UNL Libraries
Archives & Special Collections | Finding Aids

Stanislav Šerpán, Spisy

Název: Stanislav Šerpán, Spisy

Autor: Šerpán, Stanislav, 1887-1940

Data: 1920-1948

Množ ství: 1 krabice

Číslo sbírky: MS 0122

Jazyk: český , anglický

Omezení: ž ádné

Access, Copyright, and Historical Records Statement: For more information see our guidelines or please contact Archives & Special Collections.

Preferovanácitace: Stanislav Šerpán, Spisy (MS 0122). Archives & Special Collections, University of Nebraska–Lincoln Libraries.

Životopis:

Stanislav Šerpán se narodil v Tisu u Habrů na Čáslavsku v Čechách 19. prosince 1887. Bĕhem první svĕtové války byl tajemníkem České ho národního sdruž ení a konzulem Československé Republiky v letech 1921-1931. Po deseti letech převzal redakční vedení časopisu Hospodář. Zemřel 20. října 1940.

Obsah:

Kolekce pozestáváz rozsáhlé korespondence a novinový ch článků.

Té mata:

Stanislav Šerpán -- československý konsul

Vojta Beneš -- Československo

Edward Beneš -- Československo

Afé ra Vráz -- Československo

Seznam slož ek: Krabice 1. Složka 1. Seznam

Články z různý ch novin o smrti Stanislava Šerpána (se ž ivotopisný mi poznámkami).

Krabice 1. Složka 2. Vojta Beneš Stanislavu Šerpánovi, 6 dopisů, 1 ú střiž ek, 1920-1924

Dopisy od Vojty Beneše (bratr československé ho ministra zahraničních vĕcí a poté presidenta). Informace o Šerpánovĕ konsulátu a aktivitách v Československu.

Krabice 1. Složka 3. Vojta Beneš Stanislavu Šerpánovi, 14 dopisů, 1926-1931

Korespondence od Vojty Beneše (již členem parlamentu v Československu). Různáté mata jako informace o politické situaci v Československu, o cestĕ Vojty Beneše do USA, o jeho práci člena československé ho parlamentu.

Krabice 1. Složka 4. Vojta Beneš Stanislavu Šerpánovi, 10 dopisů, 1938-1940

Dopisy od Vojty Beneše Stanislavu Šerpánovi. Různáté mata jako politickásituace v Československu a v celé Evropĕ, o Benešovĕ druhé m ůtĕku do zahraničí (první byl před první svĕtovou válkou) a o interních problé mech a sporech mezi československý mi emigranty v USA.

Krabice 1. Složka 5. Dva dopisy Vojtu Benešovi

Dva dopisy Vojtovi Benešovi - první od J.J. Frnky ohlednĕ prodeje kníž ek, druhý od Lastufky o pozvání k přednášení.

Krabice 1. Složka 6. Vojta Beneš: "K dotazům ohlednĕ odjezdu Vojty Beneše do vlasti...", článek z Am. Del. Listů, 1939, 6.ledna

Článek z Americký ch Dĕlnický ch Listů s názvem "K dotazům ohlednĕ odjezdu Vojty Beneše do vlasti - jeho vlastní odpovĕď".

Krabice 1. Složka 7. Šerpán Vojtu Benešovi, spisy o afé ře Vráz, 1921, 15. srpna

Korespondence od Šerpána Vojtu Benešovi, L. Fisherovi a pod. o afé ře Vráz. Jeden dopis od Fishera Šerpánovi.

Krabice 1. Složka 8. Stanislav Šerpán Vojtu Benešovi, 6 dopisů, 1921, 16.července-5.října, 1923

Korespondence pokrý várůznáté mata jako informace o tom, jak se Šerpán stal konzulem, osobní zálež itosti (o dluzích a kníž kách a ž ádosti o rodný list a pod.).

Krabice 1. Složka 9. Stanislav Šerpán Vojtu Benešovi, 4 dopisy, 1924

Korespondence s různý mi lidmi, převáž nĕ dopisy s ž ádostmi o osobní informace od různý ch český ch emigrantů v USA, jejich fotografie a pod. pro noviny Hospodář.

Krabice 1. Složka 10. Stanislav Šerpán, dopis a dva články o V. Benešovi, 1924,13. kvĕten

Dva články o afé ře Vojty Beneše. Jeden dopis ž ádající Josefa Bunata o reakci na článek a obranu Vojty Beneše.

Krabice 1. Složka 11. Stanislav Šerpán, tři dopisy a jedna odpovĕď na článek o V. Benešovi a dopis V. Benešovi, 1931, 28.kvĕeten

Korespondence o zdravotních problé mech V. Beneše bĕhem přednášek po USA.

Krabice 1. Složka 12. Stanislav Šerpán, korespondence o americké literatuře pro V. Beneše, 4 dopisy a 4 odpovĕdi

Korespondence s různý mi lidmi ohlednĕ překladatelský ch práv, seznam kníž ek, které by byly vhodné na překlad do české ho a slovenské ho jazyka. Korespondence s Národní tiskovou společností.

Krabice 1. Složka 13. Stanislav Šerpán, korespondence o americký ch školách pro V. Beneše, 25 dopisů a 7 encl.

V angličtinĕ. Korespondence ž ádající objednání časopisu Deník vzdĕlávacího vý zkumu. Objednání pro Vojtu Beneše od Šerpána.

Krabice 1. Složka 14. speciální dvojitáedice, tý káse zálež itostí z A3, 1938, 15.říjen

Články o československé politické krizi v 1938, z deníku Krajan (časopis pro československé emigranty vydaný v Praze).

Krabice 1. Složka 15. Ed. Beneš (článek)

Jeden článek v angličtinĕ od Edwarda Beneše, předchozího presidenta Československa. Název článku je "Československo se připojilo ke spojencům v boji za zvrž ení jarma nacistické ho utláčení".

Krabice 1. Složka 16. Backovský, Alexandr, sedm dopisů, 1921-1925

Korespondence mezi Alexandrem Backovský m (zamĕstnanec Ministerstva zahraničních vĕcí Československé republiky) a Stanislavem Šerpánem (1921-1925) o konzulátu v Omaze (jestli ho mají zrušit nebo zmĕnit na honorární konzulát).

Krabice 1. Složka 17. Breuer, Miles, dva dopisy, 1940

Dva dopisy od Milese Breuera Šerpánovi ohlednĕ lé kařský ch rad, aby se cítil lé pe.

Krabice 1. Složka 18. Emil Čermák - Omaha, jeden dopis, jeden vý střiž ek

Dopis od E. Čermáka S. Šerpánovi o penĕž né m daru. Článek o E. Čermákovi - jeho ž ivot, schopnost mluvit v osmi jazycích a pod.

Krabice 1. Složka 19. V.G. Geringer a Stanislav Šerpán, dva dopisy a dvĕ odpovĕdi

Korespondence ž ádající fotografie pro kníž ku o Češích v Americe.

Krabice 1. Složka 20. Karel Hanák Stanislavu Šerpánovi, jeden dopis, encl. a jedna fotografie

Informace o moderním sanitáriu postavené m Čechy a Slováky v Tucson, Arizona. K. Hanák je hlavní architekt.

Krabice 1. Složka 21. Hynek Oberherr, dva dopisy, (H.O.), jeden dopis (S.S.)

Doklad o koupĕ, korespondence ohlednĕ dluhu Hyňka Oberherra vůči Stanislavu Šerpánovi.

Krabice 1. Složka 22. T.J. Lastufka Stanislavu Šerpánovi, 2 dopisy

Korespondence o osobních vĕcech.

Krabice 1. Složka 23. Marie MíkováStanislavu Šerpánovi, jeden dopis

Jeden dopis o osobních zálež itostech.

Krabice 1. Složka 24. Korespondence, Okres Dĕlnický ch Tĕlový chovný ch Jednot Cleveland

Smĕrnice pro tábor Sokol. Tři dopisy - od "Ferdy", Franka Hohmana a J. Jílka o sokolský ch táborech.

Krabice 1. Složka 25. Korespondence, F. Pancner (Chicago), dva dopisy (S.S.), jeden dopis (H.O.)

Korespondence ž ádajíci kontaktní informace od redaktorů Ženský ch listů.

Krabice 1. Složka 26. Právo lidu, kopie článku ze dne, 1924, Nov. 18

Článek z Práva lidu o vztazích mezi domovem a U.S.

Krabice 1. Složka 27. Olga Š ťastnáa Bořivoj Prusik, tři dopisy a jeden ůstřiž ek

Korespondence ohlednĕ československé ho konzulátu v Omaze (nový konzul se ptáŠerpána, jestli by mu pomohl najít vhodnou oblast pro budovu konzulátu). Ú střiž ek o nové m konzulátu v Omaze.

Krabice 1. Složka 28. John Slavik (Oakland), jeden dopis Krabice 1. Složka 29. J.F. Smetanka

Korespondence o cestĕ Vojty Beneše do USA a jeho přednášky, zrušení české ho konzulátu v Omaze, editování a vydání kníž ky od Vojty Beneše, o finančních potíž ích a ž ádost o návrat dluhu.

Krabice 1. Složka 30. Sokol, jeden dopis, 1936

Jeden dopis z roku o koupĕ pozemku pro mládež nické tábory. Napsáno Václavem Kulhánkem z Tĕlový chovné jednoty Sokol Tuegner Tyrs.

Krabice 1. Složka 31. F. Š paček, dva dopisy

Dva dopisy o problé mech s český m konzulátem v Omaze.

Krabice 1. Složka 32. Bohumil Stulik

Korespondence mezi Stanislavem Šerpánem a Estellou M. Hughes (ředitelka sociálních služ eb v státní nemocnici v Kalamazoo ) o Bohumilu Stulikovi a jeho bratru, který si zmĕnil jmé no po příchodu do USA.

Krabice 1. Složka 33. Jan Šerpán

Dva dopisy od Jana Šerpána (strý ce Stanislava Šerpána) o osobních zálež itostech.

Krabice 1. Složka 34. Šerpánova knihovna a Sokolský sbor

Fotografie Sokolské ho sboru z Omahy, fotografie Stanislava Šerpána, ú střiž ek z novin o Šerpánovĕ knihovnĕ (3. října 1941).

Krabice 1. Složka 35. Korespondence, Stanislav Šerpán

Jeden dopis z 5. března 1929 o Iskovĕ afé ře (odhalení o tom, kdo zfalšoval kontroverzní dopis).

Krabice 1. Složka 36. V.V. Smrha (Milligan) Krabice 1. Složka 37. Š tĕpánek, Bedřich

Korespondence mezi Šerpánem a Š tĕpánkem z československé ambasády ve Washingtonĕ D.C., tý kající se československé ho konzulátu v Omaze. Dopisy Š pačkovi o Šerpánovĕ dluhu Š pačkovi.

Krabice 1. Složka 38. Články, Sestry Tauchenovy, 1926, Sept. 19

Ú střiž ky z novin z 19. září 1926 ze Sunday World Herald Magazine section. Obsahuje články o Češích v Omaze.

Krabice 1. Složka 39. Korespondence, B-24 Wm. Valenta

Jeden dopis o táboře uspořádané m Sokolem.

Krabice 1. Složka 40. Fr. Veverka a Stanislav Šerpán

Dopis o resignaci z postu konzula a také vysvĕtlení, proč se tak stalo.

Krabice 1. Složka 41. Korespondence, Volné myšlenky, Praha

Korespondence s českou vydavatelskou společností o prodávání Benešový ch kníž ek v USA. Kopie ú čtu.

Krabice 1. Složka 42. E. St. Vráz

Korespondence o Vrázovĕ afé ře a osobních neshodách.

Krabice 1. Složka 43. Hospodář, dodatek k části VIII

Článek z Hospodáře o Vrázovĕ afé ře.


Související materiály a zdroje: Navštivte stránku Sbírka české ho dědictví na Seznamu Etnický ch americký ch sbírek.If you have questions about the Archives & Special Collections, please email "archives@unl.edu."
Finding Aids | Archives & Special Collections | UNL Libraries | UNL Home
© University of Nebraska-Lincoln Libraries | Lincoln, NE 68588-4100 | 402-472-9568 | comments to: Web Team