UNL Libraries
Archives & Special Collections | Finding Aids

Rudolf Kopecký, Spisy

Název: Rudolf Kopecký , Spisy

Autor: Kopecký , Rudolf, 1893-1981

Období: 1939-1981

Množ ství: (213 cm)

Číslo sbírky: MS 0089

Jazyk: český , anglický

Omezení: ž ádné

Access, Copyright, and Historical Records Statement: For more information see our guidelines or please contact Archives & Special Collections.

Preferovanácitace: Rudolf Kopecký , Spisy (MS 0089). Archives & Special Collections, University of Nebraska–Lincoln Libraries.

Životopis:

Rudolf Kopecký , syn prodavače, se narodil v Praze 27. prosince 1893. Studoval na Technické univerzitĕ v Praze, avšak studia nedokončil, protož e byl odveden do rakouské armády. Bĕhem 2. svĕtové války Kopecký slouž il na ruské frontĕ. Po válce pracoval v novinách Tribuna a Čas. Po okupaci Československa v roce 1939 začal publikoval deník Přehled v Polsku. Bĕhem služ by v Československé legii za 2. svĕtové války Kopecký navštívil Polsko, Rumunsko, Francii a Londý n. V Londý nĕ Kopecký asistoval u publikace deníku Naše noviny. Po válce pracoval pro BBC. Rudolf Kopecký zemřel v Londý nĕ 25. listopadu 1981.

Obsah:

Kolekce obsahuje osobní a biografické spisy Rudolfa Kopecké ho, jeho korespondenci, spisy, vĕcné slož ky a novinové vý střiž ky. Materiály se tý kají hlavnĕ Kopecké ho karié ry politické ho redaktora po 2. svĕtové válce. Převáž návĕtšina spisů je v češtinĕ. Anglický překlad se uvádí v uvozovkách všude, kde to bylo mož né .

Té mata:

Kopecký , Rudolf, 1893 - 1981 Archívy

Češi - Zahraniční zemĕ - Korespondence

Československo - Politika a vláda - 20. století -Zdroje

Češi - VelkáBritánie - Archívy

Svĕtováválka 1939 - 1945 - Novináři - Archívy

Popis oddílů: Series 1: Biografické dokumenty, Krabice 1

Tento oddíl obsahuje fotografie Kopecké ho a jeho rodiny, dále předmĕty tý kající se jeho vojenské karié ry.

Series 2: Korespondence, Krabice 1-3

Tento oddíl obsahuje dopisy psané Kopecký m a Kopecké mu. Dopisy jsou seřazené podle abecedního seznamu jmen korespondentů. Část korespondence je mezi Kopecký m a pracovníky novin. Mĕsta a zemĕ uvedené na kaž dé slož ce se vztahují k zemi, odkud korespondent pocházel, nebo k zemi, kde noviny působily. Soubor zahrnuje také soustrastné dopisy Kopecké ho rodinĕ po jeho smrti.

Series 3: : Rukopisy a publikace, Krabice 4-11

Tato Série obsahuje osm částí rukopisů pamĕtí, různé články a eseje publikované v čeký ch novinách a periodikách, přepisy rozhlasový ch vysílaní, projevy a politické eseje, které napsal Kopecký .

Series 4: Té matické slož ky, Krabice 11-17

Slož ky tohoto oddílu jsou uspořádané abecednĕ podle té mat. Tý kají se různý ch okruhům zájmu Kopecké ho bĕhem jeho novinářské karié ry. Obsahují dopisy, projevy, letáky a novinové vý sřiž ky.

Series 5: Novinové vý střiž ky, Krabice 17

Tento oddíl obsahuje články o Kopecké m, včetnĕ nekrologů.

Seznam slož ek: Series 1: Biografické materiályKrabice 1. Složka 1. Fotografie, biografické materiály

Fotografie Kopecké ho a jeho manž elky za mlada a dále ze zlaté a diamantové svatby.

Krabice 1. Složka 2. Fotografie, biografické materiály

Fotografie z vojenské karié ry spolu s dalšími vojenský mi dokumenty.

Series 2: KorespondenceKrabice 1. Složka 3. Bardoň, František, Spolkovárepublika Nĕmecko, Československo, 1969-1974

Korespondence mezi Kopecký m, Františkem Bardonem a jeho synem Vĕňkem Bardonem popusující pokusy Bardonovic rodiny uniknout z komunistické ho Československa a příbĕhy o Bardonovi a jeho přátelích.

Krabice 1. Složka 4. Belina, Josef, Londý n, Anglie, 1943

Dva dopisy adresované Kopecké mu o politické budoucnosti Československa po 2. svĕtové válce.

Krabice 1. Složka 5. Beneš, B, Londý n, Anglie, 1941-1942

Korespondence mezi Kopecký m a Benešem, redaktorem magazínu Čechoslovák o československé m odporu v Polsku bĕhem 2. svĕtové války.

Krabice 1. Složka 6. Beran, Jan, Rotterdam, Nizozemí, 1956

Dva dopisy od Berana Kopecké mu o obvinĕních, jež třetí osoba vznesla vůči nim.

Krabice 1. Složka 7. Berton, S. F., Roseville, Austrálie, 1978-1981

Korepondence s Bertonem (alias Brzobohatý , básník), který chtĕl od Kopecké ho odkoupit jeho archiv a podpořit publikaci Kopecké ho knihy o československé m odporu v Polsku. Jádro korespondence se tý kápolitické situace v Československu od roku 1938. Obsahuje také novinové články o Kopecké ho knize Zapomenuté legie.

Krabice 1. Složka 8. Brom, Libor, Denver, Colorado, 1979-1981

Korespondence mezi Kopecký m a Bromem, universitním profesorem, tý kající se hlavnĕ jejich práce, Kopecké ho článků o emigraci a odporu a Bromové přednášky.

Krabice 1. Složka 9. Brouček, M. J., Bayside, New York, 1963-1981

Korespondence s Broučkem tý kající se rádia SvobodnáEvropa, jeho kontaktů se CIA, československé ho deníku v USA Denní Hlasatel, politické ho vlivu na český exilový magazín a o osobní zášti mezi přispĕvateli magazínu.

Krabice 1. Složka 10. Bulin, F., Chicago, Illinois, 1980-1981

Korespondence mezi Bulinem a Kopecký m o problé mech české ho deníku v USA Denní Hlasatel.

Krabice 1. Složka 11. Čejnar, A., Bromley, Kent, Anglie, 1976-1978

Kopecké ho dopisy Čejnarovi o Rodé zii.

Krabice 1. Složka 12. David, Jož ka, Londý n, Anglie, 1942

Dva dopisy mezi Kopecký m a Davidem, členem parlamentu o politický ch zálež itostech.

Krabice 1. Složka 13. Denní Hlasatel, Chicago, Illinois, 1973-1981

Korespondence tý kající se financí pracovníků redakce v Denním Hlasateli a problé mů s vlastnictvím, cenzury atd. Mezi dalšími korespondety jsou Huebschová, Bulina, Š ourek, Zolman, Kučera a Tůma. Obsaž eny jsou články o politice E. Beneše, záznamy z Americké ho kongresu o 13. vý ročí komunistické ho převratu v Československu.

Krabice 1. Složka 14. Desenský , Fr., Berwyn, Illinois, 1976-1977

Korespondence mezi Desenký m a Kopecký m o finanční situaci Denního Hlasatele a osobních problé mech mezi členy redakce. Zařazen je také článek o Díkuvzdání.

Krabice 1. Složka 15. Fiedler, F., Paříž , Francie, 1952, 1979-1981

Korespondence o československé m Sokolské m hnutí v emigraci, zejmé na ve Francii, Anglii a USA. Obsaž eny jsou informační leták o Sokolovi v Paříž i.

Krabice 1. Složka 16. Folke, Vlastimil, Berwyn, Illinois, 1972-1973

Korespondence mezi Kopecký m a Folkem o problé mech tý deníku Zpravodaj, do které ho Kopecký přispíval.

Krabice 1. Složka 17. Fráňa, Jan. Kanárské ostrovy. Š panĕlsko, 1966, 1974, 1979-1980

Korespondence mezi Fráňem a Kopecký m o ž ivotĕ v exilu a jejich vzpomínky na staré přátele z Československa.

Krabice 1. Složka 18. Hilf, Rudolph, Mnichov, Spolkovárepublika Nĕmecko, 1966, 1973, 1981

Korespondence mezi Hilfem a Kopecký m v češtinĕ a nĕmčinĕ o československý ch časopisech v emigraci.

Krabice 1. Složka 19. Hlas Národa, Chicago, Illinois, 1981

Dopis o ž ivotĕ Kopecké ho redaktoru Hlasu Národa.

Krabice 1. Složka 20. Hlavatý , Václav, Bloomington, Indiana, 1955, 1958

Korespondence ohlednĕ setkání západních mocností se SSSR, neutralizace vý chodní a střední Evropy, a československo-nĕmecký ch vztahů.

Krabice 1. Složka 21. Hofirek, S., Melbourne, Australia, 1977

Kopecké ho dopis Hofírkovi kritizující nĕkteré československé emigranty, kteří opustili zemi po roce 1948.

Krabice 1. Složka 22. Hovorka, Washington, D.C,. 1978-1979

Korespondence ohlednĕ politické situace ve Velké Británii a Spojený ch státech americký ch.

Krabice 1. Složka 23. Hrabík, M., Cleveland, Ohio, 1948, 1978-1981

Korespondence ohlednĕ situace v emigraci, politický ch stranách, časopisech a osobním zdraví.

Krabice 1. Složka 24. Hruban, Z., Chicago, Illinois, 1976-1981

Korespondence o Kopecké ho vzpomínkách, otevření jeho archivu v Chicagu, biografie Bohuslava Brouka a Hrubanova fotografie.

Krabice 1. Složka 25. Huebsch, Milana, Cicero, Illinois, 1975-1977

Dopisy Huebschové z Denního Hlasatele ž ádající o pomoc v její novinářské karié ře a krátkáautobiografie Kopecké ho.

Krabice 1. Složka 26. Janaček, M., Mississauga, Ontario, Kanada, 1979-1981

Korespondence mezi Kopecký m a Janečkem ohlednĕ československý ch časopisů v emigraci, hlavnĕ Náš Domov a Kanadské listy. Jedno vydání Kanadský ch listů.

Krabice 1. Složka 27. Jošten, Josef, Londý n, Anglie, 1980

Dopis s blahopřáním Kopecké mu k jeho diamantové svatbĕ.

Krabice 1. Složka 28. Kalina, Anthony S., Cleveland, Ohio, 1978-1980

Korespondence o Kalinovĕ vý letu do Londý na.

Krabice 1. Složka 29. Kalvoda, Josef, Avon, Connecticut, 1970, 1976-1981

Korespondence ohlednĕ Kopecké ho a Kalvodovy pisatelské karié ry a té ž o jiný ch knihách a článcích napsaný ch v emigraci. Obsahuje obĕž níky Rady svobodné ho Československa a kopie článků z časopisů.

Krabice 1. Složka 30. Klecanda, V., London, England, 1943

Dopis od Kopecké ho Klecandovi.

Krabice 1. Složka 31. Kobliha, B., Londý n, Anglie, 1970-1981

Korespondence s Koblihou z Naardenské komise, z Československa a z československé ho Ministerstva vnitra, spolu s článekem uctívající slovenskou památku.

Krabice 1. Složka 32. Krajina, Vladimír, Londý n, Anglie, 1948

Dopis od Kopecké ho adresovaný Krajinovi.

Krabice 1. Složka 33. Kučera, Jaroslav, Mnichov, Spolkovárepublika Nĕmecko, 1969

Kučerův komentář ke Kopecké ho článku a kopie Kučerova článku "S otevřený mi kartami".

Krabice 1. Složka 34. Kukiel, M., Generál, Londý n, Anglie, 1941-1948

Korespondence ohlednĕ Polska a polský ch emigrantů v polštinĕ, angličtinĕ a češtinĕ.

Krabice 2. Složka 1. Kulka, Erich, Jerusalem, Israel, 1970-1973

Korespondence mezi Kulkou a Kopecký m ohlednĕ role československý ch Židů v hnutí odporu bĕhem 2. svĕtové války.

Krabice 2. Složka 2. Kuncíř, Jan, South Paris, Maine, 1966-1968

Korespondence z Hnutí československý ch křesťanský ch demokratů v emigraci a také nĕkolik článků z časopisu "Demokracie v exilu".

Krabice 2. Složka 3. Langer, Jan, Londý n, Anglie, 1968

Korespondence ohlednĕ snahy najít práci synu známé ho české ho autora, Langerovi, ve Velké Británii.

Krabice 2. Složka 4. Locherová, Helen, Tasmania, Austrálie, 1980

Dopisy pro a od Locherové .

Krabice 2. Složka 5. Lukaštík, Zdenĕk, Zurich, Š vý carsko, 1979

Korespondence ohlednĕ smrti Lukaštíkova otce, vý znamné ho člena hnutí Sokol.

Krabice 2. Složka 6. Macek, Josef, Vancouver, Canada, 1960-1963

Korespondence obsahující dotazy ohlednĕ mezinárodní politiky prezidenta Beneše.

Krabice 2. Složka 7. Mackenzie-Gillanders, J. V., Skotsko, 1979-1981

Korespondence o situaci v exilu, knihách tý kajících se československé zahraniční politiky a o československý ch politicích.

Krabice 2. Složka 8. Marek, Leo W., Chicago, Illinois, 1977-1980

Korespondence zahrnuje dotazy na antisemitismus v Československu, na Hilsnerův případ s články, které se ho tý kají a fotografie.

Krabice 2. Složka 9. Mastnik, Zdenĕk, Londý n, Anglie, 1978-1980

Korespondence ohlednĕ knih do Kopecké ho knihovny.

Krabice 2. Složka 10. Mešťan, J., Spolkovárepublika Nĕmecko, 1956-1958

Korespondence o situaci v Československu, o myšlence znovuzalož ení Národní demokratické strany v emigraci a časopis Modrárevue.

Krabice 2. Složka 11. Matoušek, Ladislav, Brookfield, Illinois, 1971-1981

Korespondence ohlednĕ politické situace ve Spojený ch státech americký ch a Denní Hlasatel.

Krabice 2. Složka 12. Milec, Leoš, Francie, 1977-1981

Korespondence ohlednĕ hnutí Sokol a souvisejících problé mů v emigraci.

Krabice 2. Složka 13. Mládek, Josef, Belfast, Irsko, 1970-1971, 1980

Korespondence s Kopecké ho rodinný mi přáteli.

Krabice 2. Složka 14. Naše Hlasy, Toronto, Kanada, 1973-1979

Korespondence s redaktory časopisu Naše Hlasy, kde Kopecký publikoval nĕkolik článků.

Krabice 2. Složka 15. Nigrin, K., Londý n, Anglie, 1942

O českopolský ch vztazích.

Krabice 2. Složka 16. NováVlast, Vídeň, Rakousko, 1978-1979

Korespondence ohledně Kopecké ho článků a dva vý tisky časopisu Vlast.

Krabice 2. Složka 17. Osuská, Pavla, Washington, D. C., 1964-1965, 1974-1977

Korespondence ohlednĕ politiky a Mnichovské diktatury v roce 1938, ohlednĕ prezidenta Beneše a Osuské ho.

Krabice 2. Složka 18. Pagáč, Š tefan, New York, New York, 1975-1981

Korespondence o Laušmanovĕ případu a vztazích mezi Čechy a Slováky spolu s audio přednášku tý kající se tohoto případu.

Krabice 2. Složka 19. Paleček, A., Schoharie, New York, 1973-1986

Obsahuje publikované články o české historii, české m jazyce a Palečkův článek "Československé dĕjiny v aforismech".

Krabice 2. Složka 20. Pašek, Petr, Zurich, Š vý carsko, 1973-1975

Korespondence ohlednĕ Paškový ch redaktorský ch aktivit v emigraci a Kopecké ho historické spisy.

Krabice 2. Složka 21. Pekelský , Vladimír, Kolín, Spolkovárepublika Nĕmecko, 1950, 1962

Dva dopisy ohlednĕ práce pro československé emigranty.

Krabice 2. Složka 22. Polák, F., Londý n, Anglie, 1959

Dopis ohlednĕ hnutí odporu v Polsku bĕhem 2. svĕtové války.

Krabice 2. Složka 23. Rabas, Jerry A., Berwyn, Illinois, 1966-1981

Korespondence ohlednĕ práce v Československu a Kopecké ho články.

Krabice 2. Složka 24. Rabl, Kurt, Mnichov, Spolkovárepublika Nĕmecko, 1957

Korespondence ohlednĕ dĕjin střední Evropy v první polovinĕ 20. století a o česko-nĕmecký ch vztazích.

Krabice 2. Složka 25. Reban, John, Cleveland, Ohio, 1976-1979

Korespondence ohlednĕ vydání Kopecké ho článků v Nové m Svĕtĕ.

Krabice 3. Složka 1. Reznicek, Stanley, Cicero, Illinois, 1977-1980

Korespondence ohlednĕ Reznickový ch pokusů publikovat Kopecké ho knihu Vzpomínky staré ho novináře, fotografie československý ch legií v Rusku, články a spisy o antikomunismu a antisemitismu a rukopis Reznickové povídky.

Krabice 3. Složka 2. Ripka, Hubert, Londý n, Anglie, 1942

Dopis Ripkovi a Kopecké ho článek o politice a jeho aktivitách v emigraci.

Krabice 3. Složka 3. Sabina-Szabo, Ernst, Berggaarden, Dánsko 1974-1979

Korespondence se Sabinou-Szabo.

Krabice 3. Složka 4. Š ach, Josef, Burlington, Ontario, Kanada, 1977

Korespondence se Š achem, český m katolický m knĕzem v Ontariu.

Krabice 3. Složka 5. Samal, Josef, Clifton, New Jersey, 1954, 1957, 1966

Korespondence o Kopecké ho novinářské karié ře.

Krabice 3. Složka 6. Š kvor, Jiří, SVU, Kanada, 1973

Korespondence ohlednĕ Kopecké ho publikační činnosti v časopise Promĕny.

Krabice 3. Složka 7. Sládeček, Z., 1969

Kopie dopisu o česko-nĕmecký ch vztazích adresovanáSládečkovi.

Krabice 3. Složka 8. Starková, Vĕra, Earley, Reading, Anglie, 1971-1974

Korespondence o Kopecké ho přednáškách a otázky, zda byl prezident Masaryk svobodný zednář.

Krabice 3. Složka 9-10. Svoboda, Josef , Lincoln, Nebraska, 1976-1980

Korespondence o darování Kopecké ho spisů a pamĕtí Universitĕ v Nebraska–Lincoln.

Krabice 3. Složka 11. Svoboda, Miloš, Mnichov, Spolkovárepublika Nĕmecko, 1966-1968, 1975-1980

Korespondence ohlednĕ Kopecké ho článků publikovaný ch v Národní Politice. Nĕkolik dopisů v nĕmčinĕ pro a od Ernharda Morgensterna.

Krabice 3. Složka 12. Toufar, F. A., Anglie, 1980

Korespondence mezi Toufarem a Kopecký m.

Krabice 3. Složka 13. Travleiev, Vera, 1980

Dopisy ohlednĕ Kopecké ho článku v Hlasatelu.

Krabice 3. Složka 14. Trebeska, Josef, Kanada, 1977-1981

Korespondence mezi Trebeskou a Kopecký m.

Krabice 3. Složka 15. Trnka, Jaroslav, Paříž , Francie, 1967-1981

Korespondence mezi Kopecký m a Trnkou o jejich známý ch, přátelích a o publikování a psaní.

Krabice 3. Složka 16. Turek, František, Praha, Československo, 1945-1947

Korespondence obsahující vzpomínky z války, o hnutí odporu v Polsku, ž ivotĕ po válce a politické situaci v československu a Anglii.

Krabice 3. Složka 17. Vansittard, Robert, Lord, Londý n, Anglie, 1948

Tři dopisy v angličtinĕ adresované Vansittartovi ohlednĕ problé mů český ch uprchlíků v Anglii.

Krabice 3. Složka 18. Vilím, Blaž ej, Londý n, Anglie, 1949

Korespondence ohlednĕ československé osvoboditelské komise v Londý nĕ.

Krabice 3. Složka 19. Vlach, Antonín, Hamburg, Spolkovárepublika Nĕmecko, 1958-1959

Korespondence s šé fredaktorem časopisu Sklizeň o Kopecké ho článcích.

Krabice 3. Složka 20. Vondrák, V., Santiago, Chile, 1960

Dva dopisy od Vondráka, jeden napsaný v češtinĕ o Kopecké ho článku v Modré revue a druhý dopis v ruštinĕ.

Krabice 3. Složka 21. Wandycz, Piotr S., New Haven, Connecticut, 1967, 1973

Korespondence v angličtinĕ s dotazy na Wandyczovu knihu o československé politice.

Krabice 3. Složka 22. Žák, Miloš, Adelaide, Austrálie, 1958, 1966

Korespondence tý kající se Žákový ch osobních a finančních problé mů.

Krabice 3. Složka 23. Zolman, Vaclav J., Berwyn, Illinois, 1976-1980

Korespondence se Zolmanem z Denního Hlasatele o Kopecké ho článcích.

Krabice 3. Složka 24. Bĕž nákorespondence, 1940-1981

Korespondence na různáté mata, hlavnĕ o Kopecké ho aktivitách.

Krabice 3. Složka 25. Soustrastné dopisy

Soustrasné dopisy Kopecké ho manž elce od přátel a známý ch.

Series 3: Spisy a publikaceKrabice 4. Složka 1. "Vzpomínky staré ho novináře", č. 1, 1970

Kopecký mluví o jeho dĕtství, rodinĕ a co ovlivnilo jeho ž ivot.

Krabice 4. Složka 2. "Vzpomínky staré ho novináře", č. 2, 1970

O situaci bĕhem první svĕtové války, oficiální české politice a Kopecké ho osobní záž itky z války.

Krabice 4. Složka 3. "Vzpomínky staré ho novináře", č. 3, 1970

O převratu roku 1948, prvních volbách a o situaci mezi Čechy a Slováky.

Krabice 4. Složka 4. "Vzpomínky staré ho novináře" č. 4, 1970

Kopecký mluví o situaci bĕhem první republiky. Hlavnĕ o své novinářské karié ře a o periodiku Čas.

Krabice 5. Složka 1. "Vzpomínky staré ho novináře", č. 5, 1971

Obsahuje kapitoly o Národní osvoboditelské lize, Kopecké ho studijním pobytu v Nĕmecku, nĕmecký ch pacifistech, o seskupení Volnámyšlenka, české m básníku J.S. Macharovi, Karlu Krausovi - nĕmecké m politické m autorovi z Rakouska, kultu T.G. Masaryka, svobodné m zednářství v Československé republice.

Krabice 5. Složka 2. "Vzpomínky staré ho novináře", č. 6, 1976

Dotý káse té mat jako svĕtováekonomickákrize a její vliv na československo, nĕmeckápolitika v československu, první československý premié r Karel Kramář, Jiří Stříbrný a konec československé republiky.

Krabice 5. Složka 3. "Vzpomínky staré ho novináře", č. 7, 1975

Píše o zahraničních aktivitách v Polsku, Francii a Velké Británii.

Krabice 5. Složka 4. "Vzpomínky staré ho novináře", č. 8

O evropský ch emigrantech z první svĕtové války.

Krabice 5. Složka 5. "Vzpomínky staré ho novináře" - připomínky a recenze

Vydání periodik jako Hlasatel, Naše Hlasy a Našinec, které se odkazují na Kopecké ho.

Krabice 6. Složka 1. Články a krátké eseje, 1941-1945

Články o československý ch legiích v Polsku, Mnichovské diktatuře, nĕmecký ch aktivitách v Čechách bĕhem 2. svĕtové války, o syndikátu československý ch novinářů a o přípravĕ novin.

Krabice 6. Složka 2. Články, 1948-1949

Články z Kopecké ho časopisu Národ ohlednĕ situace v Československu a o emigraci po komunistické m převratu v ú noru 1948.

Krabice 6. Složka 3. Články a krátké eseje, 1950

Články o politické situaci v Československu, Velké Británii a o svĕtĕ po převratu, Kopecké ho analý za československý ch politiků před převratem a po nĕm.

Krabice 6. Složka 4. Články a krátké eseje, 1951

Články o komunistické m Československu, hnutí Sokol v emigraci, česko-nĕmecký ch vztazích, volbách ve Velké Británii v roce 1951 a událostech následujících po přijetí Mnichovské ho diktátu v roce 1938.

Krabice 6. Složka 5. Články, 1952

Články o převratu v Československu v roce 1948, o československý ch institucích v emigraci, vztazích mezi Čechy a Slováky, o Koreji, odborech a Stalinovi.

Krabice 6. Složka 6. Články a krátké eseje, 1953

Články o československé emigraci, vyšetřování masakru v Katyňské m lese, o politický ch procesech v Československu, Stalinovĕ smrti a politice v SSSR.

Krabice 7. Složka 1. Články a krátké eseje, 1955-1957

Té mata: politika ve Velké Británii, Den nezávislosti Československa, soudobápolitickáliteratura, britskáStrana práce, ú toky na Stalina v rámci Komunistické strany, počátky Československé republiky, role Slovenska v nacistický ch plánech bĕhem 2. svĕtové války, československé volby, čtyřicáté vý ročí komunistické vlády v Rusku.

Krabice 7. Složka 2. Články a krátké eseje, 1958-1959

Té mata: komunistický převrat v Československu roku 1948, vztahy mezi český mi a slovenský mi emigranty, odbory v Československu, tři vý ročí v Československu zahrnující 1918 - nezávislost, 1938 - Mnichovský diktát, 1948 - komunistický převrat, analý za diplomatický ch aktivit bĕhem 2. svĕtové války, problé my československé ho tisku v exilu a Tsarsova vraž da.

Krabice 7. Složka 3. Články, 1960

Články o konci studené války, soudobé politické literatuře, senátoru Joeu McCarthym, o Britské m filmové m institutu a Radĕ svobodné ho Československa v Londý nĕ.

Krabice 7. Složka 4. Články a krátké eseje, 1961

Té mata: stoleté vý ročí československý ch novin Národní listy, analý za Benešova vztahu se SSSR, tajné bankovní konto prezidenta Beneše v Londý nské bance, Čína a její vztah k mezinárodnímu komunismu, císař František Josef I., zahraniční politika F.D. Roosvelta.

Krabice 7. Složka 5. Články, 1962-1963

Články o počátcích slovenské ho státu, československé m ministru kultury Zdeňku Nejedlé m, o hrozbách svobody tisku, problé mech pacifismu a o politice prezidenta Beneše bĕhem 2. svĕtové války.

Krabice 7. Složka 6. Články a krátké eseje, 1964-1967

Obsahuje Kopecké ho memoranda a články o sovĕtské pomoci Československu po Mnichovské m diktátu, vliv prezidenta Beneše na komunistický převrat roku 1948 v Československu, chyby v české zahraniční politice, rasové zálež itosti v Británii, analý za války ve Vietnamu, komunistický tisk, občanskáválka ve Š panĕlsku, vztahy mezi český mi a slovenský mi emigranty, volby v Británii, zavraž dĕní prezidenta Kennedyho a demokracie v Československu v 20. letech.

Krabice 7. Složka 7. Články a krátké eseje, 1968-1970

Články o Mnichovské m diktátu, o české m politiku Karlu Kramáři před 2. svĕtovou válkou, o vztazích mezi nový mi a starý mi československý mi imigranty v Británii, důvody sovĕtské invaze v roce 1968 a československé legie v Polsku.

Krabice 7. Složka 8. Články, 1970-1972

Té mata: jednota československý ch exulantů, 25. vý ročí Spojený ch národů, My Lai masakr, analý za bolševizmu, události v Pákistánu, český politik 19. století Karel Sladkovský a P.E.N. (básníci, esejisté a romanopisci) klub.

Krabice 7. Složka 9. Články, 1973

Té mata: Platónova republika, problé my P.E.N. (básníci, esejisté a romanopisci) klubu, počátky Brež nĕvovy doktríny, francouzskámezinárodní politika, Británie a komunizmus v Československu, masakr v Katyňské m lese, Watergate a britský tisk, převrat v Chile.

Krabice 8. Složka 1. Články a krátké eseje, 1974

Články ohlednĕ problé mů v Británii jako stávky odborů, inflace, volby, nebezpečí komunizmu, problé my britské ho tisku a problé my se Severním Irskem. Obsahuje články o sovĕtské m Rusku, komunistický ch vůdcích a o husitské m hnutí.

Krabice 8. Složka 2. Články, 1975

Články o SSSR, o knize Alexandra Solž enicyna, masakru v Katyňské m lese, atomový ch zbraních, o demokracii v Británii a problé mech československý ch emigrantů.

Krabice 8. Složka 3. Články a krátké eseje, 1976

Články o dvousté m vý ročí nezávislosti USA, o prezidentu Masarykovi, o politice v Británii a o pojmu demokracie.

Krabice 8. Složka 4. Články a krátké eseje, 1977

Články o CIA, politické situaci v Československu, o krátké etapĕ ruské demokracie v roce 1917, o důlež itosti ú přímnosti v československé historii, o válce ve Vietnamu a návrhy, jak bojovat proti SSSR.

Krabice 8. Složka 5. Články a krátké eseje, 1978

Články vztahující se k 30. vý ročí komunistické ho převratu v Československu, Mnichovské mu diktátu, o české m novináři Ferdinandu Peroutkovi a mezinárodní situaci po válce ve Vietnamu.

Krabice 8. Složka 6. Články a krátké eseje, 1979

Články o politické situaci v Čínĕ a v Iránu, analý za mezinárodních zmĕn bĕhem a po 2. svĕtové válce, brzké volby v Británii a počátky československý ch legií v Polsku.

Krabice 8. Složka 7. Články a krátké eseje, 1980

Články o básníku Josefovi Svatoplukovi Macharovi, o česko-nĕmecký ch vztazích, o české operní zpĕvačce Emmĕ Destinové , o olympijský ch hrách v SSSR a o spojení západního svĕta proti marxismu a jiný m nedemokratický m ideologiím.

Krabice 8. Složka 8. "Rozhlasem k domovu," 1946-1950

Obsahuje první část Kopecké ho přednášek pro britský rozhlas BBC vysílaný ch v Československu. Té mata zahrnují britský tisk, nedĕlní noviny, mezinárodní mládež , britskou Dolní snĕmovnu, britské volby, stávky v Británii, politické soudy v Československu, sovĕtsko-nĕmecký pakt, československou komunistickou propagandu, české a sovĕtské zemĕdĕlství, a tý denní zprávy z Parlamentu.

Krabice 8. Složka 9. "Rozhlasem k domovu," 1951

Přednášky na té ma komunizmus v Československu, nĕmecký nacionalizmus, technický postup v Československu, ruské ž eny, konference hnutí Sokol v Československu, český vojenský den, britské volby, Spojené národy v Paříž i a politický přehled roku 1951.

Krabice 9. Složka 1. "Rozhlasem k domovu," 1952

Přednášky na té ma komunizmus v Československu, Spojené národy v Paříž i, oslavy 1. kvĕtna, skauti, Košickádeklarace, britskáSnĕmovna lordů, policie, komunistickápropaganda, konference Komunistické strany a politický přehled roku 1952.

Krabice 9. Složka 2. "Rozhlasem k domovu," 1953

Přednášky na té ma Vídeňský kongres, vídeňskámládež níckákonference, Stalinova demise, komunistickárevoluce, české a slovenské osvobození, monetární reforma v Československu, britské Spojené národy, ž eleznáopona a soud v Keni.

Krabice 9. Složka 3. "Rozhlasem k domovu," 1954

Přednášky na té ma Lidovákomise v ČSR, volby v Británii a ČSR, britský a československý parlament, Britské spojené národy, Sokol a Spartakiáda, porovnání československé ho metra s metrem v Londý nĕ a v Moskvĕ, nacisticko-sovĕtský pakt z roku 1939, vzdĕlávání a ž enské vybavení v ČSR, lidskápráva, a prohibice Americké komunistické strany.

Krabice 9. Složka 4. "Rozhlasem k domovu," 1955

Přednášky na té ma Svazek československo-sovĕtské ho přátelství, druhákonference Československé mládež nícké ligy, britské volby, vojenské zbrojení proti Japonsku (1941 - 1945)a přehled roku 1954.

Krabice 9. Složka 5. "Rozhlasem k domovu," 1956

Přednášky o Varšavské smlouvĕ, československé m prezidentu T.G. Masarykovi, české m redaktoru a básníku K.H. Borovské m, parlamentu, ekomické m a sociálním vý voji bĕhem komunizmu, o tisku bĕhem komunizmu a o Dni armády v ČSR.

Krabice 9. Složka 6. "Rozhlasem k domovu," 1957-1965

Přednášky o britské monarchii, Parlamentu, britský ch volbách, volbách do Lidové komise v Československu v roce 1957, dále srovnání československý ch a britský ch voleb podle svobody, premié r československé republiky Karel Kramář, prezident Antonín Zápotocký , Chruščovova návštĕva Československa a Svĕtovákonference mládež e.

Krabice 10. Složka 1. Kniha, 1927

Kopecké ho kniha "Noviny a redaktoři" publikovanáv roce 1927.

Krabice 10. Složka 2. Písemnosti, 1934-1943

Eseje o československé m básníkovi Josefovi Svatoplukovi Macharovi, myšlenky na vylepšení ž urnalistiky v Československu, zahraniční propaganda, názory na liberální stranu v Československu a první část eseje "Státní obrana".

Krabice 10. Složka 3. Písemnosti, 1945-1949

Eseje o československý ch panstvích, zradcích v Československu, Mnichov, politika, pokusy o sjednocení tĕlesné vý chovy v Československu, prezident Masaryk, křesťanství v Československu, husitské hnutí a o spravedlnosti v Československu. Obsahuje vý tisk československé ho exilové ho časopisu Našim v exilu a vý tisk Tabletu. V češtinĕ a v angličtinĕ.

Krabice 10. Složka 4. Písemnosti, 1950-1951

Eseje o mezinárodní politice bĕhem 1. a 2. svĕtové války, problé my střední a vý chodní Evropy, písemnosti známý ch český ch básníků a spisovatelů připomínajících československý Den nezávislosti, důlež itost hnutí Sokol v exilu a vztahy mezi Čechy a Nĕmci v Československu.

Krabice 10. Složka 5. Písemnosti, 1953-1958

Obsahuje Kopecké ho brož uru "Političtí emigranti v exilu z Československa a jejich problé my", vý tisk časopisu Vĕstník hnutím Sokol obsahující Kopecké ho přednášky o Janu Husovi, článek z časopisu Bohemia, memorandum vydané předválečný m ministrem Rudolfem Beranem, článek Rudolfa Berana o československé cestĕ k Mnichovu, esej o roli Slovenska v nĕmecký ch plánech proti Československu a článek o československý ch emigrantech v exilu z časopisu Bohemia.

Krabice 10. Složka 6. Písemnosti, 1960-1968

Obsahuje rukopis Kopecké ho "Anglicko-české ho slovníku pro novináře" a přednášku o Janu Husovi, zakladateli husitské ho hnutí. Dále článek "Ve vzpomínce na Dr. Karla Kramáře" a návrhy České ho národního vý boru.

Krabice 10. Složka 7. Písemnosti, 1969

Obsahuje Kopecké ho rukopis eseje "Od demokracie k totalitĕ", článek o dni nezávislosti Československa a jeho rozsáhlou esej "O právní kontinuitĕ jako o politické m problé mu".

Krabice 10. Složka 8. Písemnosti, 1970

Obsahuje Kopecké ho eseje o počátcích česko-polské ho problé mu, článek z Našich Hlasů, články o nebezpečí komunismu v západním svĕtĕ, a rukopis Kopecké ho eseje "Cesta ke katastrofĕ".

Krabice 10. Složka 9. Písemnosti, 1971-1973

Obsahuje esej o prezidentu socialistické ho československa Ludvíku Svobodovi, esej o československé m politiku Karlu Sladkovské m z 19. století, o počátku Brež nĕvovy ideologie, o problé mech neutrality Československa. Esej o demokracii "Platón a problé my naší doby".

Krabice 11. Složka 1. Písemnosti, 1974

Kopecké ho článek o sokolské písničce "Na čtvrté ho července", o Češích a Slovácích v jedné zemi, článek o legendách kolem Mnichovské ho diktátu z roku 1938, článek o problé mech československý ch exilantů, idolech humanity a národním programu.

Krabice 11. Složka 2. Písemnosti, 1975-1981

Kopecké ho článek o osvobození Československa od nacistů, o důvodech Mnichovské ho diktátu roku 1938, o komunistické m převratu z roku 1948, článek o československé m historiku 19té ho století Františkovi Palacké m, článek z Hlasatele a vý tisk Nové ho Hlasatele.

Krabice 11. Složka 3. Písemnosti, undated

Kopecké ho rukopis o počátcích český ch národních tradic.

Krabice 11. Složka 4. Písemnosti, undated

O debatĕ mezi prezidentem Benešem a hnutím Sokol v emigraci, Mnichovský diktát a komunistický převrat, českoslovenští exilanti v Británii, mír mezi Vý chodem a Západem, problé my československý ch emigrantů v exilu, první československý premié r Karel Kramář, československázahraniční politika mezi válkami (v angličtinĕ), "Od Mnichova k Národní frontĕ" (v angličtinĕ), fakta o Československu (v angličtinĕ). Británie a její současné mezinárodní postavení, eseje o Chamberlainovĕ politice.

Krabice 11. Složka 5. Sesbírané vý střiž ky a poznámky

Články o mezinárodních vztazích po 2. svĕtové válce, komunizmu, SSSR a brož ura z ú řadu válečný ch informací ve Washingtonu, D.C. o 2. svĕtové válce. Citace o politice a společnosti. Texty v angličtinĕ, nemčinĕ, norštinĕ, slovenštinĕ nebo češtinĕ.

Krabice 11. Složka 6. Sesbírané vý střiž ky a poznámky

Obsahuje citace o politice a společnosti, vý střiž ky z novin, básnĕ a množ ství poznámek k socializmu, komunizmu a SSSR. Taky obsahuje Slovník volebný ch a politický ch pojmů. Články jsou v angličtinĕ, nĕmčinĕ a francouzštinĕ.

Series 4: Té matické slož kyKrabice 11. Složka 7. Shromáž dĕní zajatý ch evropský ch národů (ACEW), duben 1958

Korespondence shromáž dĕní a kopie projevů bĕhem schůzí ACEW.

Krabice 11. Složka 8. Projevy, Celoslovenskákonference v Londý nĕ(v angličtinĕ), 25. kvĕten, 1944 Krabice 11. Složka 9. Beneš, Edward

Obsahuje excerpta z knih o politice tý kající se prezidenta Beneše a nĕkolik novinový ch vý stříž ků. Materiál v angličtinĕ, čestinĕ a nĕmčinĕ.

Krabice 12. Složka 1. Beneš, Edward

Kopecké ho poznámky ke knize od Ferdinanda Kahánka "Kulisy prezidentský ch voleb Dr. Edvarda Beneše".

Krabice 12. Složka 2. Bohemia - ú ryvky z knihy, recenze

Recenze knihy Jaroslava Golla, excerpta z knihy Rusové od T.G. Masaryka a politické přehledy.

Krabice 12. Složka 3. Bohemia

Publikace Richarda Svátka O smyslu české historie.

Krabice 12. Složka 4. Centrum demokratický ch emigrantů, 1953

Ú stava a návrh na vznik Centra pro demokratické emigranty.

Krabice 12. Složka 5. Komenské ho svĕtovárada, 1975-1981

Spisy, letáky a korespondence ohlednĕ Kopecké ho ú časti na Komenské ho svĕtové radĕ.

Krabice 12. Složka 6. Rada svobodné ho Československa, Všeobecné materiály, 1949

Publikace Miloslava Rechcígla "Snaha československý ch zemĕdĕlců o lidskápráva a ekomickou nezávislost", hlášení o aktivitách Rady svobodné ho Československa. Dopisy a projevy v rámci Rady svobodné ho československa. Přednáška Jaroslava Stránské ho o krizi československý ch emigrantů. Spisy jsou v češtinĕ a angličtinĕ.

Krabice 12. Složka 7. Čeští novináři v Americe, 1944

Stanovy, rozhodnutí a záznamy ze Spolku český ch novinářů v Americe.

Krabice 12. Složka 8. Český liberální informační institut, 1945-1948

Články napsané Kopecký m o různý ch politický ch aspektech Českosloveské republiky. V angličtinĕ.

Krabice 12. Složka 9. Českánárodní komise, 1947, 1948, 1969

Zprávy a návrhy programu České národní komise. V angličtinĕ, češtinĕ a nĕmčinĕ.

Krabice 12. Složka 10. Československáarmáda v Anglii, 28. říjen 1940

Časopis československé armády v Anglii obsahující projev prezidenta Edvarda Beneše při přílež itosti 28. října 1940 a krátké povídky z války.

Krabice 12. Složka 11. Československárada evropské ho hnutí, 1949-1950

Dopisy tý kající se hnutí, prohlášení československý ch emigrantů o politice střední a vý chodní Evropy. V angličtinĕ a češtinĕ.

Krabice 12. Složka 12. Československáporadní komise v západní Evropĕ, 1976

Zpráva o splnĕní finálních ustanovení z Helsinské conference tý kající se evropské bezpečnosti a vlády ČSSR.

Krabice 12. Složka 13. Československádemokratickáorganizace v Austrálii, 1976

Leták o komunismu v angličtinĕ.

Krabice 12. Složka 14. Československé legie v exilu, 1949-1953

Leták vydaný československý mi legiemi v exilu, nĕkolik dopisů Kopecké ho k problematice československý ch exilový ch legií.

Krabice 12. Složka 15. Československé legie v Polsku, originální spisy, 1939-1944

Dvĕ kopie Našich novin - deník československé armády v Británii. Dopisy od Ministerstva zahraničních vĕcí reagující na články v Našich novinách. Dopisy popisující československé legie v Polsku.

Krabice 12. Složka 16. Československé legie v Polsku, 1939

Přehled; informační časopis Čechoslováků v Polsku.

Krabice 12. Složka 17. Československé legie v Polsku, 1939. Publikace a dopisy s poznámkami., 1939, 1958

Kopecké ho kniha "Československé legie v Polsku v roce 1932" spolu s recenzemi a dopisy Kopecké mu o té to publikaci.

Krabice 12. Složka 18. Československé Ministerstvo zahraničních vĕcí., 1942-1943

Projev ministra Jana Masaryka a prezidenta Edvarda Beneše vysílaný v rámci československé ho programu na BBC z roku 1942, korespondence mezi Ministerstvem zahraničních vĕcí a Kopecký m a dopisy mezi Janem Š rámkem a generálem de Gaullem o Československo-francouzské m přátelstí (v francouzštinĕ).

Krabice 13. Složka 1. Československé Ministerstvo průmyslu, podnikání a obchodu, Londý n., 1943-1944

Spisy ohlednĕ podnikání a obchodu. Návrh poválečné reorganizace zahraničního obchodu v Československu, zmĕny objemu produkce po válce, reorganizace centrálnĕ plánované produkce, založ ení Ú středního vý zkumné ho institutu, reorganizace daňové ho systé mu v Československu. Nĕkolik vý tisků časopisu Informační listy. Zápisy ze schůzí podkomise Financování produkce a přerozdĕlení a Kopecké ho vysvĕtlující zprávy tý kající se podnikání a obchodu.

Krabice 13. Složka 2. Československé Ministerstvo průmyslu, obchodu a podnikání, Londý n, 1944

Vydaný přehled dočasný ch opatření.

Krabice 13. Složka 3. Československé Ministerstvo vnitra, 1942

Spisy československý ch škol ve Velké Británii; kvalifikace pro učitele, osnovy hodin češtiny na školách ve Velké Británii.

Krabice 13. Složka 4. Československé Ministerstvo rozvoje, Londý n, 1940

Článek od Marie Junečkové -Vorlové o kaž dodenním ž ivotĕ československé ž eny v domácnosti, memorandum Ministerstvu rozvoje k podpoře ž en a dĕtí československý ch vojenský ch jednotek.

Krabice 13. Složka 5. Československo-polskákonfederace, 1940-1943

Kopecké ho dopis Organizaci českopolský ch vztahů o podobnostech Čechů a Poláků, rukopis kníž ky "Československo-polskákonfederace" od Piotra S. Wandycza. články ze Svobodné Evropy o řecko-jugoslávské ú mluvĕ.

Krabice 13. Složka 6. Československo-sovĕtskádohoda, 1943

Různé citace a poznámky o Československo-sovĕtské dohodĕ, v angličtinĕ a češtinĕ.

Krabice 13. Složka 7. Československé válečné ú silí, 1942

Návrh stanov a programu "Československé válečné ú silí".

Krabice 13. Složka 8. Československo, 1918-1939

Sbírka československý ch zákonů o sdruž ovnání a politický ch stranách z roku 1936. Ú stava Československa z roku 1920. Zpráva o nezamĕstnanosti a sociální podpoře v Československu a Československu mezi 1914 a 1918. spolu s poznámkami tý kající se Československa.

Krabice 13. Složka 9. Československo, 1918-1939

Obsahuje přednášky o národním odporu a kazetu vĕnovanou Kopecké mu Š tefanem Pagáčem.

Krabice 14. Složka 1. Československo, 1945-1948

Přednášeky Karla Brusaka o dĕjinách československé politiky. Vý tisk anglické ho "Czechoslovak News Letter" vydaný oddĕlením informací československé ho Ministerstva zahraničních vĕcí. Zprávy publikované československou tiskovou agenturou v New Yorku. Článek ze The Times o svobodĕ Čechů. Návrh nové československé vlády. Materiál je v angličtinĕ, slovenštinĕ a češtinĕ.

Krabice 14. Složka 2. Československo, Agentura kontinentálních zpráv, 1947-1949

Články z Agentury kontinentálních zpráv ohlednĕ různý ch událostí v Československu, v angličtinĕ.

Krabice 14. Složka 3. Československo 1948

Krátký statistický přehled Československa. Československý zpravodaj o rezignaci Dr. E. Beneše. Ú stava Československé socialistické republiky. Články a právní dokumenty z období Československé socialistické republiky.

Krabice 14. Složka 4. Československo, 1948

Československé vysílaní na rádiu SvobodnáEvropa. Přehledy z Československé rozhlasové informační agentury. Zprávy z Československé tiskové agentury v New Yorku. Ú stava Československé socialistické republiky.

Krabice 14. Složka 5. Československo, 1948

Články o Československé špionáž ní služ bĕ a činnosti komunistické inteligence ve Spojený ch státech.

Krabice 14. Složka 6. Československo, 1948

Články ze západního tisku v angličtinĕ, francouzštinĕ, nĕmčinĕ. Československý vĕstník z roku 1968. Průzkum z vý chodní Evropy "Za ž eleznou oponou."

Krabice 14. Složka 7. Československo, uprchlické tábory, 1948-1950

Právní systé m v Československu na ochranu uprchlíků. Kniha o československé m národu a jeho dĕjinách. Memorandum o politické struktuře a aktivitách československý ch emigrantů.

Krabice 14. Složka 8. Československo, 1968-1970

Články z československý ch novin.

Krabice 15. Složka 1. Československo (Přehled Tisku), 1969-1970

Přehled novinový ch článků.

Krabice 15. Složka 2. Emigranti, 1948

Leták Dr. Š tĕfana Osuské ho o roli Československa v Evropĕ. Návrh deklarace československé ho vý boru v emigraci. Články o komunismu. Materiály jsou v angličtinĕ, francouzštinĕ, slovenštinĕ a češtinĕ.

Krabice 15. Složka 3. Federace asociací bý valý ch bojovníků ze střední a vý chodní Evropy

Memorandum o exilantech a odporu Západu. V angličtinĕ.

Krabice 15. Složka 4. Glaskow, Wasili G., 1975

"Návštĕva Solž enicyna" od generála Wasili G. Glasgowa v ruštinĕ.

Krabice 15. Složka 5. Goldwater, Barry, 1961

Český překlad kníž ky Svĕdomí konzervativce od Barryho Goldwatera.

Krabice 15. Složka 6. Hlas Nový ch, 1971-1972

Vý tisk časopisu Hlas Nový ch vydaný Klubem nový ch český ch a slovenský ch emigrantů v Kanadĕ. Dopisy šé fredaktoru Hlasu Nový ch Mirku Janečkovi.

Krabice 15. Složka 7. Hohenstein, Jean de Thun, Prohlášení, 13. březen, 1969

Prohlášení Jeana de Thun a Hohensteina, dĕdice Čech a Moravy, o zavedení demokratické ho rež imu v zemi, pokud převezme vládu nad Československem. Dále článek o Jeanovi de Thun a Hohensteinovi a jeho podpoře demokratický ch voleb v Československu.

Krabice 15. Složka 8. Žurnalistika, 1942

Přednášky o novinářské tvorbĕ od Kopecké ho, Stránské ho, Kříž e, Korbela, Hronka, Klingera a Nové ho.

Krabice 15. Složka 9. Kramář, Karel, 1974

Rukopis publikace "Kramářův soud nad Benešem" obsahující spisy o sporu mezi Dr. Kramářem a Dr. Benešem.

Krabice 15. Složka 10. Kramář, Karel ( Kramářův soud nad Benešem)

Vý tisk publikace "Kramářův soud nad Benešem."

Krabice 15. Složka 11. Kramář, Karel

Články od Kramáře a o nĕm.

Krabice 15. Složka 12. Laušman, Bohumil,

Ú ryvky z publikace "Smrt menševika" a Kopecké ho článek v Denním Hlasateli o té to knize. Ve slovenštinĕ a v angličtinĕ

Krabice 16. Složka 1. Korespondence, uctĕní památky, Mihailović, Draž a, obecné, 1974 Krabice 16. Složka 2. Fotografie, Modelski, Tzydor Krabice 16. Složka 3. Korespondence, záznamy, Naardenskákomise, 1969-1971 Krabice 16. Složka 4. Naardenskákomise, 1972-1973

Spisy a korespondence Naardenské komise.

Krabice 16. Složka 5. Korespondence, pravidla, záznamy, Naardenskákomise, 1974-1975 Krabice 16. Složka 6. Korespondence, letáky, Naardenskákomise, 1976 Krabice 16. Složka 7. Korespondence, letáky, Naardenskákomise, 1977-1981 Krabice 16. Složka 8. Korespondence, Národní demokratickástrana, 1943-1954 Krabice 16. Složka 9. Korespondence, poznámky, přednášky, Národnádemokratickástrana, 1944-1945, undated Krabice 16. Složka 10. Zprávy, "Nikdy víc," 1943 Krabice 16. Složka 11. Pohledy, politické , Klub nový ch pohledy Krabice 16. Složka 12. Petice, Slovenský akční vý bor, 1948

Petice k referendu prezentováné m Slovenskou akčním vý borem Valné mu shromáž dĕní OSN v Paříž i..

Krabice 16. Složka 13. Leták "Masaryk: obránce svobody?," Slovenský svaz Ameriky, 1959 Krabice 16. Složka 14. Slovenskánárodní rada, Paříž Krabice 16. Složka 15. Články, fotografie, vzpomínky, Sokol, 1945

Obsahuje informace o Benešovĕ členství v Sokole, fotografie Miroslava Tyrše, zakladatele československé ho gymnastické ho hnutí Sokol, pokyny pro nové členy, vzpomínky na hnutí Sokol bĕhem války.

Krabice 16. Složka 16. Pravidla, korespondence, P.E.N., Centrum pro spisovatele v emigraci, 1960-1974

Obsahuje informace o pravidlech organizace, vý konné komisi a pohled s Praž anem v uniformĕ nacistické ho koncentračního tábora, který čelí sovĕtské mu tanku.

Krabice 16. Složka 17. Komentáře československé ho zahraničního institutu v exilu, 1957-1962 Krabice 17. Složka 1. Dokumenty, korespondence, Společnost umĕní a vĕdy, 1970-1980

Informace o organizaci a aktivitách Společnosti umĕní a vĕdy. Fotografie Prahy.

Krabice 17. Složka 2. Články,česko-sudetonĕmeckádohoda. V nĕmčinĕ, 1943-1946, 1969-1971 Krabice 17. Složka 3. Zápisy ze setkání, Odbor český ch novinářů, 1940-1944 Krabice 17. Složka 4. Korespondence, Odbor český ch novinářů, 1941-1945 Krabice 17. Složka 5. Korespondence, Odbor český ch novinářů, 1945-1954 Krabice 17. Složka 6. Velehrad, 1966

Dva pož adavky od J. Langa.

Series 5: Novinové vý střiž kyKrabice 17. Složka 7. Novinové vý střiž ky, 1974-1982
Související materiály a zdroje: Navštivte stránku Sbírka české ho dědictví na Seznamu Etnický ch americký ch sbírek.If you have questions about the Archives & Special Collections, please email "archives@unl.edu."
Finding Aids | Archives & Special Collections | UNL Libraries | UNL Home
© University of Nebraska-Lincoln Libraries | Lincoln, NE 68588-4100 | 402-472-9568 | comments to: Web Team