přestĕhovali se do Wilberu kolem roku 1860.

Item 12. Paní Lad Skocpol, 21. října 1975, angličtinĕ

Crete, Nebraska. Minulost rodiny, dĕdeček Francis J. Sadilek, matka Dr. Olga Stastny, vzpomínky na dĕdečka a matku, pohled na ž ivot Čechů ve Wilberu, část tý kající se Willy Cather (kazeta 13 strana 1).

Item 13. Paní Julia Novotny, 28. října 1975, angličtinĕ

Schuyler, Nebraska. Obecné vzpomínky a příbĕh ze ž ivota Čechů v Schuyleru.

Item 14. Josef Vodehnal, 28. října 1975, češtinĕ

Clarkson, Nebraska. Do USA přišel v roce 1908, vzpomínky na Česko, v armádĕ za 1.svĕtové války, dvakrát zranĕn, vzpomínky na ž ivot Čechů blízko Clarksonu, obecné vzpomínky.

Item 15. Helen Sysel (Mrs. Anton Kupka), 31. října 1975, češtinĕ

Crete, Nebraska. Narozen v USA, osobní a obecné vzpomínky na ž ivot Čechů v Crete.

Item 16. Joseph Skalak, 5. listopad 1975, češtinĕ

Humboldt, Nebraska. Prarodiče přišli na farmu blízko Humboldtu v roce 1865, vzpomínky na školu a českou komunitu v Humboldtu.

Item 17. Marie Beznoska Herbrich, 7. listopad 1975, češtinĕ

Schuyler, Nebraska. Vĕk 82, narozena v Kladnĕ, do USA přišla v roce 1908 jako patnáctiletá, vzpomínky na dobu v Česku, cestu do USA a první roky v Schuyleru.

Item 18. Vlasta Sterba (Mrs. Frank Mize), 7. listopad 1975, angličtinĕ

David City, Nebraska. Vĕk 83, narozena v Omaze, studovala na UNL v roce 1919, vdala se v roce 1919, ž ila v David City, vzpomínky na otce a imigranty z Česka, ž ivot Čechů v Omaze, na dobu strávenou na univerzitĕ a roky poté .

Item 19. Paní Blanka Pospichal, 14. listopad 1975, češtinĕ

Clarkson, Nebraska. Narozena v Příbrami, do Nebrasky přišla v roce 1923 jako osmnáctiletá, vzpomínky na Česko hlavnĕ za 1. svĕtové války a po roce 1918, ochotnice v český ch divadelních hrách, učila češtinu v Clarksonu.

Item 20. John Pospichal, 14. listopad 1975, češtinĕ

Clarkson, Nebraska. O rodinĕ a zkušenostech na farmĕ.

Item 21. Alois Belsan, 18. listopad 1975, češtinĕ

Lincoln, Nebraska. Narozen v Česku, do USA přišel v roce 1904 jako patnáctiletý , pracoval v uhelné m dole v Pennsylvanii (Loyal Hanna), obecné vzpomínky na Pennsylvanii a Nebrasku, Crete, Bee a Havelock.

Item 22. Anton Adamek, 19. listopad 1975, češtinĕ, angličtinĕ

Ord, Nebraska. Narozen v Česku, do USA přišel v roce 1884 s rodiči, usadil se ve Valley County, 19 mil od Ordu, obecné vzpomínky na drnový dům, venkovskou školu, blizard (zvlášt' v roce 1888), společenský ž ivot Čechů v okolí Ordu a Clarksonu, pohledy na české tradice, odstĕhoval se do Clarksonu 1913-1918.

Item 23. James Truhlar, 4. prosinec 1975, češtinĕ

Lincoln, Nebraska. Narozen v Česku (1895) blízko Vysoké ho Mý ta, osobní vzpomínky na příchod do USA v roce 1921 ve vĕku 26 let, přispĕvatel do české ho časopisu Hospodář publikované ho v Texasu.

Item 24. James Truhlar, 21. ledna 1976, češtinĕ

Lincoln, Nebraska. Narozen v Česku (1895) blízko Vysoké ho Mý ta, osobní vzpomínky na příchod do USA v roce 1921 ve vĕku 26 let, přispĕvatel do české ho časopisu Hospodář publikované ho v Texasu.

Item 25. Lad Tesar, 8. ledna 1976, angličtinĕ

Omaha, Nebraska. Obecné vzpomínky na osobní ž ivot a ž ivot Čechů v Omaze, narozen 1897 blízko Chotĕboře, otec Václav přišel do USA v roce 1902, rodina ho následovala v roce 1903, člen státní legislativy (Snĕmovna reprezentantů a Senát) ve 20. letech.

Item 26. Antonin Piskac, 15.ledna 1976, češtinĕ

Omaha, Nebraska. Vzpomínky na ž ivot v Chotĕboři do 17-ti let, v roce 1907 odešel s matkou a sestrami za otcem, nejdříve do Beatrice, pak do Omahy, kde pracoval jako provozní linotypu pro časopis Osvĕta, v roce 1930 si koupil tiskárnu a stal se editorem a vydavatelem Hospodáře do roku 1960, vzpomínky na ž ivot Čechů v Omaze, noviny vydávané v té dobĕ a osobní pohled na ž ivot Čchů dnes.

Item 27. Paní Mafka Slapnicka (Mrs. James Slapnicka), 20. ledna 1976, češtinĕ

Wilber, Nebraska. Minulost rodiny v Česku, narozena v Humpolci v roce 1896, v roce 1922 přišla do Wilberu, vzpomínky na Česko, aktivity v české komunitĕ ve Wilberu.

Item 28. Paní Alice Kostka, 20. ledna 1976, češtinĕ

Wilber, Nebraska. Vzpomínky na ž ivot v Česku, narozena v roce 1900 na již ní Moravĕ, do Wilberu přišla v roce 1922, ž ila ve Wilberu, Chicagu a vrátila se do Wilberu v roce 1929, aktivní v Sokolu a divadelním klubu.

Item 29. Paní Alois Splichal, 7. března 1976, češtinĕ

Lincoln, Nebraska. Vzpomínky na dĕtství v Česku, narodila se v roce 1889 blízko Vysoké ho Mý ta, v roce 1907 přišla do Galvestonu v Texasu, nĕkolik let zde ž ila a pak se přestĕhovala do Dodge, pozdĕji do Bancroftu, kde vedla pekárnu, poté pracovala v oblasti filmu v Iowĕ, vdala se v ropce 1915.

Item 30. Frank Rut, 16. března 1976, češtinĕ

Tobias, Nebraska. Osobní vzpomínky, narozen v roce 1883 v Bezdĕkovĕ (okres Blatná) v již ních Čechách, vyučený švec, do USA přišel v roce 1901.

Item 31. Paní Anton Prazak, 5. dubna 1976, češtinĕ

Lincoln, Nebraska. Vzpomínky na rodiče narozené v Česku, na české zvyky, festivaly v Saline County, v Dorchesteru, Wilberu, Swantonu, zpívátři lidové písnĕ, které ji naučila matka. Narozena jako Hromas v roce 1898 ve Dwightu v Nebrasce v Butler County.

Item 32. Josef Safarik, 6. dubna 1976, angličtinĕ

Murray, Nebraska. Vzpomínky na prarodiče, kteří se v roce 1876 usadili v Howard County, a na rodiče. Vypráví jejich příbĕhy z Česka a prvních let usídlování. Život Čechů, kostel ve Varšavĕ, festivaly. Osobní příbĕh z doby, kdy slouž il v americké armádĕ ve Francii v roce 1918, ož enil se v roce 1919, farmařil v Kansasu, přestĕhoval se do Cass County blízko současné ho bydlištĕ v roce 1928.

Item 33. Paní Rudolph Rejda, 10. dubna 1976, angličtinĕ, češtinĕ

Dwight, Nebraska. Vĕk 69. Narozen v roce 1907 v Loučách u Brna na Moravĕ. Vzpomínky na vĕk mezi 2 a 5 roky v Česku. Odešel v roce 1912, otec o rok dříve. Š kola v Omaze, učil se tam anglicky, ož enil se v roce 1927. Vzpomínky na 1.svĕtovou válku v Omaze, ž ivot ve Dwight, večírky, zábavy atd.

Item 34. Barbara Horka, 14. dubna 1976, češtinĕ, angličtinĕ

Burwell, Nebraska. Pamĕti a názory. Po příjezdu do Ameriky v roce 1880 se usadila nejprve v Saunders Co. Narozenároku 1874 blízko Plznĕ. Vzpomínky na bouře roku 1888. RozenáEret.

Item 35. Emma Mathauser, 14. dubna, 1976, češtinĕ, angličtinĕ

Burwell, Nebraska. Narozenáv roce 1897 ve Valley County. Provdanáv roce 1917. Rodiče přišli do Ameriky v roce 1875 a 1876 (do Chicaga). RozenáRousek.

Item 36. Barbara Dvorak, 15. dubna 1976, češtinĕ, angličtinĕ

Atkinson, Nebraska. Narozená1888. Do USA přišla v 16 letech. Provdanáv roce 1908. Bĕž né reminiscence.

Item 37. Maria Sadlak Fanta, 15. dubna 1976, češtinĕ

St. Paul, Nebraska. Vzpomínky na farmářský ž ivot v Nebrasce. Narozenána Moravĕ. Do Ameriky přijela ve 22 letech.

Item 38. Caroline Hain Vogeltanz, 20. dubna 1976, češtinĕ

Dwight, Nebraska. Narozenáv roce 1888 v Rouchovarech blízko Brna na Moravĕ, přijela do USA v roce 1894. Provdanáv roce 1910. Vzpomínky a reflexe na ž ivot v a blízsko Dwightu.

Item 39. Matilda Kulhanek, 22. dubna 1976, češtinĕ

David City, Nebraska. Vzpomínky na ž ivot v rodné zemi. Narozenáv Rouchovanech, Třebíči na Moravĕ. Provdanáv roce 1912. Přijela do USA v roce 1913. Manž el zemřel v roce 1943.

Item 40. Pan a paní Jerry Severynovi, 4. kvĕtna 1976, angličtinĕ

Schuyler, Nebraska. Rodinné reminiscence české ho ž ivota u Schuylerů. Rodiče z obou stran přijeli v sedmdesátý ch letech z Moravy. Manž eli byli od roku 1922. Severynovábyla rozenáChrastilová. Dvacet let krajský m ú ředníkem v Colfaxu.

Item 41. Frank Vlasak, 4. kvĕtna 1976, češtinĕ, v angličtinĕ

North Bend, Nebraska. Osobní a rodinné pamĕti, zejmé na o české m ž ivotĕ v Morse Bluff. Aktivity Západní Česko-Bratrské Jednoty, ve který ch se angaž oval od roku 1951. Současný národní ředitel. Budoucnost české ho dĕdictví v Nebrasce.

Item 42. Louis Klasna, 13. kvĕtna 1976, angličtinĕ

Lincoln, NE (ž ila ve Spenceru). Rodiče přijeli do USA v roce 1890. Provdanáv roce 1891. Narozenáv roce 1911 blízsko Spenceru v Nebrasce. Přijela v roce 1894 do Boyd County. Nejmladší z 10ti dĕtí. Vzpomínky na bĕž ný český ž ivot v Boyd County.

Item 43. John Pesek, 20. kvĕtna 1976, angličtinĕ

Ravenna, Nebraska. Vzpomínky na zápasnickou karié ru. Svĕtový m šampiónem v roce 1937. Lud Petracek se ùčastní konverzace na druhé pásce.

Item 44. Joseph Prokop, Paní Prokopová, 27. kvĕtna 1976, češtinĕ

Wilber, Nebraska. Vzpomínky rodičů, ž ivot na farmĕ v Nance County a ve Wilbru.

Item 45. Rudy Vertiska, 22. června 1976, angličtinĕ

Humboldt, Nebraska. Narozen v roce 1908 v Humboldtu. Vzpomínky na jeho český rodinný (rodičů a prarodičů) ž ivot v Humboldtu, na ùčast ve Vackovĕ kapele a na lé ta strávenána Univerzitĕ v Nebrasce.

Item 46. Bernard Klasek, 15. července 1976, angličtinĕ

Narozen v roce 1905 blízko Wilberu (na farmĕ). Vzpomínky a ùvahy o české m ž ivotĕ ve Wilberu a o festivalech.

Item 47. Joseph Sklenicka, 18. března 1977, češtinĕ

Omaha, Nebraska. Vzpomínky na dny strávené v rakouské armádĕ na ruské frontĕ bĕhem druhé svĕtové války, jeho zajetí Rusy a poslé ze ùčast v taž ení český ch legiích do Vladivostoku a zpĕt do Čech přes Japonsko, Indický oceán a Suezský kanál v roce 1920.

Item 48. Joseph Sklenicka, 29. dubna 1977, češtinĕ

Omaha, Nebraska. Narozen 1894 v Rozdĕlovĕ (blízsko Kladna) v Čechách; rané mládí tamté ž , učnĕm na tesaře ve škole jeho rodičů; povolán do rakouské armády v roce 1914; starší bratr emigruje do Ameriky; válka;

Item 49. Joseph Sklenicka, 29. dubna 1977, češtinĕ

Omaha, Nebraska. Pokračování: přesun ze srbské fronty k Dukelské mu průsmyku na Slovensku. Zajat Rusy v březnu 1915; zkušenost válečné ho zajatce.

Item 50. Joseph Sklenicka, 29. kvĕtna 1977, češtinĕ

Omaha, Nebraska. Československé legie v roce 1917; bojuje proti Komunistům podé l Transibiřské magistrály smĕrem k Vladivostoku;

Item 51. Joseph Sklenicka, 29. dubna 1977, češtinĕ,

Omaha, Nebraska. dostáváse tam v červenci 1920; vrací se do Československa přes Japonsko, Singapure, Suez a Terst; o nĕkolik tý dnů pozdĕji odchází do U.S.A.; ž ivot v Omaze; ž ivotní filosofie volnomyšlenkáře.

Item 52. Joseph Baren, 19. kvĕtna 1977, češtinĕ, angličtinĕ

Brainard, Nebraska. Narozen v roce 1894 v Chlumu (severnĕ od Prahy); odvolán do rakouské armády v roce 1912; dezertoval blízsko Přemysle k Ruský m jednotkám v roce 1914. Pracoval na farmĕ v Ukrajinĕ až do konce války; dojel do Vladivostoku, poté přes Shanghai, Hawaii, San Diego, New York, Francii dorazil do Československa. Emigroval v roce 1919 do U.S.A.; záž itky z Butler Co.

Item 53. Charles Buresh, 2. června 1977, češtinĕ

Omaha, Nebraska. Narozen v roce 1892 v Již ní Omaze; rodiče přišli do U.S.A. různĕ, přibliž nĕ v roce 1880. Vzpomínky na ž ivot české komunity v Omaze na počátku století.

Item 54. Ed Pavlik, 10. června 1977, češtinĕ

Verdigre, Nebraska. Narozen v roce 1902 blízsko Verdigre; třetí generace; prarodiče přišli z Čech v 60tý ch letech 19cté ho století; osobní vzpomínky a vzpomínky na ž ivot Čechů v kraji Verdigre Knox a okolí.

Item 55. Edward Krbel & Tracy Ruzicka, 10. června 1977, češtinĕ

Spencer Nebraska. Druhágenerace; otec přišel do U.S.A. z Čech (Hluboká) v roce 1881 ve vĕku 6ti let (manž el a manž elka).

Item 56. Jaroslav Masek & Rosalie Bartos, 10. června 1977, češtinĕ

Spencer, Nebraska. Rodiče přišli do Ameriky v roce 1906; osobní vzpomínky a ž ivot v okolí Spenceru.

Item 57. Ludwig Placek, 10. června 1977, češtinĕ

Spencer, Nebraska. Druhágenerace; narozen roku 1896 blízko Lynche (kraj Boyd); rodiče přijeli z Čech v roce 1885; osobní pamĕti.

Item 58. Sylvia Klasna, 10. června 1977, češtinĕ, angličtinĕ

Spencer, Nebraska. Otec přišel do USA v roce 1881.

Item 59. Charles Zidko & Emily Malek, 11. června 1977, češtinĕ

Spencer, Nebraska. Do USA přišel s rodiči v roce 1901 (narozen v Podĕbradech u Havlíčkova Brodu).

Item 60. Neidentifikováno, 24. července 1977, češtinĕ

Dwight, Nebraska. Katolickámše slouž enápáterem Vojtĕchem Vítem z Chicaga.

Item 61. Edward Novacek, 23. dubna 1978, angličtinĕ

Wauneta, Nebraska. Osobní vzpomínky na rodiče, kteří přišli do Chase z Česka v roce 1892 a na první roky.

Item 62. Edward Novacek, 22. kvĕtna 1978, angličtinĕ

Wauneta, Nebraska. Narozen v roce 1897 na farmĕ 14 mil vý chodnĕ od Waunety. Rodiče emigrovali v roce 1892. Jeho otec Josef zemřel v roce 1901 a matka se znovu vdala za Ludvíka Ošmeru. Osobní vzpomínky.

Item 63. Tony Kriz, 15. června 1978, angličtinĕ

Cambridge, Nebraska. Narozen v roce 1881. Vzpomínky na první roky v Nebrasce a Kansasu.

Item 64. Mary Jones, 16. prosince 1978, češtinĕ

Wahoo, Nebraska. Narozen blízko Třebíče na Moravĕ. Do USA přišel v roce 1906. Osobní vzpomínky.

Item 65. Joe Jones, 16. prosince 1978, češtinĕ, angličtinĕ

Wahoo, Nebraska. Syn. Narozen v roce 1912 blízko Wahoo.

Item 66. Rose Gray, 1. září 1978, angličtinĕ

Lincoln, Nebraska. Osobní vzpomínky, na Česko a USA.

Item 67. Katherine Motacek, 10. července 1931, češtinĕ

Plattsmouth, Nebraska. Narozena v Česku v roce 1881. Ve vĕku 6 tý dnů dorazila na Ellis Island s matkou. Osobní vzpomínky.


Související materiály a zdroje: Navštivte stránku Sbírka české ho dědictví na Seznamu Etnický ch americký ch sbírek.If you have questions about the Archives & Special Collections, please email "archives@unl.edu."
Finding Aids | Archives & Special Collections | UNL Libraries | UNL Home
© University of Nebraska-Lincoln Libraries | Lincoln, NE 68588-4100 | 402-472-9568 | comments to: Web Team