UNL Libraries
Archives & Special Collections | Finding Aids

Josef Martínek, Spisy

Název: Josef Martínek, Spisy

Autor: Martínek, Josef, 1889-1980

Období: 1914-1979

Množ ství 3 krabice (39 cm)

Číslo sbírky: MS 0121

Jazyky: čeština, angličtina, španĕlština

Omezení: Žádná

Autorskápráva: V případĕ zájmu prosím kontaktujte Archives & Special Collections, University of Nebraska–Lincoln Libraries. Pro další informace kliknĕte na Podmínky použití.

Preferovanácitace: Josef Martinek, Spisy (MS 0121). Archives & Special Collections, University of Nebraska–Lincoln Libraries.

Životopis:

Narodil se 23. března 1889 v Podĕbradech v Čechách jako syn Jana a Anny Martínkový ch (roz. Borecká). Po dokončení střední školy nastoupil na průmyslovou školu v Podĕbradech, kde studoval mezi lety 1903 a 1906. V roce 1909 Martínek emigroval do USA a usadil se v Clevelandu ve státĕ Ohio.

Byl instruktorem v Dĕlnické gymnastické unii - české krajanské organizaci. Mezi lety 1916 až 1934 byl Martínek editorem českojazyčný ch Americký ch dĕlnický ch listů. Bĕhem 1. svĕtové války se aktivnĕ zapojil do českolovenské ho osvobozenecké ho hnutí a byl jednou z osob, které podepsaly Pittsburghskou dohodu v roce 1918. Ta ve své podstatĕ naznačovala, ž e Slovensku bude ve federálním Československu udĕlena autonomie. Tento dokument ale nemĕl právní moc a Slovensku tak nebyla oficiálnĕ udĕlena autonomie až do podepsání Žilinské dohody v roce 1938.

Po 1. svĕtové válce se Martínek stal aktivním v Druž stevní lize Ameriky, Socialistické stranĕ a od roku 1918 do roku 1934 pracoval jako předseda Dĕlnické ho druž stva - řetĕzce sedmi obchodů s potravinami. Jako člen Socialistické strany neú spĕšnĕ kandidoval na nĕkolik veřejný ch funkcí.

Mezi lety 1934 a 1939 ž il v Československu a editoval Dĕlnické listy a Právo lidu. Před nacisty musel uprchnout zpĕt do USA v roce 1939. Mezi lety 1939 a 1945 slouž il jako vý konný sekretář Československé národní rady v Chicagu. Martínek se přestĕhoval do Tucsonu v Arizonĕ v roce 1947, kde psal pro rádio SvobodnáEvropa a Hlas Ameriky. Publikoval nĕkolik sbírek poezie a historie Československé společnosti v Americe.

Josef Martínek zemřel v Tucsonu v Arizonĕ 21. března 1980.

Obsah:

Tato kolekce obsahuje spisy Josefa Martínka: jeho korespondenci, rukopisy, publikace, novinové vý střiž ky, fotografie a audiokazety. Materiály zobrazují jeho spisovatelskou a novinářskou karié ru.

Té mata:

Martínek, Josef, 1889-1980 -- Archívy

Českoslovenští Američané -- Archívy

Popis oddílů: Series 1: Korespondence, Krabice 1

Korespondence v tomto oddílu sestáváz dopisů mezi Martínkem a jeho rodinou a přáteli ve Spojený ch státech a Československu, s editory a nakladateli. Tyto dopisy se tý kají rukopisů, které zaslal k publikaci.

Series 2: Rukopisy, Krabice 1-2

Tento oddíl obsahuje Martínkovy rukopisy článků a poezie. Dále obsahuje slož ku rukopisů neznámý ch autorů.

Series 3: Různé, Krabice 2-3

Obsahuje uspořádané materiály tý kajících se Martínkem namluvený ch pásek, jeho fotografií, publikací, studijních poznámek, ž ivotopisný ch materiálů a novinový ch vý střiž ků.

Seznam slož ek Series 1: KorespondenceKrabice 1. Složka 1. Rodina (pohlednice)

Obsahuje různé pohlednice jeho rodinĕ a přátelům, nĕkteré z nich jsou prázdné . Pohlednice jsou především z Československa a USA, nĕkteré z Francie a Itálie.

Krabice 1. Složka 2. Osobní

Obsahuje korespondenci s dcerou, rodinou, přáteli z Československa, jiný mi emigranty a český mi organizacemi.

Krabice 1. Složka 3. Vydavatelé

Obsahuje korespondenci s vydavateli a nakladatelstvími napříč USA tý kající se mož né publikace jeho básní.

Krabice 1. Složka 3-4. Vydavetelé

Obsahuje korespondenci s vydavateli a nakladatelstvími napříč USA, které se tý kají mož né publikace jeho básní.

Series 2: RukopisyKrabice 1. Složka 5. Články, básnĕ Item 1. "Československápřísada v tavícím se kotli" a "Sto let americké ho vlivu v Československu," a Česko-Americké záblesky. Item 2. Leták z volební kampanĕ, "Proč budu volit Roosevelta" Item 3. Rusko dnes Item 4. Článek, Magazín československé společnosti v Americe Item 5. Rukopis, "Bratrství – prostředek Amerikanizace" Item 6. Články z Denního Hlasatele Item 7. Báseň o smrti prezidenta Beneše Item 8. Článek ve španĕlštinĕ, Boletín Católico Checoslovaco Item 9. Článek "Ne volba mezi kapitalizmem a socializmem, ale mezi svobodou a tyranií v socializmu–toť otázka!" Item 10. článek, "Rusko a střední Evropa" Krabice 1. Složka 6. Poezie a prózaItem 1. Obsahuje dva sešity a dva menší sešity plné vý pisků z knih nebo básní od známý ch český ch a zahraničních autorů Item 2. Také obsahuje Martínkovy básnĕ česky a anglicky, ručnĕ psané i vytištĕné "Drahý příteli," "Krok za krokem," "Mnoho, mnoho básníků," "Projev k navštĕvujícím Marťanům," "Oni se tu neusazují," "Ostraž ité hvĕzdy." Krabice 2. Složka 1. Rukopisy - Ostatní

Obsahuje rukopis memoárů Otty Borůvky, memorandum k 10. vý ročí komunistické ho puče v Československu, memorandum k 40. vý ročí příjezdu prezidenta Masaryka do USA a nĕkolik menších článků.

Series 3: RůznéKrabice 2. Složka 2. Knihy a brož ury napsány Martínkem v češtinĕItem 1. "Jiskry a Oharky," Americké dĕlnické listy., 1945 Item 2. "Amerika v krisi," volné myšlenky, 1936 1936 Item 3. "Na přelomu," 1945 Item 4. "O holoubkovi, který se na všechno ptal," Universum Press, 1966 Item 5. Přednáška, "K historii pomocné akce české v Americe," 1946 Item 6. "Masarykova smrt a nový protektorát." Cleveland, 1946 Item 7. "Napříč Ruskem a Sibiří," Americké dĕlnické listy, 1946 Item 8. Dále obsahuje brož ury tý kající se především aktivit dĕlnické ho hnutí. Krabice 2. Složka 3. Studijní poznámky

Obsahuje politické a filozofické poznámky a citace, básnĕ, Martínkův projev v češtinĕ a angličtinĕ nazvaný "Nové Československo", poznámky z jeho univerzitních studií.

Krabice 3. Složka 1. Životopis a ocenĕní

Obsahuje Martínkův ž ivotopis v angličtinĕ, jeho vzpomínky na Arizonu, články o jeho boji proti komunizmu v Arizona Daily Star z 10. července 1953, diplom obdrž ený od Svazu dĕlnický ch tĕlový chovný ch jednot československý ch.

Krabice 3. Složka 2. Návštĕvní knihy

Obsahuje dvĕ návštĕvní knihy s podpisy a vĕnováními od Martínkový ch přátel a návštĕv.

Krabice 3. Složka 3. Novinové vý střiž ky

V češtinĕ a angličtinĕ. Články pokrý vají politické události první půlky 20. století a jeho působení v Praze v roce 1946.

Krabice 3. Složka 4. Československástrana sociálnĕ demokratickáItem 1. Obsahuje brož ury a další materiály tý kající se Československé strany sociálnĕ demokratické. Item 2. "Demokracie v Československu", z československý ch zdrojů a dokumentů č. 3, Československáinformační služ ba., červen, 1943 Item 3. "Co chce levice?," publikace Československé strany sociálnĕ demokratické Item 4. Zpráva o aktivitách Československé strany sociálnĕ demokratické a Martínkova vstupenka na sjezd strany, 1937-1938 Item 5. "Žaluji"od Dr. Soukupa. Projev adresovaný Mezinárodnímu socialistické mu hnutí, 1938 Krabice 3. Složka 5. Fotografie

Obsahuje fotografie Martínka s jeho ž enou, jejich domu v Tucsonu v Arizonĕ z roku 1979 a další fotografie včetnĕ Série neidentifikovaný ch ruin domů.

Krabice 3. Složka 6. Audiokazety s mluvenou historií (6)

Obsahuje 6 pásek: Josef Martínek: Vzpomínky, zpovídá: Dr. Zdenĕk Hruban. Nahráno v Tusconu v Arizonĕ v září roku 1978.


Související materiály a zdroje: Navštivte stránku Sbírka české ho dědictví na Seznamu Etnický ch americký ch sbírek.If you have questions about the Archives & Special Collections, please email "archives@unl.edu."
Finding Aids | Archives & Special Collections | UNL Libraries | UNL Home
© University of Nebraska-Lincoln Libraries | Lincoln, NE 68588-4100 | 402-472-9568 | comments to: Web Team