UNL Libraries
Archives & Special Collections | Finding Aids

Petr Zenkl, Spisy

Název: Petr Zenkl, Spisy

Autor: Zenkl, Petr, 1884-1975

Období: 1940-1970

Množ ství: 2 krabice (24 cm)

Číslo sbírky: MS 0097

Jazyk: anglický

Omezení: ž ádné

Access, Copyright, and Historical Records Statement: For more information see our guidelines or please contact Archives & Special Collections.

Preferovanácitace: Petr Zenkl, Spisy (MS 0097). Archives & Special Collections, University of Nebraska–Lincoln Libraries.

Biografie:

Petr Zenkl, syn Petra a Veroniky Zenklový ch, se narodil 13. června v Táboře v Čechách. Studoval na Karlově Univerzitě v Praze a v roce 1907 dokončil doktorskástudia. Na univerzitě ve Š trasburku získal čestný doktorát. 13. listopadu 1909 se ož enil s Pavlou Š evcovicovou.

Vletech 1907 a 1918 vyučoval na Obchodní škole, na Vysoké škole zemědělské v Táboře. V letech 1918 a 1926 pracoval na Ministerstvu sociálních věcí jako vedoucí oddělení pro vý chovu a pé či. V letech 1926 až 1948 pracoval jako generální manaž er Československé ho systé mu sociální pé če. V letech 1911 až 1921 působil jako starosta a radní Karlína a v městské radě pro veřejné blaho. V letech 1921-1946 byl členem městské rady, předsedou Ú středního sociálního sboru a primátorem Prahy po tři volební období.

Od roku 1932 do 1936 byl členem České ho zemské ho sněmu a stal se předsedou Komise pro sociální pé či a veřejnou pomoc. V roce 1938 byl zvolen do Československé ho parlamentu a stal se ministrem Sociální pé če a veřejné ho zdraví. V letech 1939 až 1945 byl uvězněn v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald.

Po kolapsu československé vlády v roce 1948 byli Zenkl a jeho manž elka uvězněni, podařilo se jim ale uprchnout do USA. V roce 1949 Zenkl vstoupil do Rady pro svobodné Československo, kde působil jako předseda až do roku 1951. Také byl předsedou Vý konné komise Rady pro svobodné Československo a předsedou Národní komise pro svobodné Československo. Petr Zenkl zemřel 3. listopadu 1975 v Raleigh, North Carolina, USA.

Rozsah a obsah:

Sbírka obsahuje Zenklovy rukopisy včetně korespondence, publikovaný ch a nepublikovaný ch děl a biografický ch informací. Zvláště zajímavé je memorandum podepsané různý mi Vý chodoevropský mi politický mi emigranty a Zenklovy nepublikované paměti.

Té mata:

Zenkl, Petr, 1884-1975 -- Archívy

Politika

Političtí uprchlíci -- Československo -- Archívy

Československo -- Politika a vláda -- 20.století -- prameny

Popis slož ky: Series 1: Korespondence Krabice 1, Složka 1

Tato Série obsahuje osobní a pracovní korespondenci Petra Zenkla.

Series 2: Díla Krabice 1, Složka 2-8, Krabice 2, Složka 1-5

Tato Série obsahuje Zenklovy nepublikované paměti. Návrhy rukopisů jsou v češtině s občasný mi překlady do angličtiny. V sé rii je také proslov "Československo dnes", který byl publikován v Vital Speeches of the Day, 1.dubna 1949.

Series 3: Životopisné materiály Krabice 2, Slož ky 6-7

Tato Série obsahuje ž ivotopisné skicy a články dokumentující Zenklův ž ivot.

Seznam: Krabice 1. Složka 1. Korespondence, 1948-1970

Obsahuje osobní a pracovní korespondenci Zenkla. Zajímavý je dopis od prezidenta Nixona na počest Zeklovový ch 85-tý ch narozenin a memorandum z roku 1954 pro Kongres spojený ch států urgující jeho členy, aby zahrnuli veřejnáslyšení do aktivit politický ch emigrantů. Toto memorandum podepsalo velké množ ství emigrantů ze Střední a Vý chodní Evropy včetně bý valé ho vícepremié ra Jugoslávie Mihy Kreka, bý valé ho premié ra Polska Stanislawa Mikolajczyka a bý valé ho československé ho Ministra pro zahraniční obchod Huberta Ripky. Signatáři se domnívali, ž e uzavřné vyšetřování několika československý ch emigrantů Podvý boru pro vnitřní zálež itosti vedené senátorem William. J. Jennerem bylo nespravedlivě ovlivněno tvrzeními protidemokratický ch československý ch extremistů.

Krabice 1. Složka 2. Paměti, Část 1.

Rukopisy o dětství, sourozencích, Vánocích, špatný ch podmínkách v rodině a rodinné m podniku.

Krabice 1. Složka 3. Paměti, Část 2.

Rukopisy s informacemi o základní škole v Táboře, Zenklově nejoblíbenějším profesorovi, organizaci Sokol, práci v Táboře a dojíž dění do Prahy jen na zkoušky kvůli finanční situaci v rodině, studiu filosofie, ž ivotě v Praze, o přátelství s básníkem Vrchlický m, vyučování na Obchodní škole v Karlíně a o aktivitách za 2. světové války.

Krabice 1. Složka 4. Paměti, Část 3.

Rukopisy ohledně aktivit po revoluci v roce 1918, sociálních aktivit, založ ení Československé ho Červené ho kříž e a informací o podmínkách ubytování, zaměstnání, dopravĕ a ž ebrání.

Krabice 1. Složka 5. Paměti, Část 4.

Rukopisy se Zenklový mi vzpomínkami na 1. Československé ho prezidenta Masaryka jako jeho učitele, kolegu a prezidenta.

Krabice 1. Složka 6. Paměti, Část 5.

Rukopisy ohledně politiky v první republice a čestné ho občanství v Praze, zprávy o ú těcích z Československa, mobilizace v roce 1938, zvolení Emila Háchy jako prezidenta v roce 1938, jeho zatčení gestapem v roce 1939, první den ve vězení a podmínky v koncentračním táboře Buchenwald.

Krabice 1. Složka 7. Paměti, Část 6.

Rukopisy o komunistický ch spoluvězních v Buchenwaldu, o sardinkách zaslaný ch prezidentu Benešovi přes Červený kříž a osvobození Buchenwaldu.

Krabice 1. Složka 8. Paměti, Část 7.

Rukopisy o Ilse Kochové, manž elce velitele Buchenwaldu, posledních dnech v Buchenwaldu, příklady šíření komunistický ch sil v a o vý chodoněmecké publikaci o Buchenwaldu.

Krabice 2. Složka 1. Paměti, Část 8.

Rukopisy o československý ch politicích před komunistický m převratem, komunistické síla a jejích taktikách a o vládě Klementa Gottwalda.

Krabice 2. Složka 2. Paměti, Část 9.

Obsahuje kopii projevu Waltera H. Judda ze Sněmovny reprezentantů k desáté mu vý ročí komunistické ho převratu v roce 1958, Zenklův článek z České ho slova nazvaný "Proč jsme podali demisi v roce 1948?", rukopisy o Marshallově plánu a informace o tom, jak Zenkl hledal práci v USA.

Krabice 2. Složka 3. Paměti, Část 10.

Rukopisy o posledních dnech v Buchenwaldu, politický ch problé mech ve 30. letech, o pokusu zabít Zenkla bombou v balíku a dalších znepokojujících politický ch událostech před komunistický m převratem, a rady udělené primátorem Vídně, který byl také drž en v Buchenwaldu.

Krabice 2. Složka 4. Paměti, Část 11.

Rukopisy se Zenklovou reakcí na publikaci napsanou Janem Kozákem nazvanou "Role parlamentu a odborů v komunistické revoluci", projev pro Spojené národy o Kozákovi, o již ních Slovanech v mezinárodní partnerské organizaci, o kulturních aktivitách v exilu a o Zenklově návratu do Československa po 2. světové válce.

Krabice 2. Složka 5. Projev "Československo dnes: Spolupráce s Ruskem nepřichází v ú vahu." Zásadní projevy dne, Svazek 15, Číslo 12, 1949, 1. duben Krabice 2. Složka 6. Životopisné medailony

Obsahuje ž ivotopisné informace a verze Zenklova CV. V české m a anglické m jazyce.

Krabice 2. Složka 7. Články

Obsahuje články o Zenklovi, vzpomínky jeho přátel z koncentračního tábora Buchenwald, záznam o Zenklově chování v táboře a Zenklovy rukopisy o Buchenwaldu.


Související materiály a zdroje: Navštivte stránku Sbírka české ho dědictví na Seznamu Etnický ch americký ch sbírek.If you have questions about the Archives & Special Collections, please email "archives@unl.edu."
Finding Aids | Archives & Special Collections | UNL Libraries | UNL Home
© University of Nebraska-Lincoln Libraries | Lincoln, NE 68588-4100 | 402-472-9568 | comments to: Web Team