UNL Libraries
Archives & Special Collections | Finding Aids

Josef Jošten, Spisy

Název: Josef Jošten, Spisy

Autor: Jošten, Josef, 1913-1985

Období: 1913-1984

Množství: 41 krabic (8,1 metru)

Číslo sbírky: MS 0087

Jazyk: čeština, angličtina, nĕmčina, francouzština, španĕlština, portugalština, italština, holandština

Omezení: žádná

Access, Copyright, and Historical Records Statement: For more information see our guidelines or please contact Archives & Special Collections.

Preferovaná citace: Josef Josten, Spisy (MS 0087). Archives & Special Collections, University of Nebraska–Lincoln Libraries.

Životopis:

Narodil se v Praze dne 25. března 1913. Celý ž ivot byl novinářem. V průbĕhu svý ch náctiletý ch let pracoval jako sportovní reporté r a poté psal pro praž ský deník Lidové noviny. Když Nĕmci vpochodovali do Prahy, přidal se k odbojovému hnutí. Jeho aktivity ho donutily uprchnout před gestapem v prosinci 1939 do Francie. Zde se připojil k československé brigádĕ.

Když byly československé jednotky evakuovány do Británie, připojil se ke své jednotce při spojenecké invazi kontinentu v roce 1944. Byl umístĕn k Nejvyššímu velení spojenecký ch expedičních sil v Lucembursku jako zpravodaj.

Po návratu do Prahy Jošten pracoval v Tiskovém oddĕlení Ministerstva zahraničních vĕcí u Jana Masaryka, syna zakladatele Československé republiky. Potom, co odmítl vstoupit do komunistické strany, Jošten založ il v Anglii Svobodnou československou informační služ bu (FCI). Agentura zasílala svůj informační bulletin "Události a zprávy zpoza železné opony" odbĕratelům ve více než padesáti zemích.

V roce 1980 se Jošten začal zajímat o uvĕznĕní intelektuálů ve Východním bloku, jenž ho vedlo k založení Výboru pro obranu nespravedlivĕ stíhaných a Charity lidský ch práv. Jeho snahy v poli humanitárních záležitostí v žurnalizmu vedly k jeho jmenování členem Britského impéria v roce 1985. Josef Jošten zemřel ve vĕku 72 let v Londýnĕ 29. listopadu 1985.

Obsah:

Kolekce obsahuje osobní spisy Josefa Joštena: korespondenci, fotografie, té matické slož ky, novinové vý střiž ky, noviny. Materiály se tý kají hlavnĕ jeho novinářské práce bĕhem svĕtové války a po jejím skončení.

Témata:

Beneš, Edvard, 1884-1948

Jošten, Josef, 1913-1985

Masaryk, Jan, 1886-1948

Papánek, Jan, 1896-1991 -- Korespondence

Ripka, Hubert, 1895-1958 -- Korespondence

Československo -- Historie -- Invaze, 1968

Československo -- Politika a vláda -- 20. století -- Zdroje

Češi -- Cizí zemĕ -- Korespondence

Češi -- Velká Británie

Zastánci lidských práv -- Velká Británie

DruháSvĕtováválka, 1939-1945 -- Novináři

Popis oddílů: Series 1: Korespondence, Krabice 1

Tento oddíl obsahuje Joštenovu korespondenci, seřazenou podle abecedy, dle jmen osob, převáž nĕ v češtinĕ.

Series 2: Tématické složky, Krabice 2-12

Složky obsahují především novinové výstřižky. Dále informační bulletiny, korespondenci a další dokumenty. Složky jsou řazeny abecednĕ.

Series 3: Fotografie, Krabice 13-16

Fotografie v tomto oddílu jsou seřazeny tématicky podle Jostenova uváž ení. Vĕtšina fotografií byla pořízena Joštenem nebo jeho spolupracovníky z FCI.

Series 4: Novinové výstřižky, Krabice 17-20

Výstřižky v této sérii se vztahují k různým té matům včetnĕ komunistického puče a perzekuce českých intelektuálů. Vý střiž ky obsahují ú daje o ž ivotech československý ch politický ch emigrantů a dalších dĕjinný ch událostech z Československa, zaznamenaný ch zahraničním a exilový m tiskem.

Series 5: Noviny a časopisy, Krabice 21-41

Tento oddíl sestáváz nekompletních sbírek novin a časopisů různá témata. Byly posbírány Joštenem a vĕtšina z nich byla vydána v Praze. Jsou seřazeny chronologicky a zachycují například smrt prezidenta Masaryka v roce 1935 a události okolo Mnichovského diktátu.

Seznam složek: Series 1: KorespondenceKrabice 1. Složka 1. Brzorád, Vilé m, 1948

Korespondence tý kající se československý ch emigrantů v exilu (např. Huberta Ripky) ve Francii a Anglii po komunistickém puči v roce 1948.

Krabice 1. Složka 2. Drábek, Jaroslav, 1948

Korespondence ohlednĕ Čechoslováků v exilu.

Krabice 1. Složka 3. Feierabend, Ladislav, 1948

Tý káse chaosu po komunistickém puči v roce 1948. Obsahuje nekrolog Feierabenda z anglických The Times.

Krabice 1. Složka 4. Hanák, Miloš, 1949-1950

Tý káse aktivit Rady svobodného Československa, Informační služby svobodného Československa a Unie členů československé zahraniční služby v exilu.

Krabice 1. Složka 5. Heidrich, Arnošt, 1949-1950

Korespondence mezi Joštenem a Heidrichem a Československou zahraniční službou v exilu týkající se pokusů ministrů v exilu pomoci Československu ze zahraničí.

Krabice 1. Složka 6. Herben, Ivan, 1948-1949

Týkáse Asociace československých novinářů a zacházení s novináři v Československu. Herben zmiňuje Ferdinanda Peroutku, vztahy mezi exilovými ministry, Herbenovu zkušenost pobytu ve Francii a jeho pokusů dostat se do Anglie.

Krabice 1. Složka 7. Hynko, Ladislav, 1949

Obsahuje dopis a článek týkající se rezignace Hynka, československého generálního konzula v Chicagu.

Krabice 1. Složka 8. Ingr, Sergej, 1948

Obsahuje dvĕ kopie dopisu Ingrovi a dvĕ kopie zápisu ze setkání organizace založené za účelem pomoci návratu demokracie v Československu.

Krabice 1. Složka 9. Kazaň, Vladimír Komárek, 1969-1973

Korespondence Joštenem a Kazanĕm týkající se pravidel Transatlantického vzduchového závodu novin Daily Mail (1969), který Kazaň vyhrál. Obsahuje články o Kazaňovĕ pobytu v komunistickém Československu a o jeho záhadné smrti ve Španĕlsku.

Krabice 1. Složka 10. Krajina, Vladimír, 1948

Krajinova zpráva "Politické procesy v Československu" a obsahující jeho životopis.

Krabice 1. Složka 11. Krno, G. Ladislav, 1948-1949

Tý káse emigrace z komunistické ho Československa.

Krabice 1. Složka 12. Lelek, Miroslav, 1950

Korespondence s Lelkem starším, československým ex-ambasadorem v Čínĕ, týkající se Joštenovy pomoci Lelkovĕ synovi k vízům do Kolumbie.

Krabice 1. Složka 13. Liška, Jiří, 1949-1950

Korespondence mezi Joštenem a Liškou, který byl v exilu ve Washingtonu, a pomáhal Joštenovi s jeho tiskovou agenturou.

Krabice 1. Složka 14. McGoverne, H. H., 1950-1951

Obsahuje McGovernův rukopis o K. H. Máchovi, slavném českém básníkovi romantizmu, a jeho překlad Máchovy povídky. Korespondence mezi McGovernem a Joštenem týkající se distribuce McGovernovy práce v USA.

Krabice 1. Složka 15. Miksche, F. O., 1948-1956

Korespondence týkající se Mikscheho spisovatelské kariéry a emigrace z Československa. Miksche píše o Československu a jeho návrhu "Dunajské federace", který diskutuje s Joštenem. Obsahuje kopie Mikscheových článků v různých periodikách a dopis McGovernovi od Hany Benešové, manželky ex-prezidenta Beneše.

Krabice 1. Složka 16. Papánek, Jan, 1948-1950

Korespondence o Amerického fondu pro československé uprchlíky a správĕ FCI, spolu s články o Papánkovi.

Krabice 1. Složka 17. Ripka, Hubert, 1949-1957

Obsahuje korespondenci a články o Ripkový ch aktivitách, osobní historii a úryvky ze "Sovĕtských dopadů na sociální demokracii".

Krabice 1. Složka 18. Selver, Pavel, 1913-1956

Korespondence Selverovi od různý ch slavný ch československý ch spisovatelů (např. Karel Čapek, Otakar Březina, Antonín Sova). Korespondence se tý kají případné ho Selverovova překladu Bílé nemoci do angličtiny a jeho překladu hry Olgy Scheinpflugové Guyana.

Krabice 1. Složka 19. Slavík, Juraj, 1948-1949

Korespondence týkající se Joštenovy práce v FCI. Seznamy pracovníků československého Ministerstva zahraničních vĕcí v exilu.

Krabice 1. Složka 20. Táborský, Ivan, 1949

Obsahuje dva dopisy od Táborského a z Amerického fondu pro československé uprchlíky týkající se bývalých pracovníků Ministerstva zahraničních vĕcí v exilu.

Krabice 1. Složka 21. Vansittard, Robert G., Lord, 1949-1957

Korespondence mezi Joštenem a Vansittardem z britské Snĕmovny lordů, tý kající se britskýho tisku a krutosti odehrávající se v Československu. Obsahuje Vansittardův proslov "Symbol jednoty" oslavující korunovaci královny Alžbĕty II. v roce 1953, vydání parlamentního bulletinu a československý informační bulletin.

Krabice 1. Složka 22. Vilím, Blažej, 1948

Obsahuje dva dopisy od Joštena týkající se jeho podezření, že Vilímova korespondence může být kontrolována.

Krabice 1. Složka 23. Walter, Emil, 1948

Korespondence obsahující mimo jiné dopis se seznamem československých politických emigrantů.

Krabice 1. Složka 24. Různé, 1951-1975

Korespondence o aktivitách agentury FCI, o československých exulantech, a snahy o zvýšení povĕdomí o situaci v Československu.

Series 2: Tématické složkyKrabice 2. Složka 1. Amnestie pro uprchlíky, 1955

Obsahuje zprávu o amnestii pro československé protikomunistické uprchlíky a Rudolfa Šturma.

Krabice 2. Složka 2. "Barbed Wire," 1962

Obsahuje dokumenty týkající se tĕž ítka s vtisknutý m kouskem ostnaté ho drátu Železné opony. Tento materiál byl prezentován Zdeňkovi Fierlingerovi, vedoucímu československé parlamentní delegace, listem Czechoslovak Weekly v Londýnĕ u příležitosti jeho 71. narozenin.

Krabice 2. Složka 3. Beneš, Edvard, 1948-1954

Obsahuje korespondenci týkající se Benešový ch 70. narození, jeho projev, dokumenty a články o jeho životĕ a smrti, dokumenty FCI o komunistickém puči.

Krabice 2. Složka 4. Beneš, Edvard, 1948-1954

Články o Benešovĕ práci, úspĕších a jeho manželce.

Krabice 2. Složka 5. Beran, Josef, kardinál, 1965-1966

Články o Beranovi, zahrnující ""Program kardinála Berana pro Spojené Království a Irsko"" a Vyprávĕní kardinála Berana o jeho vyhoštĕní vydané Svobodnou středoevropskou tiskovou agentuřou a "Nadĕje kardinála Berana na smlouvu s Británií" z vydání The Times.

Krabice 2. Složka 6. Birdwood z Anzacu, Lord, 1953-1962

Korespondence mezi Joštenem a Birdwoodem; dále obsahuje Birdwoodův proslov v britské Snĕmovnĕ lordů, články tý kající se politické situace ve východní Evropĕ, a oficiální zprávu ze Snĕmovny lordů.

Krabice 2. Složka 7. Chňoupek, Bohumil, 1972 1976

Korespondence tý kající se protestu proti československé parlamentní návštĕvĕ v Londýnĕ a proti návštĕvĕ československého Ministra zahraničních vĕcí Chňoupka. Obsahuje vyhlášku britské Dolní snĕmovny, článek o jeho životĕ, "Zradné uvítání Albionu pro kolaboranty", články z The Timesů a články o jeho návštĕvĕ Anglie

Krabice 2. Složka 8. Rada svobodného Československa, 1950, 1955

Obsahuje seznam členů Rady a dopis od Václava Hlavatého.

Krabice 2. Složka 9. Vý stava České svobody, 1968-1969, 1978

Korespondence, články a katalog k vý stavĕ České svobody. Seznam československých událostí ve svĕtové literatuře zahrnující "Sovĕtský život srpna 1968 v citaci dokumentů" publikované v "Událostech a zprávách zpoza železné opony".

Krabice 3. Složka 1. Výstava České svobody, 1959, 1968

Obsahuje materiály o výstavĕ - letáky, plakáty, samolepky, známky, fotografie a článek z Czechoslovak Independent Weekly.

Krabice 3. Složka 2. Československý výbor pro politické uprchlíky, 22. září 1948

Obsahuje poznámky o situaci uprchlíků v různých evropských zemích.

Krabice 3. Složka 3. Českoslovenští členové parlamentu exilu, 1948

Dokumenty týkající se československých politických uprchlický ch táborů napříč Evropou sepsané Václavem Holubem; ohlednĕ tiskové konference, ohlednĕ rezoluce schválené svobodný mi členy Československé ho národního ústavodárné ho shromáž dĕn, dále zpráva o komunismu a politice v Československu od Dr. Vladimíra Krajiny a prohlášení představitelů svobodný ch Čechů a Slováků k smrti Edvarda Beneše.

Krabice 3. Složka 4. Československý válečný pomník na hřbitovĕ Brookwood, 1965

Obsahuje dokumenty o válečné m pomníku na hřbitovĕ Brookwood a pamatním vĕnci, spolu s články z Londý nský ch listů, z Tibetské tiskové agentury a Svobodné Rumunské tiskové agentury. Obsahuje krátký dopis od Marka Woodnuta a další dopisy s fotografiemi ceremonie a vĕnce.

Krabice 3. Složka 5. Manifest československý ch spisovatelů, 1967

Informace k manifestu tý kající se československých spisovatelů a cenzury. Obsahuje dopisy a články z FCI, Jiřího Hendrycha v Rudém právu, Marcela Reicha Ranického v Die Zeit a z české ho tisku. Dále zahrnuje zprávy z Rádia SvobodnáEvropa spolu s citacemi od autorů Petra Weisse a Heinricha Boella.

Krabice 3. Složka 6. Manifest československých spisovatelů, 1967

Dokumenty obsahují kopie informačních bulletinů FCI, celosvĕtovĕ publikované články, článek Guenthera Grasse v Die Zeit, dopisy od reverenda Martina D'Arcyho S.J. a Davida Carnera, generálního sekretáře Mezinárodního P.E.N. klubu (svĕtové asociace spisovatelů)k problematice uvĕznĕných spisovatelů ve východo-evropských zemích.

Krabice 4. Složka 1. Utečenci z Československa, 1956-1980

Publikované příbĕhy utĕků z Československa. Obsahuje příbĕh vdané ho páru Kateřiny a Jiřího Paroubka a jeho ovdovĕlého otce, kteří unikli vlakem, lodí a letadlem do Velké Británie; příbĕh Anny a Vojtĕcha Mirgových a jejich únik do západní Evropy; atleta Iona Oprise, který utekl do Londýna; příbĕh folkové taneční skupiny, kteráunikla do Londý na; Jana a Michaely Manďákový ch, kteří odlé tli do Británie.

Krabice 4. Složka 2. Tisková agentura F.C.I., 1973

Obsahuje dopisy, letáky a spisy k 25. výročí založení agentury.

Krabice 4. Složka 3. Fierlinger, Zdenĕk, 1962

Obsahuje dokumentaci a novinové články reflektující československou parlamentní návštĕvu Spojeného království.

Krabice 4. Složka 4. Zamĕstnanci zahraniční služby v exilu, 1948-1950

Korespondence, stanovy, poznámky a volební detaily ke zřízení "Unie členů československé zahraniční služby v exilu".

Krabice 4. Složka 5. Literární obĕd paní Foyleové, 1958

Články a korespondence týkající se pozvánky sovĕtského velvyslance Malika k účasti na nepolitickém obĕdĕ Christiny Foyleové u Foyloevy nadace.

Krabice 4. Složka 6. 4. Kongres československých spisovatelů, 1967

Články a materiály týkající se slavného spisovatele Ladislava Mňačka, který byl vypovĕzen z Československa. Obsahuje zprávu o kongresu od Petra Svobody, proslov Ludvíka Vaculíka; články o vlivu kongresu, o T.G. Masarykovi a spisy rádia Svobodná Evropa ohlednĕ situace v Československu.

Krabice 4. Složka 7. Frolík, Josef, 1974, 1978

Novinové články o Frolíkovi, jenž dezertoval z československé tajné služby a o pokusu československé tajné služby o únos a odstranĕní Joštena.

Krabice 4. Složka 8. "Gagarin," 1961

Dokumenty o zámĕru sovĕtského velvyslance Soldatova navštívit veřejné promítání filmu "S Gagarinem ke hvĕzdám", jehož projekce byla zrušena kvůli demostracím.

Krabice 4. Složka 9. Velká výzva, výstava politických karikatur, 1958

Dokumenty vztahující se k Velké výzvĕ, což byla mezinárodní putovní výstava politické karikatury uskutečnĕnáasociací svobodných žurnalistů.

Krabice 4. Složka 10. Mezinárodní den uvĕznĕných spisovatelů, 1971

Dopisy ž ádající Arthura Millera, presidenta P.E.N. klubu, o vyhlášení "Dne uvĕznĕných spisovatelů".

Krabice 5. Složka 1. Invaze do Československa, 1968

Obsahuje 4 vydání československého humoristického časopisu Dikobraz z října a listopadu 1968, který zachycuje protisovĕtský sentiment po invazi armád. Současnĕ obsahuje vydání francouzského časopisu Paris Match se stejný m té matem.

Krabice 5. Složka 2. Invaze do Československa, 1968

Obsahuje dokumenty tý kající se invaze, plakáty na podporu Alexandra Dubčeka, tehdejšího leadera Československa; zvláštní vydání periodik (Literární Listy, Tatrovák, Svoboda), které se snaží zmobilizovat národ k odporu proti okupaci.

Krabice 5. Složka 3. Invaze do Československa, 1968

Obsahuje články z novin a časopisů Rudé právo, Pravda, Kvĕty, Politika a Literární Listy pojednávající o invazi, hnutí odporu a československou vládu.

Krabice 5. Složka 4. Invaze do Československa, 1968-1969

Obsahuje články z Daily Express, Daily Telegraph detailnĕ popisující invazi v zahraničním tisku; otištĕný Joštenův dopis v The Times, The Guardian, především z roku 1969, který se týká lidských práv a základních svobod v Československu.

Krabice 5. Složka 5. Invaze do Československa, 1968

Obsahuje Joštenovy články ohlednĕ invaze ve vydání The Times a The Evening Post; esej Davida Součka nazvanou "Lidská práva a základní svobody v Československu"; a publikaci Richarda M. Goodmana nazvanou Invaze do Československa:1968.

Krabice 5. Složka 6. Invaze do Československa, 1968

Obsahuje plakáty, prohlášení a letáky v češtinĕ, angličtinĕ, slovenštinĕ a ruštinĕ. Dále prohlášení studentů, regionálních lidových výborů, českých vlastenců ve Spojeném království a Spojených státech.

Krabice 5. Složka 7. Invaze do Československa, 1968

Obsahuje básnĕ, slogany a další proti-okupační díla, často humorná. Dále obsahuje záznam ze schůze komunistické strany, zprávu z tiskové konference předsedy vlády Černíka a pamflety proti invazy.

Krabice 5. Složka 8. Invaze do Československa, 1968

Obsahuje letáky a prohlášení studentů, olympijský ch vítĕzů, spisovatelů a vedoucích regionálních výborů komunistické strany proti okupaci. Dále novinový článek z The Times vĕnující se invazi.

Krabice 5. Složka 9. Invaze do Československa, 1968

Obsahuje program schůze britského Parlamentu týkající se situace v Československu a dokumenty kampanĕ Svobodné Československo.

Krabice 5. Složka 10. Invaze do Československa, 1968

Obsahuje Joštenovu kompilaci fotografií z invaze nazvanou Anno Humanitatis– 21-8-1968, jenž byla sepsána v angličtinĕ, francouzštinĕ, nĕmčinĕ a češtinĕ. Dále novinové články týkající se té to publikace.

Krabice 5. Složka 11. Invaze do Československa, karikatury, 1968

Obsahuje karikatury odsuzující sovĕtskou invazi, především ze britské ho tisku.

Krabice 6. Složka 1. Invaze do Československa, 1968 1968-1978

Obsahuje letáky a články týkající invaze, výročí invaze, setkáních kampanĕ Svobodné Československo. Součástí je Rezoluce o Československu sepsanou Národní radou církví Krista ve Spojených státech amerických.

Krabice 6. Složka 2. Invaze do Československa, 1968 1968-1978

Obsahuje publikace o invazi z českého tisku, které byly otištĕny takřka okamžitĕ po invazi. Dále 10 krátkých knih, které analyzují českou situaci a upozorůují, že invaze porušuje chartu Organizace spojených národů.

Krabice 6. Složka 3. Invaze do Československa, 1978

Obsahuje Joštenovu korespondenci s ostatními evropskými exilovými organizacemi; články, publikace a informační bulletiny týkající se 10. výročí invaze.

Krabice 6. Složka 4. Jošten, Josef, 1948-1985

Obsahuje Joštenovy faktury; prezentaci "Odpovĕď církve komunizmu"; zprávu Snĕmovny lordů o uprchlících; zprávy a oznámení z rádia Hlas Ameriky a Voice of America; a program představení "Prodaná nevĕsta".

Krabice 6. Složka 5. Jošten, Josef, 1943-1985

Tato složka obsahuje Joštenovy materiály z vysílání; jeho články o britské zahraniční politice vůči Československu; vý kazy o uprchlících; knihu zpráv o justici v komunistickém Československu; studii o česko-slovenských vztazích, historii moderního Slovenska a o vý voji preferencí politický ch stran v Československu, Polsku a Maďarsku a další spis o východo-evropském socialismu.

Krabice 7. Složka 1. Výbor na obranu nespravedlivĕ stíhaných, 1948-1985

Obsahuje články a publikace týkající se Výboru obrany nespravedlivĕ stíhaných a dopisy od Celoanglického tenisového klubu ve Wimbledonu na podporu syna bývalého československého tenisového reprezentanta Javorského.

Krabice 7. Složka 2. Jošten ve zprávách, 1948-1985

Obsahuje kolekci Joštenových a FCI článků v zahraničních novinách a časopisech zamĕřující se na politickou historii a Joštenův osobní život.

Krabice 8. Složka 1. Joštenovo Album, 1940-1985

Obsahuje Joštenovy fotografie z jeho vojenské služ by bĕhem 2. svĕtové války; články a letáky o Československu a obal Joštenovy knihy "Ó, zemĕ má" (nakl. Latimer House).

Krabice 8. Složka 2. Joštenovo Album, 1948-1985

Obsahuje obal Joštenovy knihy "Neozbrojený boj"; dopisy Buckinghamské mu paláci týkají se zámĕru vĕvody z Edinburghu citovat Joštenovu knihu a dále články spolu s publikací "Shromáždĕní za Polsko".

Krabice 8. Složka 3. Joštenovy Články, 1948-1985

Obsahuje sbírku Joštenových článků o uranových dolech, situaci v Československu, aktivitách jeho agentury FCI a dále Joštenovy osobní články.

Krabice 8. Složka 4. Články, 1948-1985

Obsahuje články publikované v nĕmeckém a francouzském tisku a v Denním hlasateli týkající se agentury FCI a Joštenových knih.

Krabice 8. Složka 5. Khokhlov, N.E., 1953

Obsahuje informace o sovĕtském agentovi Khokhlovi, který se vzdal americké tajné službĕ a o jeho setkání s Joštenem.

Krabice 8. Složka 6. Kopecký, Jaromír, 1950

Obsahuje stručný článek o Kopeckého zapojení v prozápadní špionáži v Československu.

Krabice 8. Složka 7. Kozák, Jan, 1961-1975

Obsahuje kopie Kozákových publikací týkající se role parlamentu a odborů v komunistické revoluci. Text je v češtinĕ, angličtinĕ, nĕmčinĕ a španĕlštinĕ. Dále obsahuje Joštenovu korespondecni týkající se Kozákovy publikace.

Krabice 8. Složka 8. Kozák, Jan, 1961-1975

Obsahuje soubor reakcí na Kozákovu publikaci; kopie španĕlských a brazilských vydání; komentáře FCI; články v zahraničním tisku.

Krabice 9. Složka 1. Kozák, Jan, 1961-1975

Obsahuje podrobnosti k reakcím na Kozákovu publikaci v československé m exilové m tisku a v dále nĕmecký, britský, holandský, mexický, indický a americký tisku; hodnocení NATO a další reakce společenských organizací.

Krabice 9. Složka 2. Laušman, Bohumil, 1950-1982

Obsahuje korespondenci tý kající se Laušmanový ch knih a dále články z mezinárodního tisku ohlednĕ jeho únosu československý mi agenty bĕhem jeho exilu v Rakousku.

Krabice 9. Složka 3. Pracovní tábory v Československu, 1951

Obsahuje zprávy FCI, publikované články, jiné dokumenty a osobní příbĕhy politických vĕzňů v Československu a SSSR, kteří byli odsouzení k práci v dolech.

Krabice 9. Složka 4. Lockhart, Sir R.B., 1949-1962

Obsahuje korespondenci týkající se událostí v komunistickém Československu a aktivit FCI, dále články Lockharta a o nĕm, jeho biografii Stalina v The Times publikovanou v den Stalinovy smrti.

Krabice 9. Složka 5. Masaryk, Jan, 1945-1970

Korespondence týkající se reakcí na článek E. Táborského k 10. výročí Masarykovy smrti: "Jan Masaryk jak jsem ho znal". Dále obsahuje kopii certifikátu Masarykova koronera, kopii dokumentů tý kajících se Masarykova ž ivota a smrti, článek o Masarykovi od Boromejského; Masarykovu řeč před Organizací spojených národů; další články týkající se Masaryka a jeho smrti v češtinĕ i angličtinĕ. A také padĕlaný dopis Stalinovi od Masaryka.

Krabice 10. Složka 1. Masaryk, Jan, 1945-1970

Obsahuje články o Masarykovi ze zahraničního a amerického tisku o jeho smrti.

Krabice 10. Složka 2. Masaryk, T.G., 1945-1953

Obsahuje Joštenovu korespondenci o oslavách narození T.G. Masaryka, eseje o Masarykovi v češtinĕ, angličtinĕ a španĕlštinĕ; novinové články publikované k výročí jeho narození včetnĕ časopisů české komunity v USA: Nedĕlní svĕt, Svĕt Američana, New Yorské listy a Nová doba.

Krabice 10. Složka 3. Morrison z Lambethu, 1963-1965

Obsahuje korespondenci, Morrisonovu, řeč o východo-západních vztazích, kterou přednesl u příležitosti 15. výročí založení FCI v roce 1963; a dále články o jeho úmrtí.

Krabice 10. Složka 4. Mnichovský diktát, 1938, 1961-1973

Obsahuje studii o Mnichovském diktátu v češtinĕ; nĕkolik článků a kopii dohody mezi Českou a Slovenskou socialistickou republikou.

Krabice 10. Složka 5. Oatis, William, 1951-1954

Obsahuje korespondenci mezi Joštenem a Oatisem, vydání FCI a články týkající se případu Oatis. Oatis byl vedoucí tiskové agentury Associated Press v Praze a byl odsouzen na 10 let za špionáž v Československu na začátku 50. let.

Krabice 11. Složka 1. Olympiáda v Moskvĕ, 1980

Obsahuje tiskové zprávy a korespondenci o snaze přesunout olympiádu v roce 1980 z Moskvy do Montrealu.

Krabice 11. Složka 2. Olympiáda v Moskvĕ, 1980

Obsahuje britské noviné články týkající se bojkotu olympiády v Moskvĕ v roce 1980.

Krabice 11. Složka 3. Puč, 1948

Obsahuje články dokumentující československý komunistický puč v roce 1948, další dokumenty z té doby, deklarace různých organizací v ČSR, bulletiny československého Ministerstva zahraničních vĕcí z roku 1948.

Krabice 11. Složka 4. Rašín, Miroslav, 1950

Obsahuje Rašínův protikomunistický článek "Pohřbĕme mrtvĕ narozené dítĕ" a korespondenci týkající se tohoto článku.

Krabice 11. Složka 5. Rehabilitace, 1968

Obsahuje články ze zahraničního tisku ohlednĕ procesu "Pražského jara" v roce 1968.

Krabice 11. Složka 6. Šelepin, Alexander, 1975

Obsahuje články publikované v britském tisku ohlednĕ návštĕvy bývalého šéfa KGB Šelepina v Británii.

Krabice 12. Složka 1. Proces se Slánským, 1951-1954

Obsahuje publikované články a tiskové zprávy FCI týkající se procesu se 14 komunistickými funkcionáři spolu s anglickým překladem obžalovacího spisu.

Krabice 12. Složka 2. Vnitřní komunistická komunikace, nedatováno

Dopis pravdĕpodobnĕ o československých komunistických úřednících ve Spojeném království zmiňující jejich příšerné společenské chování.

Krabice 12. Složka 3. Solženicyn, A., 1975-1976

Obsahuje kopii Solženicynovi (ruský exilový spisovatel) řeči v BBC a další publikace týkající se jeho osoby.

Krabice 12. Složka 4. Sovĕtský velvyslanec, 1957

Obsahuje pozvánku od sovĕtského velvyslance v Londýnĕ na recepci u příležitosti 40. výročí říjnové revoluce v roce 1957; Joštenovy dopisy pozvaným, ve kterých je žádá, aby recepci nenavštívili.

Krabice 12. Složka 5. Stránský, Jaroslav, 1950-1973

Obsahuje korespondenci, Stránského řeč "O trestu smrti" a články týkající se Stránského.

Krabice 12. Složka 6. Sychrava, Lev, 1949 1951

Obsahuje Sychravovy studie v češtinĕ: "Nebezpečí komunismu", "Československo v boji o demokracii".

Krabice 12. Složka 7. Tuzex, 1960

Obsahuje Herbenův článek o československému systému Tuzex a Joštenovu korespondenci týkající se tohoto článku.

Krabice 12. Složka 8. Wilson, Harold, 1973-1974

Obsahuje dokumentaci návštĕvy Jana Marka u Wilsona v Londýnĕ.

Krabice 12. Složka 9. Zenkl, Petr, 1949-1962

Obsahuje korespondenci a Zeklovu biografii.

Series 3: FotografieKrabice 13. Složka 1. Protikomunistické demonstrace, 1955

Fotografie ze setkání s delegací z Československa z oblasti vesnice Lidice.

Krabice 13. Složka 2. Beneš, Edvard, 1940-1945

Fotografie druhého československého prezidenta, Edvarda Beneše. Obsahuje portréty v jeho kanceláři, s jeho ženou a psem a fotografie místa jeho posledního odpočinku.

Krabice 13. Složka 3. Beneš, Edvard, 1940-1945

Fotografie z Benešova pobytu v Anglii, s Churchillem v jeho úřadu, se svou maželkou, míst jeho pobytu bĕhem anglického exilu bĕhem 2. svĕtové války a Beneše na smrtelné posteli.

Krabice 13. Složka 4. Beneš, Edvard, 1940-1945

Fotografie Beneše s královnou Alžbĕtou a další fotografie ze společenských událostí.

Krabice 13. Složka 5. Beran, Josef, 1965

Fotografie československého kardinála Josefa Berana a jeho osobní dopis Joštenovi, ve kterém mu dává uznání za snahu sjednotit Čechy v exilu.

Krabice 13. Složka 6. Churchill, Winston, 1940-1941

Fotografie z návštĕvy Winstona Churchilla u českých jednotek v Anglii.

Krabice 13. Složka 7. Clementis, Vlado, 1949

Fotografie Vlada Clementise na Valném shromáždĕní OSN bĕhem jeho služby jako sekretáře ministra Jana Masaryka.

Krabice 13. Složka 8. Komunistický puč, 1948

Fotografie komunistického puče z 25. února 1948. Obsahuje fotografie davů na Václavském námĕstí a ze setkání Beneše s komunistickým předsedou vlády Klementem Gottwaldem.

Krabice 13. Složka 9. Český institut, Londýn, 1940-1945

Fotografie ilustrující interiér budovy českého institutu v Londýnĕ a z jeho otevření výstavou československé filatelie.

Krabice 13. Složka 10. Českoslovenští letci, Královské letectvo, Anglie, 1940-1945 Krabice 13. Složka 11. Československá armáda, 1940-1945

Fotografie československých vojáků bojujících v bitvách 2. svĕtové války a fotografie jejich vlasti bĕhem války.

Krabice 13. Složka 12. Československá armáda, 1940-1945

Fotografie tanků,vojáků a letadel.

Krabice 13. Složka 13. Československá armáda, 1940-1945

Fotografie společenských akcí, sportovních událostí, koncertů a fotografie z kaž dodenního ž ivota.

Krabice 13. Složka 14. Československá armáda, 1940-1945

Fotografie hradů a zámků v Anglii.

Krabice 13. Složka 15. Československá armáda, 1940-1945

Fotografie vojenské ho cvičení, nemocnicí, vý stavy připomínající československé armády v Anglii a bitvy o Británii a zachycující českou kultury.

Krabice 14. Složka 1. Československá armáda, 1940-1945

Fotografie československé armády v Británii: kaž dodenního života, výcviku, návštĕv a Československého institutu v Londýnĕ.

Krabice 14. Složka 2. Československá armáda, 1940-1945 Krabice 14. Složka 3. Československá armáda, 1940-1945

Fotografie československé armády v Anglii, příjezdu českých vojáků do Liverpoolu a boje na Západní frontĕ.

Krabice 14. Složka 4. Frank, Karl Hermann, 1945 Krabice 14. Složka 5. Invaze, srpen 1968

Fotografie sovĕtstké invaze Prahy v srpnu a září 1968 společnĕ s fotografiemi, které Jošten použil pro svou knihu Anno Humanitatis 1968.

Krabice 14. Složka 6. Invaze, srpen 1968

Fotografie sprnové invaze a z protestů proti invazi z Anglie a jižní Afriky.

Krabice 14. Složka 7. Invaze, srpen 1968

Fotografie z prvních dnů sovĕtské okupace.

Krabice 14. Složka 8. Invaze, srpen 1968

Obsahuje pohlednice připomínající pĕtileté výročí invaze a kolekci fotografií invaze.

Krabice 15. Složka 1. Invaze na Václavském námĕstí, srpen 1968

Fotografie zobrazující shromáždĕní lidí u sochy svatého Václava v Praze připomínající obĕti okupace.

Krabice 15. Složka 2-3. Invaze, nápis na zdi, srpen 1968

Fotografie karikatur zesmĕšňující ruské narušitele a upevňující odpor k invazi; fotografie plakátů a vzkazů zobrazených na ulicích bĕhem invaze.

Krabice 15. Složka 4. Invaze, prezident Svoboda, srpen 1968

Fotografie ukazující Svobodův návrat do poničení Prahy.

Krabice 15. Složka 5. Invaze, negativy, srpen 1968

Negativy fotografií invaze.

Krabice 15. Složka 6-7. Invaze, srpen 1968

Fotografie invaze.

Krabice 15. Složka 8. Masaryk, Jan, 1941-1948

Fotografie Jana Masaryka z jeho radiového vysílání, vlády a z jeho pohřbu.

Krabice 16. Složka 1. Masaryk, T. G. (Tomáš Garrique)

Fotografie prvního československé prezidenta z jeho bĕžného života, společenských událostí a z jeho pohřbu.

Krabice 16. Složka 2. Členové československého Parlamentu

Skupinová fotografie s popisem jmen osob.

Krabice 16. Složka 3. Uprchlíci z komunistického Československa

Fotografie a články ohlednĕ uprchlíků z Východní bloku, letedal a vlaků svobody.

Krabice 16. Složka 4. Smutný, Jaromír

Fotografie rodiny Smutných.

Krabice 16. Složka 5. SOKOL, 1938

Fotografie z pražského Sokolského sletu.

Krabice 16. Složka 6. Různé

Fotografie setkání Čechoslováků, fotografie Václavského námĕstí v Praze, demonstrací v evropských zemích a fotografie slavný ch Čechů.

Krabice 16. Složka 7. Srpen 1968 na fotografickém filmu
Series 4: Novinové výstřižky Krabice 17. Složka 1. Novinové výstřižky, 1948 Krabice 17. Složka 2-4. Novinové výstřižky, 1949 Krabice 18. Složka 1. Novinové výstřižky, 1949 Krabice 18. Složka 2-4. Novinové výstřižky, 1950 Krabice 19. Složka 1. Novinové výstřižky, 1951 Krabice 19. Složka 2. Novinové výstřižky, 1952 Krabice 19. Složka 3. Novinové výstřižky, 1953 Krabice 19. Složka 4. Novinové výstřižky, 1954 Krabice 19. Složka 5. Novinové výstřižky, 1955 Krabice 19. Složka 6. Novinové výstřižky, 1956 Krabice 19. Složka 7. Novinové výstřižky, 1957 Krabice 20. Složka 1. Novinové výstřižky, 1958 Krabice 20. Složka 2. Novinové výstřižky, 1959 Krabice 20. Složka 3. Novinové výstřižky, 1960 Krabice 20. Složka 4. Novinové výstřižky, 1961 Krabice 20. Složka 5. Novinové výstřižky, 1962 Krabice 20. Složka 6. Novinové výstřižky, 1963 Krabice 20. Složka 7. Novinové výstřižky, 1964 Krabice 20. Složka 8. Novinové výstřižky, 1965-1968 Krabice 20. Složka 9. Novinové výstřižky, 1969 Krabice 20. Složka 10. Novinové výstřižky, 1970-1979 Krabice 20. Složka 11. Novinové výstřižky, 1983-1984 Series 5: NovinyKrabice 21. Šviha, Karel, soud, 1914

Dokumentující soud se Švihou, českým politikem obvinĕným z kolaborace s rakouskou tajnou policií.

Krabice 22. První republika I, 1918-1937

Zahrnuje období první Československé republiky.

Krabice 23. Přítomnost 1925-1945 Krabice 24. Prezident Masaryk, rezignace, 1935

Noviny v češtinĕ a nĕmčinĕ dokumentující abdikaci prvního československého prezidenta.

Krabice 25. První republika II, 1936-1937 Krabice 26. Pestrý týden, 1936-1937 Krabice 27. Kramář, Karel, jeho smrt, 1937

Článků dokumentující smrt Kramáře, prvního československé ho předsedy vlády v roce 1937 .

Krabice 28. Masaryk, T. G., smrt, 1937

Sbírka československých novinových článků dokumentujících smrt prvního československého prezidenta.

Krabice 29. Mnichovský diktát, 1938

Sbírka článků v češtinĕ a nĕmčinĕ dokumentující události Mnichovské dohody.

Krabice 30. Sokolský slet, 1938

Časopisy dokumentující cvičení Sokolského sletu v roce v Praze.

Krabice 31. Mnichov, nacistickáokupace, 1938-1939

Noviny v češtinĕ a nĕmčinĕ pokrývající Mnichovskou smlouvu a nacistickou okupaci spolu s kopií anglického vydání novin, která dokumentuje dopad Mnichovské dohody ve Spojeném království.

Krabice 32. 2. svĕtová válka, 1941-1945

Články z období protektorátu.

Krabice 33. Nĕmecká kapitulace, třetí republika, 1945-1948

Noviny a časopisy dokumentující kvĕten 1945 a období tří let mezi osvobozením a komunistickým pučem.

Krabice 34. Komunistická propaganda I. Dnešek , 1946-1948 Krabice 35. Komunistická propaganda II. 1948-1967 Krabice 36. Literární noviny/Kulturní noviny, roč. 14-17, 1965-1968

Sbírka politických a kulturních periodik dokumentujících obdbobí rehabilitace.

Krabice 37. Literární listy, roč. 1, č. 1-25, Listy, 1968-1969 (roč. 1, č. 1 - roč. 2, č. 19), 1968-1969 Krabice 38. Pražské jaro (Dubčekova éra), sovĕtská invaze, 1968-1969

Kolekce časopisů Kvĕty a Reportér a vydání časopisu LIFE.

Krabice 39. Pražské jaro (Dubčekova éra), sovĕtská invaze, 1968-1969

Kolekce československých novin (Zítřek, Svobodné slovo, Lidová demokracie) dokumentující následky invaze v roce 1968.

Krabice 40. Pražské jaro (Dubčekova éra), sovĕtská invaze, 1968-1969

Kolekce československých novin a časopisů dokumentujících Pražské jaro a invazi.

Krabice 41. Normalizace, 1969-1974

Československé noviny a časopisy dokumentující normalizační proces.


Související materiály a zdroje: Navštivte stránku Sbírka české ho dědictví na Seznamu Etnický ch americký ch sbírek.If you have questions about the Archives & Special Collections, please email "archives@unl.edu."
Finding Aids | Archives & Special Collections | UNL Libraries | UNL Home
© University of Nebraska-Lincoln Libraries | Lincoln, NE 68588-4100 | 402-472-9568 | comments to: Web Team