UNL Libraries
Archives & Special Collections | Finding Aids

Josef Falta, Spisy

Název: Josef Falta, Spisy

Autor: Falta, Josef, 1895-1973

Období: 1941-1973

Množ ství: 20 krabic (253 cm)

Číslo sbírky: MS 0120

Jazyk: český , anglický

Omezení: ž ádné

Access, Copyright, and Historical Records Statement: For more information see our guidelines or please contact Archives & Special Collections.

Preferovanácitace: Josef Falta, Papers (MS 0120). Archives & Special Collections, University of Nebraska–Lincoln Libraries.

Životopis:

Josef Falta se narodil 17. října 1985 v Železné m Brodu. V roce 1919 vstoupil jako dobrovolník do Československé armády bĕhem invaze komunisty Bé ly Kuny na Slovensko. Po skončení bojů se Falta stal členem Sociální demokratické strany a byl aktivní jako novinář ve stranický ch novinách.

Mezi lety 1927 a 1931 byl zamĕstnaný jako šé fredaktor Ruchu, který vycházel v Brnĕ. Od roku 1921 do roku 1935 pracoval jako parlamentní novinář deníku Právo lidu. O roku 1935 do 1939 pracoval jako osobní sekretář Františka Soukupa, předsedy československé ho Senátu. V roce 1939 Falta uprchl do USA a v roce 1941 se usadil v Chicagu, ve státĕ Illinois. Bĕhem 2. svĕtové války pravidelnĕ vysílal kaž dý tý den pro rádio WEDC v Chicagu. Falta také pracoval pro Československou informační služ bu a pro Československou Americkou národní radu. Od roku 1945 do roku 1948 vydával mĕsíčník Svobodné Československo publikované Českou národní radou. Pokračoval v rozhlasové m vysílaní a mezi lety 1951 a 1970 psal články pro český deník Denní Hlasatel vydávaný v Chicagu. Josef Falta zemřel v Chicagu 9. června 1973.

Obsah:

Kolekce obsahuje spisy Josefa Falty, včetnĕ korespondence, deníků a diářů, rukopisů a rozhlasový ch komentářů. Převáž náčást kolekce sestáváz přepisů rozhlasový ch komentářů vysílaný ch ve WEDC v Chicagu mezi lety 1941 a 1973.

Té mata:

Beneš, Vojta -- Korespondence

Falta, Josef, 1895-1973 -- Archívy

Papánek, Jan, 1896-1991 -- Korespondence

Táborský , Edvard -- Korespondence

Zenkl, Petr -- Korespondence

Českoslovenští Američané -- Archívy

Rozhlasové vysílaní -- Illinois -- Chicago -- Historie

Rozhlasové vysílaní -- Politické aspekty

WEDC (rozhlasovástanice v Chicagu, IL) -- Historie

Popis oddílů: Series 1: Korespondence, Krabice 1-2

Obsahuje korespondenci mezi Josefem Faltou, přátely a rodinou v Československu a v Americe. Také obsahuje korespondenci s vý znamý mi Čechy jako například Janem Papánkem a Petrem Zenklem. Dále korespondenci mezi Faltou a organizacemi jako například Radio Hlasy Ameriky a Spojenárada československý ch legionářů.

Series 2: Deníky a kalendáře, Krabice 3

Obsahuje deníky, osobní kalendáře a stolní kalendáře s Faltový m denním rozvrhem a poznámkami. Tento oddíl obsahuje období od roku 1940 do 1948 a rok 1952.

Series 3: Rukopisy, Krabice 3

Obsahuje jednu slož ku rukopisů různý ch autorů. Vĕtšina materiálů je v češtinĕ a obsahují poznámky a opravy, pravdĕpodobnĕ napsané Faltou.

Series 4: Rozhlasové komentáře, Krabice 3-20

Materiály v tomto oddílu sestávají z přepisů Faltový ch komentářů vysílaný ch v rádiu WEDC v Chicagu. Komentáře pokrý vají období mezi lety 1941 a 1973 s přestávkami mezi lety 1958 a 1971. Přepisy jsou psané vý hradnĕ v češtinĕ.

Seznam slož ek: Prosím kontaktujte Archívy & Speciální Kolekce pro obdrž ení seznamu slož ek a pro více informací o té to kolekci. Seznam slož ek: Series 1: KorespondenceKrabice 1. Složka 1. Korespondence, Ansorg, 1946-1948, 1971

Hlavnĕ Faltova osobní korespondence s ž ádostmi o pomoc a rady.

Krabice 1. Složka 2. Beneš, K.J. a Brokešová, Ervína, 1945-1948

Kromĕ nĕkolika osobních té mat se korespondence zabý vápolitickou situací v Československu. Záž itky K.J. Beneše z koncentračního tábora bĕhem 2. svĕtové války. Faltova a Benešova literární díla. Obsahuje různé informace o československé m politice a československé socialistické stranĕ v letech 1945-1948.

Krabice 1. Složka 3. Beneš, Vojta, 1949-1950

Dopisy ohlednĕ vnitřních neshod mezi imigranty v USA a osobních zálež itostí.

Složka 4. Brod, Z., 1948-1949

Převáž nĕ osobní korespondence, blahopřejné dopisy k dizertaci.

Složka 5. Bruegel, J. W., 1970

Korespondence ohlednĕ informací o sociálních demokratech a jejich publikacích.

Krabice 1. Složka 6. Bureš, J. a M., 1970

Korespondence o cestĕ paní Burešové do Československa.

Krabice 1. Složka 7. Čada, Josef, 1950

Dva dopisy ohlednĕ publikace " Masarykův Památník."

Krabice 1. Složka 8. Oddĕlení státu, rozhlas Hlasy Ameriky, 1944-1945, 1950

Různé osobní spisy, ž ivotopisy, shrnutí, ž ádosti adresované rádiu Hlasy Ameriky. Jeden článek o F. Soukupovi. Jeden článek v Denním Hlasateli o Faltovi při přílež itosti jeho 75. narozenin. V angličtinĕ a češtinĕ.

Krabice 1. Složka 9. Digrinová, Dagmar, 1946-1950

Rozsáhláosobní korespondence hlavnĕ o Faltovĕ synovi, zahrnuje ú vahy nad politickou a kulturní situací v Československu.

Krabice 1. Složka 10. Dundr, Vojtĕch, 1947-1948

Ú vahy o politické situaci v Československu. Informace o sociálních demokratech (např. Kdo byl zabit bĕhem 2. svĕtové války).

Krabice 1. Složka 11. Elk, 1946

Tři dopisy s nakladatelstvím Elk ohlednĕ publikace Faltovy knihy.

Krabice 1. Složka 12. Falta, Stanislav, 1945-1950

Osobní korespondence s Faltový m synem Stanislavem.

Krabice 1. Složka 13. Falta, Jiřina,

Osobní korespondence.

Krabice 1. Složka 14. Falta, Eva a Lída, 1961-1973

Osobní korespondence s rodinou v Československu.

Krabice 1. Složka 15. Fedar, A., 1946

Nĕkolik dopisů z roku 1946, v nĕmčinĕ.

Krabice 1. Složka 16. Firt, Julius, 1949

Korespondence ohlednĕ té mat rozhlasový ch vysílání.

Krabice 1. Složka 17. Holmerg, R., 1948

Korespondence mezi Holmergem, švé dský m obchodníkem, který navštívil Prahu, a Faltou ohlednĕ Faltova syna Stanislava a jeho plánů po komunistické m převratu v roce 1948 a ú vah nad situací v Československu.

Krabice 1. Složka 18. Hrachovská, 1946

Dva dopisy ohlednĕ situace v poválečné m Československu v roce 1945 a o Faltovĕ synovi.

Krabice 1. Složka 19. Jiráková, J. a B., 1949-1950

Osobní korespondence také na politickáté mata (vnitřní rozpory mezi emigranty).

Krabice 1. Složka 20. Kerner, M., 1950

Korespondence ohlednĕ přednášek a Sociální demokratické strany.

Krabice 1. Složka 21. Klátil, M. F., 1950, 1970, 1972

Různáté mata jako například neshody mezi československý mi emigranty v USA.

Krabice 1. Složka 22. Klika, Bož ena, 1947-1949

Různáté mata jako kulturní a politický ž ivot v Československu, informace o Faltový ch přátelích a jeho synovi.

Krabice 1. Složka 23. Kolaja, Jiří, 1947-1950

Hlavnĕ osobní vĕci a také o Faltovĕ práci.

Krabice 1. Složka 24. Kopecký , Alois, 1949-1950

Korespondence ohlednĕ emigrantský ch aktivit v Chicagu (setkání, kluby, apod.).

Krabice 1. Složka 25. Králík, J. a L., 1970-1973

Korespondence ohlednĕ osobních a rodinný ch zálež itostí (dárky, zdraví, apod.).

Krabice 1. Složka 26. Kulka, Ervín, 1950

Různáté mata jako například "Třetí odboj" v padesátý ch letech, New Yorské listy, Dr. Papánek atd.

Krabice 2. Složka 1. Librická, Helena, 1969-1972

Korespondence na osobní a rodinnáté mata.

Krabice 2. Složka 2. Librická, Marie, 1946-1966

Ú vahy o 2. svĕtové válce a o poválečné politické a sociální situaci v Československu a v USA. Fotografie z 2. svĕtové války. Osobní a rodinné zálež itosti.

Krabice 2. Složka 3. Librický , Hynĕk a Olga, 1946-1949

Korespondence se členy Faltovy rodiny ohlednĕ osobních zálež itostí.

Krabice 2. Složka 4. Librická, Joska and Pavla, 1946-1972

Osobní korespondence s rodinou v Československu.

Krabice 2. Složka 5. Mansfeld, Ludvik, 1968-1970

Korespondence ohlednĕ Faltovy rodiny a sovĕtské okupace Československa.

Krabice 2. Složka 6. Mautnerová, M., 1968-1970

Různáté mata jako například zavraž dĕní Kinga a problé my Afro-Američanů obecnĕ.

Krabice 2. Složka 7. Mĕdílek, Arnošt, 1968-1970

Hlavnĕ osobní korespondence o přátelích, Faltovĕ ž ivotĕ atd. Fotografie.

Krabice 2. Složka 8. Miller, Ludvik, 1948

Tři dopisy s Millerem, ředitelem "New Yorský ch Listů."

Krabice 2. Složka 9. Myzeth, Rudolph, 1947-1949

Korespondence o vydání Faltovy knihy.

Krabice 2. Složka 10. Novotná, J., 1948-1949

Osobní korespondence.

Krabice 2. Složka 11. Papánek, Jan, Minister, 1950-1971

Různáté mata jako Faltova profesní karié ra, jeho aktivity v exilu, neshody mezi emigranty v Chicagu v 50. letech.

Krabice 2. Složka 12. Pejskar, Josef, 1957

Dva dopisy ohlednĕ jeho článku.

Krabice 2. Složka 13. Peroutka, Ferdinand, 1950

O mož né spolupráci mezi Faltou a Rádiem SvobodnáEvropa. Také obsahuje osobní informace o Faltovi.

Krabice 2. Složka 14. Redlich, rodina, 1947-1950

Nĕkolik dopisů ohlednĕ poválečné společnosti v Československu, převáž nĕ v nĕmčinĕ. Informace o lidech ze Sociální demokratické strany.

Box 2. Složka 15. Schimmerl, Martha, 1946-1950

Korespondence v nĕmčinĕ.

Krabice 2. Složka 16. Swarz, Johann, 1950

Tři dopisy o podpoře uprchlické ho táboru v Innsbrucku, tý kají se zásobování knihami a příručkami.

Krabice 2. Složka 17. Sedlák, Mirko, 1949-1950

Dopisy ohlednĕ rozhlasové ho vysílaní v Chicagu, o cyklu přednášek na československáté mata a o sporech mezi emigranty.

Krabice 2. Složka 18. Š pačková, 1967-1971

Osobní korespondence.

Krabice 2. Složka 19. Steinbach, K., 1967, 1970

Osobní korespondence.

Krabice 2. Složka 20. Stolfa, L., 1950

Ú vahy o americké m soudnictví.

Krabice 2. Složka 21. Táborský , Edvard, 1949-1950, 1957

Pozvánka do klubu Americký fond pro československé uprchlíky. Korespondence ohlednĕ Faltový ch aktivit v Chicagu.

Krabice 2. Složka 22. Traub, George, 1971-1972

Korespondence ohlednĕ starý ch přátel a ž idovské otázky v Československu. Článek z Vĕstníku ž idovský ch nábož enský ch obcí v Československu o smrti Dr. Maxe Popera (doktor a novinář).

Krabice 2. Složka 23. Tvrzická, Anna, 1946-1950

Korespondence a komentáře o různý ch emigrantský ch periodikách jako Reflektor.

Krabice 2. Složka 24. Spojenárada československý ch legionářů, 1951

Dva dopisy ohlednĕ problé mů s financováním vydání kníž ky při přílež itosti vý ročí TGM.

Krabice 2. Složka 25. Vares, G. a L., 1946-1971

Osobní korespondence o zkušenostech emigrantů v USA (novápráce, ubytování, první československáhospoda v Los Angeles). Informace o knihách na československáté mata.

Krabice 2. Složka 26. Vogel, Richard, 1945-1950

Korespondence ohlednĕ Faltovy práce, společenský ch podmínek . Soustrastné dopisy.

Krabice 2. Složka 27. Záruba, Quido a Vĕra, 1948, 1973

Korespondence na osobní té mata a ohlednĕ svatby Faltova syna.

Krabice 2. Složka 28. Zenkl, Petr, 1949-1964

Spory a mezinárodní problé my československý ch exulantů. Informace o různý ch lidech a emigrantský ch institucích a organizacích. Informace o Faltovĕ práci a finančních potíž ích.Rozdíly mezi emigranty po roce 1948 a lidmi ze "staré zemĕ."

Krabice 2. Složka 29. Krátké dopisy, 1945-1972

Krabice 2. Složka 30. Různé, 1942-1972

Series 2: Deníky a zápisníkyKrabice 3. Složka 1. 1940-1943

Deníky, do nichž si Falta zapisoval poznámky ohlednĕ svý ch plánů a popis denních aktivit.

Krabice 3. Složka 2. 1944-1945

Detailní popis vý dajů a aktivit.

Krabice 3. Složka 3. 1946-1948

Popis denních aktivit a vý dajů. Jeden obsahuje fotografii Faltovy manž elky.

Krabice 3. Složka 4. 1952

Malý deník s nĕkolika poznámkami (tĕž ko čitelný).

Series 3: RukopisyKrabice 3. Složka 5. Rukopisy od různý ch autorů

Různé články a spisy na té mata jako kulturní vý mĕna s Československem (od A. Š alamouna), "Přispívaní český ch Židů k české kultuře a politické mu ž ivotu" (od Dr. Kamila Neumanna, v angličtinĕ), článek o české m spisovateli Karlu Čapkovi.

Series 4: Rozhlasové komentářeKrabice 3. Složka 6. 1947-1950, 1964, 1965, 1967

Rozhlasové komentáře převáž nĕ z let 1964 a 1965 na různáté mata. Komentáře o mezinádrodní politice, Vietnamu, Kubĕ.

Krabice 4. Složka 1. Rozhlasové komentáře, 1941

Pravidelné denní informace o válečný ch událostech.

Krabice 4. Složka 2. Rozhlasové komentáře, 1941-1942

Rozhlasové komentáře o represích proti různý m osobnostem. Ú vahy o mezinárodní situaci.

Krabice 4. Složka 3. Rozhlasové komentáře, 1942

Pravidelný popis denních událostí v Protektorátu Čechy a Morava, a na celé m svĕtĕ.

Krabice 4. Složka 4. Rozhlasové komentáře, 1943

Rozhlasové komentáře o mezinárodní situaci.

Krabice 5. Složka 1. Rozhlasové komentáře, 1943

Informace o mezinárodním dĕní,československé m odporu a politický ch aktivitách.

Krabice 5. Složka 2. Rozhlasové komentáře, 1944

Informace o událostech ve svĕtĕ.

Krabice 5. Složka 3. Rozhlasové komentáře, 1944

Kaž dodenní mezinárodní dĕní se zamĕřením na Československo.

Krabice 6. Složka 1. Rozhlasové komentáře, 1945

Obsahuje informace o poválečné Evropĕ soudy s válečný mi zločinci v Československu a vý chodní Asii.

Krabice 6. Složka 2. Rozhlasové komentáře, 1945

Komentáře o soudních řízeních s válečný mi zločinci, situace v poválečné m Československu.

Krabice 6. Složka 3. Rozhlasové komentáře, 1946

Informace o poválečné m Československu a USA, československé ekonomice a volbách.

Krabice 7. Složka 1. Zprávy, 1946

Zprávy o Čínĕ, vý chodní Ásii, Evropĕ, USA, politické a společenské situaci, Norimberské procesy,československé volby, ejkonomické problé my v roce 1946 (volby, ekonomické potíž e, apod konference na Jaltĕ a mírovákonference.

Krabice 7. Složka 2. Zprávy, 1947

Informace o procesu s nacisty a kolaboranty, americkávnitřní politika a svĕtové politické problé my.

Krabice 7. Složka 3. "Zprávy o pochodu," 1947

Informace o procesu s nacisty a kolaboranty, americkávnitřní politika a svĕtové politické problé my.

Krabice 8. Složka 1. Zprávy, 1948

Informace o Československé vládĕ a domácí politice, domácí politice USA, SSSR a převratu v roce 1948.

Krabice 8. Složka 2. "Zprávy o pochodu," 1948

Informace o přístupu západních zemí vůči Československu.

Krabice 8. Složka 3. Zprávy, 1949

Té mata vztahující se k československý m politický m procesům, politický m vůdcům, reformám a domácí politice USA.

Krabice 9. Složka 1. "Zprávy o pochodu," Rozhlasové komentáře, 1949

Svazek obsahuje komentáře o komunistické m Československu, studené válce, a o mezinárodních událostech (situace na Blízké m vý chodĕ, ve vý chodní Asii, rozdĕlení Nĕmecka).

Krabice 9. Složka 2. Zprávy, 1950

Zprávy o Československu a politický ch soudních řízeních, zbrojení Vý chodního a Západního bloku, situace v Koreji.

Krabice 9. Složka 3. "Zprávy o pochodu," Rozhlasvé komentáře, září - prosinec 1950

Zprávy z Československa a zprávy od emigrantů.

Krabice 10. Složka 1. "Zprávy o pochodu," Rozhlasové komentáře, 1950

Domácí politika USA, špionáž , situace v Československu, SSSR, Organizace spojený ch národů a studenáválka.

Krabice 10. Složka 2. Zprávy, 1951

Kaž dodenní zprávy o Československu, USA, válka v Koreji, soudní řízení s nacisty a atomové bomby.

Krabice 10. Složka 3. "Zprávy o pochodu," Rozhlasové komentáře, 1951

Komentáře oadresované široké mu publiku.

Krabice 11. Složka 1. Rozhlasové komentáře, 1951 - leden - červen

Informace z Okresní komise Československé národní rady, české tradice a kultura, , příbĕhy z české ho ž ivota, ú vahy nad slovy známý ch Čechů a jiný ch známý ch autorů.

Krabice 11. Složka 2. Rozhlasové komentáře, 1951 - červenec - srpen

Československé události a kultura.

Krabice 11. Složka 3. "Zprávy o pochodu," Rozhlasové komentáře, 1952

Informace o domácí politické situaci v USA, prezidentské volby v USA, vztahy s SSSR.

Krabice 12. Složka 1. Zprávy, 1952

Té mata zahrnují přímĕří v Koreji a Spojené národy.

Krabice 12. Složka 2. Rozhlasové komentáře, 1952 - leden - červen

Informace zamĕřené na československé události, kulturu a aktivity emigrantů a okresní vý bor CzNC.

Krabice 12. Složka 3. Rozhlasové komentáře, 1952 - červenec - prosinec

Informace o Československu, kultuře a aktivitách emigrantů.

Krabice 13. Složka 1. Zprávy, 1953

Svazek obsahuje informace o situaci v Koreji, vnitřní politice USA, mezinárodní spionáž i.

Krabice 13. Složka 2. Rozhlasové komentáře, 1953 - leden - červenec

Svazek obsahuje zprávy o politice a kultuře v Československu a československý ch emigrantech, školách, továrnách, ekonomice, společenské a politické situaci. Okresní komise Československé národní rady v USA.

Krabice 13. Složka 3. Rozhlasové komentáře, 1953 - červenec - prosinec

Informace o Československu a československý ch emigrantech, školách, továrnách, ekonimický ch a sociálních problé mech.

Krabice 14. Složka 1. "Zprávy o pochodu," 1945-1953

Faltovy komentáře o domácí politice USA, vztazích s Československem, SSSR, Stalinovĕ smrt.

Krabice 14. Složka 2. Zprávy, 1945-1953

Celý svazek je ručnĕ psaný . Mezinárodní zprávy, zejmé na o západní Evropĕ a Rusku.

Krabice 14. Složka 3. Rozhlasové vysílaní vĕnované československý m emigrantům, 1954

Život emigrantský ch skupin a asociací a jejich aktivity, informace z Okresní komise Československé národní rady v Americe.

Krabice 15. Složka 1. Zprávy, 1954

Komentáře o československé vládĕ o válce v Koreji, zahraniční politice USA, zahraniční a domácí politice SSSR a ostatní mezinárodní politické zprávy.

Krabice 15. Složka 2. "Zprávy o pochodu," 1954

Pokrý vádomácí politiku v USA a ž ivot československý ch emigrantů.

Krabice 15. Složka 3. Zprávy, 1955

Zamĕřuje na domácí politiku USA, Čínu a vý chodní Asii, Vietnam, situaci v Maďarsku.

Krabice 16. Složka 1. "Zprávy o pochodu," 1955

Komentáře o konferenci v Ženevĕ, domácí politice USA, o Železné oponĕ, hlavnĕ v Československu a československé pozici v rámci Sovĕtské ho bloku.

Krabice 16. Složka 2. Informace z Okresní komise Československé národní rady v Americe, 1955

Komentáře o ž ivotĕ československý ch emigrantů v USA, různé kulturní projekty a SSSR.

Krabice 16. Složka 3. "Zprávy o pochodu," 1956

Komentáře o zahraniční politice a vlivu SSSR, spory na Blízké m vý chodĕ (Izrael), volby a zahraniční politika USA.

Krabice 17. Složka 1. Zprávy, 1956

Politickásituace ve vý chodní Asii, Egyptu, Izraeli, domácí a mezinárodní zálež itosti SSSR, domácí a zahraniční události USA.

Krabice 17. Složka 2. Rozhlasové komentáře, 1956

Informace z Okresní komise Československé národnárady v Americe, informace o emigrantský ch aktivitách, o událostech v USA a reakce na situaci v Československu).

Krabice 17. Složka 3. rozhlasové komentáře,1957

Informace z Okresní komise Československé národnárady v Americe, informace o emigrantský ch aktivitách, o událostech v USA a o Československu).

Krabice 18. Složka 1. "Zprávy o pochodu," 1957

Tý denní zprávy o domácí politice USA a reakce na hlavní politické události ve svĕtĕ.

Krabice 18. Složka 2. Zprávy, 1957

Popisné zprávy o situaci na Středním vý chodĕ, v Asii, Československu a USA.

Krabice 18. Složka 3. Rozhlasové komentáře, 1958

Zprávy a komentáře o ž ivotĕ emigrantů a jejich aktivit, ú vahy o situaci v Československu pod komunistický m rež imem.

Krabice 19. Složka 1. Zprávy, 1958

Denní zprávy s důrazem na politické události a mezinárodní politiku včetnĕ situace na Blízké m vý chodĕ, ve vý chodní Asii a v Československu.

Krabice 19. Složka 2. "Zprávy o pochodu," 1958

Ú vahy a komentáře na různé politické události.

Krabice 20. Složka 1. Zprávy, 1971

Politické události a zprávy z Blízké ho a Středního vý chodu , domácí politika USA, Vietnam, represe v Československu, Americko-ruské vztahy.

Krabice 20. Složka 2. Zprávy, 1972

Politické události a zprávy o situaci v Pákistánĕ, Čínĕ, severním Irsku, Vietnamu, Izraeli a Středním vý chodĕ. Dále domácí a zahraniční politika USA.

Krabice 20. Složka 3. Zprávy,rozhlasové komentáře, novinové články, 1973

"Svobodnáobec" ohlednĕ vnitřních problé mů USA.


Související materiály a zdroje: Navštivte stránku Sbírka české ho dědictví na Seznamu Etnický ch americký ch sbírek.If you have questions about the Archives & Special Collections, please email "archives@unl.edu."
Finding Aids | Archives & Special Collections | UNL Libraries | UNL Home
© University of Nebraska-Lincoln Libraries | Lincoln, NE 68588-4100 | 402-472-9568 | comments to: Web Team