UNL Libraries
Archives & Special Collections | Finding Aids

Henry John, Spisy

Title: Henry John, Spisy

Creator: John, Henry J., 1885-1971

Dates: 1885-1968

Quantity: 11 krabic, , Nadmĕrné rozmĕry - krabice 10 (150 cm)

Collection Number: MS 0086

Language: Čeština, angličtina, slovenština, nĕmčina, francouzština, chorvatština

Omezení: Žádná

Access, Copyright, and Historical Records Statement: For more information see our guidelines or please contact Archives & Special Collections.

Preferovanácitace: Henry John, Spisy (MS 0086). Archives & Special Collections, University of Nebraska–Lincoln Libraries.

Životopis:

Henry Jaroslav John se narodil se v roce 1885 v Olomouci na Moravĕ a když mu bylo 14 let, připojil se ke svý m rodičům, kteří ž ili ve Spojený ch státech. Pracoval v Oklahomĕ a Kansasu, kde chodil na University of Kansas. V roce 1912 získal magisterský titul na University of Minnesota. V roce 1916 získal titul doktora medicíny z Western Reserve University of Medicine. Když pracoval jako lé kař v New Yorku, spolupracoval se specialistou na diabetes F.M. Allenem. 9.října 1928 se ož enil s Betty Beaman a společnĕ založ ili "Ho Mita Koda," tábor pro dĕti s cukrovkou v Ohiu, který je v současnoti provozován Diabetickou asociací širšího Clevelandu. Henry J. John zemřel v roce 1976 ve vĕku 86 let.

Obsah:

Kolekce obsahuje osobní spisy Henryho J. Johna včetnĕ korespondence, překladů, publikací, ž ivotopisních materiálů a fotografií. Vĕtšina kolekce se tý káJohnovy lé kařské karié ry a jeho zájmu o literaturu a vý tvarné umĕní.

Té mata:

Beneš, Edvard -- Korespondence

Beneš, Vojta, 1878 -- Korespondence

Sbĕratelé knih -- Spojené státy americké -- Archívy

Cukrovka/diabetes -- Vý zkum -- Spojené státy americké -- Dĕjiny -- Zdroje

Eastman, Charles A., 1858-1939

Hus, Jan, 1369-1415

Jirásek, Alois, 1851-1930

John, Henry J., 1885-1971 -- Archívy

Laichter, Jan -- Korespondence

Laichter, Josef -- Korespondence

Masaryk, T. G. (Tomáš Garrigue), 1850-1937 -- Korespondence

Mucha, Alfons, 1860-1939 -- Korespondence

Preissig, Vojtĕch -- Korespondence

Preissová, Gabriela, 1862-1946 -- Korespondence

Purkynĕ, Jan Evangelista, 1787-1869

Rádl, Emanuel, 1873-1942 -- Korespondence

Š vabinský , Max, 1873-1962 -- Korespondence

Svĕtlá, Karolína, 1830-1899

Trojan, J.A.

Češi -- Zahraničí státy -- Korespondence

Československo -- Politika a vláda -- 20. století -- Zdroje

Sbĕratelé umĕní -- Spojené státy americké -- Archívy

Českoslovenští Američané -- Archívy

Popis oddílů: Series 1: Korespondence Krabice 1-2

Obsahuje korespondenci mezi Johnem a jeho přáteli a kolegy. Mezi nimi bylo nĕkolik známý ch český ch umĕlců jako Max Š vabinský nebo J.C. Vondrouš. Součástí je také korespondence s T.G. Masarykem, prvním prezidentem Československa.

Series 2: Publikace a překlady Krabice 3-7

Vĕtsina tohto oddílu pozestáváz Johnový ch překladů z češtiny do angličtiny nebo naopak. Překlady jako Temno od Aloise Jiráska, Mudrc ze staré hory od Aloise Smilovské ho nebo Hubička od Karolíny Svĕtlé . Tento oddíl také obsahuje české překlady Indián v mládí od Charlese A. Eastmana, anglický překlad Manzelství od Josefa Laichtera a český předklad V boji za ideál od J. A. Trojana. Zajímavý je list Jana Husa české mu národu z noci před jeho popravou. Také obsahuje Johnovy básnĕ a různé vý tisky jeho vĕdecký ch článků.

Series 3: Životopis a různé Krabice 8-10

Obsahuje ž ivotopisné střípky o Johnovi, rodinné fotografie, poznámky z lé kařský ch studií a množ ství materiálu sebrané ho Johnem a vztahujícího se ke vý tvarné mu umĕní, literatuře, české mu národnímu hnutí, atd. Dále je např. přilož en původní článek o pokládání základního kamene Národního divadla v Praze z novin roku 1868.

Seznam slož ek: Series 1: KorespondenceKrabice 1. Složka 1. "A"

Obsahuje Johnovu korespondenci s představiteli Časopisu český ch lé kařů (1938/39),a korespondenci se firmou Franty Aný ž e, od které si objednal bustu Mistra Jana Husa.

Krabice 1. Složka 2. "B"

Obsahuje dopis od Johnova přítele Frederica B. (60. lé ta), dále dopisy od Johnový ch kolegů z Československa a od Josefa Bárty, jehož otec byl Johnový m učitelem. Přilož ena je také korespondence tý kající se vý stavy Český vý tvarný design na Mezinárodní vý stavĕ ve Filadelfii v roce 1926, Johnova korespondence s Edvardem Benešem (československý m politikem) a Vojtou Benešem (jeho bratrem a také politikem).

Dále obsahuje Johnovu korespondenci s Josefem Bičištĕm, obchodníkem s obrazy; s paní Bochorákovou-Dittrichovou, umĕlkyni hledající u Johna patronát; s univerzitním knihkupectvím Bursík a Kohout, kde si John objednával knihy o biochemii apod.

Krabice 1. Složka 3. "C"

Obsahuje korespondenci s Thomasem Capkem, ředitelem Bank of Europe (také v angličtinĕ), jenž Českou bibliografii. Dále obsahuje soukromou korespondenci s Johnový mi příbuzný mi v Československu, rodinou Chromčíků.

Johnova korespondence s obchodníkem s umĕním v New Yorku, firmou FitzRoy Carrington; dopis od Československé ho klubu umĕní v New Yorku, jejímž členem se John stal v roce 1918; nakonec jeho korespondence s muzei napříč USA.

Krabice 1. Složka 4. Charvát, Josef

Obsahuje přes třicet let korespondence mezi Johnem a Charvátem, jeho kolegou a přítelem z Československa, které mu John zasílal lé kařské ž urnály a knihy. Také obsahuje Časopis český ch fyziků připomínající Charvátovy 70. narozeniny a knihu o dušnosti.

Krabice 1. Složka 5. Clevelandské muzeum umĕní, Grafické umĕní Československa

Obsahuje především korespondenci s Clevelandský m muzeem umĕní tý kající se vý stavy Grafické ho umĕní Československa v muzeích napříč USA. Tato korespondence se také tý kákatalogu vý stavy.

Krabice 1. Složka 6. Kosmopolitní klub

Obsahuje korespondenci z let Johnový ch studií na Minnesotské univerzitĕ, kde se připojil ke Kosmopolitnímu klubu a stal se jeho místním předsedou. Dále obsahuje novinové články o aktivitách Klubu a o nĕm samotné m. Obsahuje dopis také dopis ze začátku Johnovy lé kařské karié ry v Ohiu (1913/14).

Krabice 1. Složka 7. "D"

Obsahuje Johnovu korespondenci s československý m vládním ú ředníkem Karlem Drimlem, dále s Eugenem DuBois z Ú stavu patologie Russella Sage v New Yorku.

Krabice 1. Složka 8. "E"

Obsahuje Johnovu korespondenci s Rudolfem Eiseltem tý kající se především Johnovy knihy o J.E. Purkyňovi, české m biologovi.

Krabice 1. Složka 9. "F"

Obsahuje Johnovu korespondenci s A.W. Fentonem z Clevelandské celní správy tý kající se dodávky knih a dalších artiklů, které si John objednal z Prahy.

Krabice 1. Složka 10. "G"

Obsahuje dopis pana Gardavské ho z Clevelandu v Ohiu ohlednĕ historii ruské ho zlaté ho pokladu na Sibiři a zapojení řeský ch legionářů do jeho ochrany.

Krabice 1. Složka 11. "H"

Obsahuje Johnovu korespondenci se Š árkou Hrbkovou z oddĕlení cizích jazyků americké pobočky Červené ho kříž e, tý kající se Johnový ch spisovatelský ch a překladatelský ch aktivit. Dále obsahuje korespondenci s Jaroslavem Hůlkou, český m lé kařem, který byl poslán do USA jako stipendista Rockefellerovy nadace.

Krabice 1. Složka 12. "I"

Obsahuje pouze jeden dopis od Pavly Ilavské , Slovenky ž ijící v USA.

Krabice 1. Složka 13. "J"

Skládáse z Johnovy korespondence s Arnoldem Jiráskem a jeho ž enou z Prahy a tý káse lé kařské práce obou dvou.

Krabice 1. Složka 14. "K"

Korespondence s Karlem Kleinem z Prahy a Aloisem Kleinem z univerzity Yale. Rozsáhlákorespondence s český m lé kařem Jaroslavem Kosem, ohlednĕ jeho článků v časopisech o USA. Korespondence s Josefem Křenkem ohlednĕ založ ení Komenské ho klubu v Minnesotĕ. Korespondence s příbuzný mi z Československa.

Krabice 1. Složka 15. Komenské ho klub

Obsahuje korespondenci tý kající aktivit Komenské ho klubu v Iowĕ, Minnesotĕ a Nebrasce, předevĕím s Š árkou Hrbkovou, učitelkou češtiny na Nebraské univerzitĕ v Lincolnu, např. o vytvoření odznaků pro klub. Dále obsahuje nĕkteré Johnovy články z časopisu Komenský , české básnĕ, seznam knih o Češích a Čechách a "Pravidla Komenské ho klubu v Nebrasce." Obsahuje také novinové články ohlednĕ Johnový ch učitelský ch aktivitách v hodinách češtiny.

Krabice 1. Složka 16. "L"

Obsahuje Johnovu korespondenci s vydavatelstvím Jana Laichtera z 20. a 30. let, od které ho si John objednával české knihy a časopisy. V jednom ze svý ch dopisů Laichterovi mluví John o svý ch začátcích v USA a o svý ch dojmech z návštĕvy nedávno zformované ho Československa. Také obsahuje Johnovu korespondenci s profesorem Lee z Minnesotské univerzity, který mu vedl diplomovou práci.

Krabice 1. Složka 17. "M"

Obsahuje pouze nĕkolik dopisů,včetnĕ dopisu Rudolfu Medkovi - vůdci povstání proti Rakousku-Uhersku bĕhem 1. svĕtové války.

Krabice 1. Složka 18. Masaryk, Tomáš G. 1913-1923

Obsahuje Johnovu osobní korespondenci s prvním československý m prezidentem T.G. Masarykem, Masarykův původní rukopis i jeho anglický překlad napsaný na stroji. Dále obsahuje korespondenci s Masarykovou dcerou Alicí. Jeden z dopisů Johna je vítací dopis Masarykovu synu Janovi z roku 1919, kdy byl členem československé ho vyslanectví ve Washingtonu.

Krabice 1. Složka 19. "N"

Obsahuje tři dopisy mezi Johnem a jeho třemi kolegy: Nevinný m, Novotný m a Nosíkem.

Krabice 1. Složka 20. "O"

Obsahuje seznam vý tisků, které si John objednal od nakladatelství J. Otto v Praze a programo recitálu Bozy Oumiroffové z roku 1920.

Krabice 1. Složka 21. "P"

Obsahuje Johnovu korespondenci s českou spisovatelkou Gabrielou Preissovou tý kající se jejího zdravotního stavu, osobního ž ivota a také Johnový ch literárních aktivit.

Krabice 1. Složka 22. Preissig, Vojtĕch

Korespondence s Vojtĕchem Preissigem, krajanem z Massachusetts, tý kající se především vý tvarné ho umĕní.

Krabice 2. Složka 1. "R"

Obsahuje korespondenci se různý mi lidmi, např: dopisy slavné ho československé ho filozofa a politika Emanuela Rádla nebo širokákorespondence s Rudolfem Růž ičkou tý kající se jak osobních, tak profesionálních té mat.

Krabice 2. Složka 2. "S"

Obsahuje korespondenci s tajemníkem prezidenta Masaryka, Oskarem Odstrčilem, a dále korespondenci se slavný m český m malířem Maxem Š vabinský m včetnĕ jeho ručnĕ psané ho dopisu.

Krabice 2. Složka 3. Mudrc ze staré hory, Publikace

Pokrý váJohnovu korespondenci ohlednĕ jeho anglické ho překladu knihy A.V Smilovské ho Mudrc ze staré hory.

Krabice 2. Složka 4. Rodina Š imonova

Obsahuje korespondenci ohlednĕ různý ch té mat, např.: vý mĕna knih a reprodukcí, informace o jejich setkáních nebo informace o Š imonový ch malbách a pracích.

Krabice 2. Složka 5. Š tenc, Jan

Obsahuje korespondenci s jedním z český ch vydavatelů, ú čty a objednávky knih.

Krabice 2. Složka 6. Stretti-Zamponi, Jaromír

Korespondence ohlednĕ Johnovy vý stavy "Československé vý tvarné umĕní".

Krabice 2. Složka 7. Syllaba, Ladislav, MuDr.

Obsahuje Johnovu korespondenci se Syllabou, profesorem medicíny v Praze, z let 1921-1933. Tato korespondence pokrý várůznáté mata jako nové lé ky, nové lé kařské vynálezy, lé kařské ž urnály a jiné kolegy.

Krabice 2. Složka 8. "T"

Obsahuje pouze jednu fakturu od Topicova nakladatelství v Praze.

Krabice 2. Složka 9. "U"

Obsahuje tři dopisy, dva se tý kají potenciálního příjezdu Johnova vzdálené ho příbuzné ho do USA, jeden Smilovské ho práce, mapa Československa).

Krabice 2. Složka 10. Urban, Ladislav 1924-1933

Obsahuje velmi přátelskou korespondenci mezi Johnem a Ladislavem Urbanem tý kající se periodik, knih, umĕní, jejich pracovních karié r a jejcih osobního ž ivota.

Krabice 2. Složka 11. "V" 1919-1923

Obsahuje korespondenci s různý mi osobami (např. profesor Karel Velemínský ). Také jsou přilož eny nĕkteré články v češtinĕ i angličtinĕ.

Krabice 2. Složka 12. Vondrouš, J. C.

Skládáse z korespondence (1918-1938) s Vondroušem, známý m český m leptařem. Dopisy pokrý vají různáté mata, jako osobní zálež itosti, nové knihy, vztahy v lé kařský ch kruzích v Československu, informace o jejich sbírkách umĕní a seznam Vondroušový ch leptů.

Krabice 2. Složka 13. "W"

Obsahuje korespondenci s různý mi osobami, vĕtšinou kolegy (např. profesor Weigner) tý kající se lé kařský ch té mat a také ohlednĕ vý stavy Československé vý tvarné umĕní.

Krabice 2. Složka 14. "Y" 1926

Obsahuje dopis od Yoshidy z Tokia tý kající se příjezdu Johnova přítele Š imona do Japonska.

Krabice 2. Složka 15. "Z"

Obsahuje recenzi knihy Indián v mládí, kterou John přelož il do češtiny, a také dopis do časopisu Našinec".

Krabice 2. Složka 16. Neznámí autoři

Obsahuje neidentifikovanou příchozí a odchozí poštu a další materiály: články a publikace.

Series 2: Překlady a publikaceKrabice 3. Složka 1. Temno (The Darkness)

Obsahuje strojopisný anglický překlad s ručné psaný mi poznámkami knihy Aloise Jiráska. Původnĕ vydáno v češtinĕ v roce 1914. Kopie 1, pracovní verze, strany 1-805. Román popisuje násilnou rekatolizaci český ch zemí po prohrané bitvĕ na Bílé hoře v roce 1620.

Krabice 4. Složka 1. Temno (The Darkness)

Kopie 1, pracovní verze, strany 806-943.

Krabice 4. Složka 2. Temno (The Darkness)

Kopie 2, konečnáverze, strany 1-417.

Krabice 5. Složka 1. Temno (The Darkness)

Kopie 2, konečnáverze, strany 418-782.

Krabice 5. Složka 2. Hubička (The Kiss)

Obsahuje strojopisný anglický překlad povídky Karolíny Svĕtlé . Příbĕh popisuje ž ivot na české vesnici 19. století a polemizuje o statutu ž eny ve společnosti.

Krabice 5. Složka 3. V boji za ideál (In the Struggle for an Ideal)

Obsahuje strojopisný anglický překlad románu J.A. Trojana.

Krabice 5. Složka 4. Dopis Jana Husa (Letter of John Hus)

Dopis Jana Husa české mu lidu v předvečer jeho popravy v roce 1415. Přelož eno Johnem a publikováno v barevné m provedení se starobylý m písmem. Složka dále obsahuje reakci komentář k tomuto dopisu z Gazzette de Prague (7. října 1992) a dva dĕkovné dopisy Johnovi za jeho překlad.

Krabice 5. Složka 5. Indián v mládí (Indian Boyhood)

Český překlad knihy Charlese A. Eastmana z roku 1922. Ručnĕ psáno, 140 stran.

Krabice 6. Složka 1. Mudrc ze staré hory (The Sage of Old Mountain)

Český překlad románu Aloise V. Smilovské ho, 350 stran strojopisné ho textu, nezrevidovanáverze bez ilustrací. Ilustrace jsou v krabici 10, slož ce 3.

Krabice 6. Složka 2. Mudrc ze staré hory(The Sage of Old Mountain)

Český překlad románu Aloise V. Smilovské ho, 307 stran konečné ho textu s ilustracemi J.C. Vondrouše. Předmluva je napsána autorem překladu, také obsahuje přehled Smilovské ho ž ivota. Ilustrace jsou v krabici 10, slož ce 3.

Krabice 7. Složka 1. Manž elství (Married Life)

Anglický překlad české ho románu Josef Laichtera. Původnĕ vydán v roce 1923. 549 strojopisný ch stran s drobný mi revizemi a poznámkami.

Krabice 7. Složka 2. Max Š vabinský - Sto kreseb (Max Svabinsky - One Hundred Paintings)

Krátkápublikace přelož enáJohnem do angličtiny. Autor: Anton Matĕjíček. Dokončeno 1923. Obsahuje 43 ručnĕ psaný ch stran s přilepený mi reprodukcemi Š vabinské ho maleb.

Krabice 7. Složka 3. Praha - O jejím narodním vý znamu (Prague - Her National Significance)

52 stran anglické ho překladu s poznámkami a revizemi.

Krabice 7. Složka 4. Johnova kolekce vý tvarné ho umĕní

Československé vý tvarné umĕní: Vý stava tisků ze soukromé kolekce Dr. Henry J. Johna, sestaveno Ladislavem Urbanem a Henrym J. Johnem, Museum umĕní Cleveland, Ohio, 1922. Neobsahuje artikly samotné , až na jeden: J.C. Vondrouš - Katedrála svaté ho Víta od Belvederu.

Krabice 7. Složka 5. Johnovy články o lé kařské m vý zkumu Item 1. "Použ ívání intravenozní glukózy u pacientů s diabetem" přetisk z Chirurgie, gynekologie a porodnictví, Duben, 1930. Item 2. "Instrukce pro použ ívání Johnovy trubice na rozbor krve" Item 3. "Metody přesnosti v dignostice diabetu. Nový nástroj" Časopis americké lé kařské asociace, Svazek 78, 1922Item 1. "Ú činek št'avelanu draselné ho na určování cukru v krvi" Časopis laboratorního a klinické ho lé kařství, Svazek 10, číslo 12, 1925 Item 2. "Uchování a převoz krve pro chemickou studii" Archivy patologie a laboratorního lé kařství, Svazek 1, Ú nor 1926 Item 3. "Glykolý za" Ročenka klinické ho lé kařství, Svazek 3, číslo 11, 1925 Item 4. "Studie 22808 odhadů krevního cukru u jedinců bez cukrovky na lačno a po jídle" Ročenka interního lé kařství, Svazek 1, číslo 7, Leden 1928 Item 5. "Asociace hypertyreozy s diabetem" Ročenka chirurgie, Leden, 1928 Item 6. "Diabetes. Statistickástudie 2 tisíc případů" Archívy interního lé kařství, Svazek 42, Srpen 1928 Item 7. "Jan Evangelista Purkynĕ" Bulletin clevelandské lé kařské knihovny, 1957 Item 8. "Poznámky o chirurgické klinice Karlovy Univerzity v Praze před sto lety"Johnův překlad, publikován v Ročence historické ho lé kařství, Svazek 6, číslo 2, Červen 1924 Item 9. Dopis od Československé ho ministerstva zdravotnictví kladnĕ hodnotícího Johnův článek nazvaný "Jak zlepšit diagnostické metody rané diagnostiky diabetu," 1923 Krabice 7. Složka 6. Poezie

Obsahuje Johnovy rukopisy v češtinĕ s jeho vlastními básnĕmi, které napsal bĕhem vysoké školy.

Krabice 7. Složka 7. Purkyňův ž ivotopis

Životopis Jana Evangelista Purkynĕ, který napsal John. Kníž ka se jmenuje Purkynĕ český vĕdec a patriot, 1787 - 1896. Vydala ji Americkáfilosofickáspolečnost: Philadelphia, 1959.

Series 3: Životopisy a různéKrabice 8. Složka 1. Rodinné fotky

Obsahuje fotky jeho rodičů a prarodičů.

Krabice 8. Složka 2. Životopisné skeče

Obsahuje Johnove fotky, kopie jeho diplomů, jeho krátký ž ivotopis a články o nĕm.

Krabice 8. Složka 3. Fotografie umĕlců, lé kařů a pod.

Obsahuje různé fotografie Johnový ch přátel a korespondentů.

Krabice 8. Složka 4. Memorabilia

Obsahuje pozvánky, program různý ch akcí, publikace o české m mĕstĕ Olomouc s mapou a obĕž ník táboru Ho Mita Koda.

Krabice 8. Složka 5. Americkávý stava Johnovy kolekce

Obsahuje spisy (novinové ú střiž ky) Johnovy vý stavy "československé ho vý tvarné ho umĕní" v Cleveland, Ohio. Také obsahuje brož uru z vý stavy.

Krabice 8. Složka 6. Poznámky z přednášek na Lé kařské škole

Obsahuje Johnovy poznámky z jeho vysokoškolský ch přednášek. Rukopisy v angličtinĕ.

Krabice 8. Složka 7. Sesbírané materiály: mapy

Obsahuje mapy Evropy, Slovanský ch zemí, různé mapy Československa s francouzský mi popisky.

Krabice 8. Složka 8. Sesbírané materiály: vý tvarné umĕní, č. 1Item 1. Gamma: Rembrandt, Praha, Jan Š tenc, 1921 Item 2. Publikace o vý stavĕ školních prací studentů Maxe Š vabinské ho, 1910-1927, 1927 Item 3. Pohlednice, 10 leptů T.F. Š imona, Praha Item 4. Pohlednice, 10 maleb od Václav Brož íka Item 5. Pohlednice, 10 portré tů od Maxe Š vabinské ho Item 6. Pohlednice, 10 leptů od J.C. Vondrouse nazvané "KrásnáPraha" Item 7. Pohlednice, 10 kreseb od Adolfa Kašpara nazvaný ch "Jaro" Item 8. Pohlednice, 10 kreseb od Karla Š pillara Krabice 9. Složka 1. Sesbírané materiály: Vý tvarné umĕní, č. 2Item 1. Materiály v češtinĕ o Josefu Mánesovi Item 2. Brož ura o vý stavĕ J. Obrovské ho, 1914 Item 3. Publikace o slovenské m lidové m umĕní, 1923 Item 4. Publikace o cestovní agentuře U.S. Lines Item 5. Publikace Mikuláše Aleše Život starý ch Chodů, s jeho kresbami, 1920 Item 6. "Vojtĕch Preisseig and jeho typografie," 1923 Krabice 9. Složka 2. Sesbírané materiály: Vý tvarné umĕní, č. 3Item 1. Z italské ho skicáře Maxe Š vabinské ho, František Žákovce, Praha, 1927 Item 2. Dřevĕné kostelní stavby v zemích český ch), Václav Mencl, Praha, 1927 Item 3. Sochy na Karlovĕ mostĕ v Praze, Karel B. Madl, Praha, 1921 Item 4. Zámek Konopištĕ, František Veselý, 1921 Item 5. Seznam grafický ch prací M. Š vabinské ho, vydáno Grafický m studiem, napsal Jan Š tenc Item 6. Malíř-leptař T.F. Š imon, Arthur Novak, Cleveland, Ohio, 1926 Krabice 9. Složka 3. Sesbírané materiály: vý tvarné umĕní, č. 4Item 1. Plakát, Alfons Mucha: Russia Restituenda, 1926 Item 2. Reprodukce, Presse, č. 16, 1923 Item 3. Rudolf Růzička: Fiarfield. Novátvář linotypu, Mergenthalen Linotype company, New York, 1940 Item 4. "Leptání (Die Radierung)", A.J. Alex, Karlovary Vary, 1921 Item 5. Katalog vý stavy, Grafické umĕní v Československu. Vý stava dĕl ze soukromé sbírky Henryho J. Johna. Muzeum umĕní v Clevelandu, 1922 Item 6. Album revolucí. Praha 1618, 1848, 1918, 36 obrazů, Kratochvil and Co. Publishings Item 7. Nĕkolik malý ch brož ur Krabice 9. Složka 4. Sesbírané materiály: Vý tvarné umĕní, pohledy

Obsahuje sé rii barevný ch a černobílý ch pohledů s motivy z české a nĕmecké historie, portré ty známý ch Čechů, obrázky z Prahy a jiný ch míst v Čechách a alegorie na Čechy. Taky obsahuje seznam kníž ek, časopisů, hudebních a jiný ch vý tvarních publikací z 1927, vydaný ch Společností J. Otty.

Krabice 10. Složka 1. Sesbírané materiály: Monografie v češtinĕ a angličtinĕ, č. 1Item 1. David Bedřich Strauss, ke 100. vyroci jeho narozenin, František Krejčí, 1908 Item 2. Dĕjiny kříze), Andrzej Niemojewski, 1909 Item 3. Moderní společnost a církev, Theodor Bartošek, 1907 Item 4. Listy filologické , by Hujer, Jakubec and Jirani, 1922, Svazek 49, Č. 4, 5, 1922 Item 5. Maďaři a Československárepublika, Karel Kadlec, 1919, anglicky Item 6. České školství pod rakouskou vládou and nĕmecké školství pod československou vládou, Nakladatelství Karlovy Univerzity, 1938, anglicky, 1938 Item 7. Kulturní přínosy americký ch Čechů, by Arnošt Jan Žiž ka, 1932 Item 8. Bije hodina dvanactá– Americký m Čechům, Vojta Beneš, Československánárodní asociace, Chicago, Illinois. Item 9. 4 menší publikace Krabice 10. Složka 2. Sesbírané materiály: Monografie, č. 2Item 1. Moravský a český přínos do historie Ohia, Americkánárodní aliance Čechoslováků, Cleveland, Ohio, 1932 Item 2. Tři roky Československé republiky, Aleš Brož , Orbis Printing, Publishing and Newspaper Co., 1921 Item 3. Kepplerovy novinky, Franz Dvorský , Praha, v nĕmčinĕ, 1880 Item 4. Projev Dr. Karla Sladkovské ho při přílež itosti založ ení Nadace Národního divadla v Praze v 1868, příloha v Národnich listech, Č. 136, 1868 Item 5. Tři edice magazínu Sokol, dva ve francouzštinĕ a jeden v angličtinĕ. Publikováno při přílež itosti osmé ho sokolské ho festivalu, 1926 Item 6. "Stopa Hunů v Rakousku-Uhersku" vydáno Československou armádou a pittsburgský m vý borem pro pomoc, Pennsylvania Item 7. "Ku přílež itosti stý ch narozenin Vojtĕcha Náprstka," Praha. Náprstek byl český patriot, ž il deset let v Americe, 1926 Item 8. "Přítel lidu" kalendář, J.A. Trojan, Chicago, 1913 Item 9. Marija Pl. Hrussoczy, A. Hubsch, New York, 1908. Narodnog Lista Publishing. Hrussoczy byla hrabĕnka s maďarsko-chorvatský mi kořeny, 1908 Item 10. "High Tatras," a tourism promotion publication of the Czechoslovak State Railways Item 11. "Naše spisy," seznam kníž ek na prodej, F. Topic Bookshop, Praha, 1912 Item 12. Plakát, "Československávlajka a historické vojenské kabáty v československý ch zemích." Krabice 10. Složka 3. Ilustrace, Stařec ze staré hory

Obsahuje kopie ilustrací pro tuto knihu. Původní fotografie je v nadmĕrný ch rozmĕrech - krabice 10.

Krabice 10. Složka 4. Fotografie, Rose Vondroušová, 1919

Obsahuje kopii fotografie Rose Vondroušové , na které je v české m kroji. Původní fotografie je v nadmĕrný ch rozmĕrech - krabice 10.

Krabice 10. Složka 5. Plakát, Josef Svatopluk Machar

Obsahuje portré t Machara spolu s básní tohoto známĕho české ho básníka. Původní fotografie je v nadmĕrný ch rozmĕrech - krabice 10.

Krabice 10. Složka 6. Fotografie, Večeře československé ho vyslanectví, New York, 24. ledna 1921

Kopie. Původní fotografie je v nadmĕrný ch rozmĕrech - krabice 10.


Související materiály a zdroje: Navštivte stránku Sbírka české ho dědictví na Seznamu Etnický ch americký ch sbírek.If you have questions about the Archives & Special Collections, please email "archives@unl.edu."
Finding Aids | Archives & Special Collections | UNL Libraries | UNL Home
© University of Nebraska-Lincoln Libraries | Lincoln, NE 68588-4100 | 402-472-9568 | comments to: Web Team