UNL Libraries
Archives & Special Collections | Finding Aids

John Pastorak, Kázání

Název: John Pastorak, Kázání

Autor: Pastorak, John B., 1894-1979

Období: 1911-1973

Množ ství: 17 krabic (7.0 linear feet)

Číslo sbírky: MS 0088

Jazyk: slovenský , anglický

Omezení: ž ádné

Access, Copyright, and Historical Records Statement: For more information see our guidelines or please contact Archives & Special Collections.

Preferovanácitace: John Pastorak, Kázání (MS 0088). Archives & Special Collections, University of Nebraska–Lincoln Libraries.

Životopis:

John B. Pastorak se narodil 21. března 1894 na Slovensku. Do USA přijel se svou matkou, když mu byly tři roky. Nejdříve studoval klasickástudia na škole sv. Prokopa v Lisle v Illinois a pak filozofii a teologii v semináři sv. Josefa v Yonkers v New Yorku. Byl vysvĕcen na knĕze 23. září 1916 a první mši slouž il jako pomocný farář v kostele Neposkvrnĕné ho početí v Ulysses ve státĕ New York. Jako farář Pastorak slouž il v kostele sv. Petra v Shestfielde Massachusetts od roku 1928 do roku 1932. Od roku 1935 až do své ho odchodu do důchodu v roce 1973 slouž il rev. Pastorak jako farář pro komunitu v Plasi v Nebrasce. Reverend John B. Pastorak zemřel 12. září 1979.

Obsah:

Kolekce sestáváz kázání rev. Pastoraka s vĕtšinou obecný ch kázání z let 1920 až 1973 spolu s kázáními pro zvláštní přílež itosti jako svatba, pohřeb, první přijímání a Den díkůvzdání. Občas jsou kázání z let 1926 a 1935 napsána ve slovenštinĕ, avšak vĕtšinou jsou anglicky. Převáž návĕtšina je napsána strojovĕ s ručnĕ vepsaný mi poznámkami po stranách. Na přední stranu zaznamenal Pastorak, kdy kázal příslušné kázání poprvé . Poslé ze doplnil data pokaž dé , když použ il dané kázání znovu a to často až po dvou či čtyřech letech. Ve svý ch kázáních Pastorak mluví o historický ch a současný ch té matech tý kajících se situace katolické církve v Mexiku, pronásledování Židů v dĕjinách, prohibice, Velké hospodářské krize, důlež itosti hudby a divadla a o dalších bĕž ný ch té matech jako láska, štĕstí, radost, hřích, smrt, chudoba a pokrytectví. Pastorak často použ íval k vysvĕtlení svý ch myšlenek soudobé zprávy a ke svý m kázáním připojoval vý střiž ené novinové články.

Té mata:

Katolickácírkev -- Nebraska -- Knĕž ství -- Archívy

Pastorak, John B., 1894-1979 -- Archívy

Katolickácírkev -- Kázání

Slováci -- Nebraska -- Archívy

Popis oddílů: Series 1: Kázání, krabice 1-7

Tento oddíl se skládáz kázání na různáté mata a při zvláštních přílež itostech jako jsou svatby, pohřby a první přijímání.

Series 2: Kázání, krabice 8-17

Tento oddíl obsahuje převáž nĕ Vánoční, postní a Velikonoční kázání.

Seznam slož ek: Series 1: KázáníKrabice 1. Složka 1. Kázání ze semináře, 1911-1915

Kázání v angličtinĕ na různáté mata jako například hřích, pronásledovaní církve, Mariina pokora, bož skámoudrost v utrpení, zlo v dobru, štĕstí, nutnost bož ího zjevení, všudypřítomnost Boha, katolickácírkev jako nadĕje a podpora americké vlády, křesťanský duch odpouštĕní, svátek sv. Petra.

Krabice 1. Složka 2. Kázání ze Schenectady, 1913-1919

Kázání napsanáve slovenštinĕ na různáté mata jako například sv. Anna, Jež íšovo srdce, katolickácírkev, jak by mĕly katolické matky vychovávat své dĕti, o nutnosti nábož enství, jak si máme chránit zdraví, sv. František jako příklad pro kaž dé ho křesťana, svatátrojice, Vánoční kázání.

Krabice 1. Složka 3. Svátosti, 1930, 1965

Rukopisy a strojopisy přednášek o svátostech jako křest, konfirmace, poslední pomazání.

Krabice 1. Složka 4. Ú točištĕ řeholních sester

Vlastnoruční osnovy kázání na různáté mata.

Krabice 1. Složka 5. Knĕž ské vý ročí

Ručnĕ psanákázání při přílež itosti knĕž ský ch vý ročí.

Krabice 2. Složka 1. Pokyny pro konvertity

Pĕt částí ručnĕ psaný ch pokynů pro konvertity.

Krabice 2. Složka 2. Všeobecnáté mata a kázání o sv. Tereze, 1926-1950

Kázání v anglické m a slovenské m jazyce a nĕkolik novinový ch ú střiž ků.

Krabice 2. Složka 3. Životopisy svĕtský ch knĕž í

Biografie ve slovenštinĕ a angličtinĕ Claudie Proculy, C. A. Swansone, švé dské ho emigranta, který daroval peníze na dĕtskou nemocnici a na švé dskou misi spolu s biografií Kleopatry a dalších vý znamný ch osobností.

Krabice 2. Složka 4. Kázání při přílež itosti Dne matek, Dne otců a Dne díkůvzdání

Strojovĕ a ručnĕ napsanákázání v anglické m a slovenské m jazyce. Z toho nĕkolik kázání k přílež itosti Dne matek (1929-1959), jedno kázání ke Dni otců (1959) a Dni díkůvzdání (1939).

Krabice 2. Složka 5. Kázání na různáté mata, 1957-1961

Nĕkolik kázání v anglické m jazyce na té mata z americké historie spolu s letákem "Byl Washington katolíkem?"

Krabice 2. Složka 6. Kázání pro zvláštní přílež itosti, 1926-1956

Kázání ve slovenštinĕ a angličtinĕ při přílež itosti návštĕvy slovenský ch sester, dekorace kostela ve Westfieldu a desáté ho vý ročí Fr. Beránka.

Krabice 2. Složka 7. Kázání, nábož enské a občanské přílež itosti

Kázání při různý ch událostech jako banket atletické ho klubu, Den památky padlý ch, Den otců, rozlučka pro Fr. Sladké ho, dřívĕjší dĕjiny Plasů, apod.

Krabice 2. Složka 8. Kázání pro zvláštní přílež itosti (přednášky)

Kázání v anglické m jazyce na té mata jako eutanázie, katolickáú čast v americký ch zálež itostech, dále malý leták "Čí je to zemĕ?", minulost, současnost a budoucnost Katolické ho Dĕlníku (katolické noviny), katolickávý chova, budoucnost Československa, českápatriotistickápřednáška a kníž ka s cvičeními zvaná"Buď nejlepší, čímkoliv jsi".

Krabice 3. Složka 1. Kázání, Čtyřicet hodin

Kázání v anglické m a slovenské m jazyce.

Krabice 3. Složka 2. Kázání, Svatáhodina

Modlitby a kázání psané anglicky.

Krabice 3. Složka 3. Kázání, Život svatý ch

Anglicky a slovensky psanákázání o sv. Anež ce, sv. Annĕ, slovenský ch svatý ch mezi jiný mi například o sv. Andreji, Svoradovi, sv. Benedikovi, sv. Andreji, sv. Antonínovi, sv. Arcadiovi, sv. Barboře, sv. Cyrilovi, sv. Alž bĕtĕ, sv. Janu, sv. Patrikovi, sv. Vavřinecovi

Krabice 4. Složka 1. Kázání, První svaté přijímání

Přednášky o prvním svaté m přijímání, jak máme přistupovat ke svaté mu přijímání, jak a jak často bychom mĕli jít ke svaté mu přijímání a o čisté bož í lásce.

Krabice 4. Složka 2. Kázání, Pož ehnanámatka

Kázání o vý znamu Nanebevzetí a o dalších té matech jako: nebe je pro nás všechny, kdo jako první uctil Pož ehnanou matku, narozeniny Pož ehnané matky, osobní čistota a očista Pož ehnané matky.

Krabice 5. Složka 1. Pohřební kázání

Rozsáhlákolekce pohřebních kázání. Kaž dé kázání je vĕnováno specifické osobĕ s jejím jmé nem na titulní stranĕ.

Krabice 5. Složka 2. Svatební kázání

Kázání při svatbách a vý ročích manž elů. Jmé na konkré tnícho osob jsou uvedena na přední stranĕ documentů spolu s kázáními o svatbách, důlež itosti rodiny, neštĕstí v manž elství a o manž elství jako o nejvĕtším zamĕstnání na zemi.

Krabice 5. Složka 3. Mimořádnákázání, 1926-1960

Té mata jako Katolickácírkev, první kázání v Plasech, první kázání v Ulysses napsanáve slovenštinĕ a angličtinĕ.

Krabice 6. Složka 1. Hotovákázání pro mimořádné události

Kázání v anglické m jazyce k Nové mu roku, svátku Tří králů, očištĕní, Popeleční středy, Velikonoc, svatodušních svátků, sedmi darů Ducha svaté ho, Krista krále, prvního svaté ho přijímání, osobních návštĕv při svátostech, uvedení nové ho pastora, důlež itosti knĕž ské ho vůdcovstí, spolupráce knĕž ství a svĕtské ho svĕta ve farnosti.

Krabice 6. Složka 2. Kázání, pohřby, pro laiky

Kázání při pohřbu otce knĕze a smrti a pohřbu jeho matky.

Krabice 7. Složka 1. Knĕž ské pohřební kázání

Kázání při pohřbech mladé ho, staré ho knĕze a knĕze v důchodu.

Krabice 7. Složka 2. Pohřební kázání pro laiky

Kázání při pohřbu dítĕte, svobodné ho muž e, mladé ho ž enaté ho muž e, staré ho muž e a ministranta.

Series 2: Bĕž nákázáníKrabice 8. Složka 1. Kázání, 1920-1925

Kázání zahrnují té mata jako: Velikonoce, hudba, ž ivot, divadlo, přátelství, tři typy charakterů, vzdĕlávání, povinnosti dobrý ch občanů, hnĕv jako duchovní horečka, ateizmus mezi mladý mi lidmi, nábož enství v New Yorku, štĕstí a pokrytectví.

Krabice 8. Složka 2. Kázání, 1930-1933

Velkáškála té mat jako: Nový rok, vánoční stromeček, spasení, spasení mimo církev, cnostný ž ivot, práce jako pož ehnání, slovo bož í, fyzickáa spirituální slepota, pokušení, Jidáš, vytrvalost, zázrak zmrtvychvstání, vĕzni a vĕznice, hřích, Duch svatý , kletby, efektivita katolické církve, bož í osobnost, ubohé duše v očistci, rozvod, slouž it s láskou, rozum není spolehlivý průvodce nábož enstvím.

Krabice 8. Složka 3. Kázání, 1934-1937

Velkáškála té mat zahrnuje vý chovu dĕtí, sebevraž du, svobodnou vůli, komunizmus, Mexiko a Š panĕlsko, svatořečení, dĕdičný hřích, návrat z Egypta, proč jsme na zemi, duše musí bý t zachránĕná, láska dĕtí k rodičům.

Krabice 9. Složka 1. Kázání, 1938-1946

Kázání pojednávající o té matech jako Dodrž ování půstu, Bůh konásvé nejvĕtší zázraky v tichosti, Svatý duch v našem srdci, Modlitba je klíčem k nebi, Křesťanské pohřby a kremace a Hodnota zábavy. Další té mata jsou o tom, co by mĕlo bý t obĕtováno Bohu, co nám způsobuje hřích, falešní proroci, duše v očistci, patří dítĕ rodičům nebo státu, bouřky ž ivota, nábož enství v našem ž ivotĕ, metody modlení, nespravedlivý soud, skrz naše poslání musíme zachránit naši duši, dĕlat více než je naší povinností, sebehodnocení, Vánoční radosti, sv. Š tĕpán, Bůh nás miluje, i když zhřešíme, rodiče jsou učitelé svý ch dĕtí.

Krabice 10. Složka 1. Kázání, 1947-1949

Té mata jako osobní zmĕna, slzy, hodnota času, dobrý pastý ř je hlavou církve, modlitba za naše nepřátele, Nový rok nám dávádruhou šanci, co drž í rodinu pohromadĕ, poslední večeře, poctivost se vypácí, naši osobní dé moni, bož í slovo, mše bĕhem svaté ho tý dne, smysl Aleluja, proč nejsou naše modlitby nĕkdy vyslyšeny, Bůh řídí svĕt, zrození církve.

Krabice 10. Složka 2. Kázání, 1950-1957

Kázání zamĕřující se na té mata jako ž ivot je jako růž ovázahrada (k přílež itosti Nové ho roku), bouřky ž ivota, ztracení a nalezení Krista, posvátné ruce Krista, hříšník je jako slepec, chodidla Krista, posvátné rty Krista, posvátné oči Krista, posvátnátvář Krista, drobnosti ž ivota, odpouštĕní osobních zranĕní, katolickávý chova dĕtí.

Krabice 11. Kázání, 1956-1960

Kázání na nábož enskáči současnáté mata občas doplnĕnápatřičný mi novinový mi vý střiž ky. Kázání jsou spolu s citacemi z Bible napsána v anglické m jazyce.

Krabice 11. Složka 1. Kázání, 1956-1957

Kázání na té mata jako: důlež itost malý ch vĕcí, poslední soud, příprava na Vánoce, duch Vánoc, peníze v katolické církvi, narození Krista, hvĕzda spasení, pronásledování církve, obĕť, zmatek, hřích je jako horečka, domov plný lásky, smrt jako spánek, svĕdomí, Betlé m, vánoční zvyky.

Krabice 11. Složka 2. Kázání, 1958-1959

Té mata jako vítaní Nové ho roku, ochrana naší víry, ž ivot, symbolizmus popela, Jidáš, podpora kostela, tichásíla, předurčení.

Krabice 11. Složka 3. Kázání, 1960

Kázání na té mata jako Kristus a Josef, mír, modlení za všechny, království bož í, vlak do nebe, pronásledovaní církve, radosti Vánoc.

Krabice 12. Složka 1. Kázání, 1961

Kázání o Svaté rodinĕ, záchranĕ duše, zmĕnĕ bĕhem půstu, o pomoci s vírou a nadĕjí, o ustanovení víry, Kristu a hříšnících a o důvodech ztráty víry.

Krabice 12. Složka 2. Kázání, 1962

Kázání na různákatolickáté mata.

Krabice 12. Složka 3. Kázání, 1963

Množ ství různý ch katolický ch té mat.

Krabice 13. Složka 1. Kázání, 1964

Kázání na té mata: snaha bý t dokonalý m, král Herodes, nedĕle - den odpočinku, Farizejové , Kaifáš, Jidáš, Pilát, Claudia Procula, Veronika, zmrtvý chvstání, cesta do nebe, milost bož í.

Krabice 13. Složka 2. Kázání, 1965

Kázání na té mata jako Herodes, zákony v manž elství, svátosti, klam, který nás vede do pekla, dar chleba, kříž , rozčarování apoštolů, bož í přítomnost, církev je solí zemĕ, jak se lidé modlí, tři klíče do nebe, tři okvĕtní lístky růž e, dar ž ivota, napřed hledej království bož í, Bůh vž dy slyší naše motlidby, lekce z evangelia, podobnost mezi Kristem a Davidem, radost a zármutek.

Krabice 14. Složka 1. Kázání, 1966

Kázání na té mata jako štĕstí, zdraví a bož í pož ehnání, pož ehnání Nejsvĕtĕjší svátosti, uvĕdomĕní si hodnot, Půst je ú točištĕ, proč mĕ Bůh stvořil, obecný soud, svatý den nadĕje, nevĕřícnost apoštolů, mĕli bychom často vzhlíž et k nebi, Kristovi svĕdci, trojice, radosti nebe.

Krabice 14. Složka 2. Kázání, 1967

Té mata kázání zahrnují tři zmatení, sdílení rodinný ch odpovĕdnosti, placení farních dluhů, chození do kostela, krása dobroty a ošklivost hříchu, nejsme roboti, Kristus nechtĕný jako král, musíš nejdříve umřít, abys mohl znovu ž ít, dobrý pastíř, Duch svatý , motlidba, sluneční svit a stíny, nanebevzetí, apoštolé vytvořili ùtočištĕ, různávolání Boha, človĕk je jako strom, růž e, a pokora.

Krabice 15. Složka 1. Kázání, 1968

Té mata obsahují: Kristus - svĕtlo církve, poslední ovečka, bož í plány našeho ž ivota, láska Boha a našich bliž ních, příjemné momenty v ž ivotĕ Krista, posvátnátrojice, hod tĕla Jež íšova, oddanost posvatné ho srdce, jak můž em pomoci svĕtu, už ívaní a zneuž ívaní penĕz, kletí a nadávání, svátosti katolické cirkve, jak nebý t dobrý m Samaritánem, vdĕčnost, důvĕra v Boha, naši andĕlé stráž ní, zpovĕď, království bož í, nedostatečné vý sledky kázaní, princ míru.

Krabice 15. Složka 2. Kázání, 1969

Kázání na té mata: právo a pořádek, odpovĕdnost ve vládĕ, víra astronautů, musíme se duchovnĕ zmĕnit, posedlost ďábla, nejvĕtší zázrak, kdo jsou ti ztracení, smysl ž ivota, nenávist a lež , různé aspekty Kristova království, všichni jsme milionáři, přemý šlení o Bohu, ú trž ky ž ivota, lekce z přírody, lidský soucit, vztah hříchu s nemocí.

Krabice 16. Složka 1. Kázání, 1970

Té mata jako vidĕt to, co jsme předtím nevidĕli, Bůh chce, abychom s ním spolupracovali, víra v Boha, fakta o sestrách, důvody problé mů mezi sestrami, zvyky sester, původ knĕž ství, jak knĕzi vzdávají knĕž ství a proč, bílé a černé pohřby, křesťanskájednota, láska, vý znam Letnic, zpĕt ke Kristu, Kristus klepe na dveře našeho srdce, dobré občanství.

Krabice 16. Složka 2. Kázání, 1971

Té mata zahrnují naše poklady, slitování, pronásledování, tvář Krista, bezejmenný hrdina, tři ž eny, Sodoma a Gomora, znovunarození, neplodný fíkovník, dĕtský a dĕtinský , vůle Bož í, Lazar a boháč, pý cha a svĕtlo.

Krabice 17. Složka 1. Kázání, 1972

Té mata zahrnují: když je Bůh blízko, muž , který spal v kostele, utrpení, Samson a Dalila, pomsta, peklo, o muž i, který ztratil nervy, Abrahám a Lot, první pátky, zůstaň blízko své ho průvodce, bož í modlitba.

Krabice 17. Složka 2. Kázání, 1973

Té mata: záhada bož í lásky, zpovĕď, svĕdomí, hřích, smrt, Claudia - Pilátova ž ena, řekli, ž e Kristus je mrtvý a sv. Petr.


Související materiály a zdroje: Navštivte stránku Sbírka české ho dědictví na Seznamu Etnický ch americký ch sbírek.If you have questions about the Archives & Special Collections, please email "archives@unl.edu."
Finding Aids | Archives & Special Collections | UNL Libraries | UNL Home
© University of Nebraska-Lincoln Libraries | Lincoln, NE 68588-4100 | 402-472-9568 | comments to: Web Team