UNL Libraries
Archives & Special Collections | Finding Aids

Českoslovenští skauti v exilu

Název: Českoslovenští skauti v exilu

Autor: Fanderlik, Velen, 1907-1985; Š tembera, Emil Jan, 1900-1987; Bernard, O. P.

Období: 1918-1984

Množ ství: 12 krabic (5.0 linear feet)

Číslo sbírky: MS 0123

Jazyk: český , anglický

Omezení: ž ádné

Access, Copyright, and Historical Records Statement: For more information see our guidelines or please contact Archives & Special Collections.

Preferovanácitace: Českoslovenští skauti v exilu, kolekce (MS 0123). Archives & Special Collections, University of Nebraska–Lincoln Libraries.

Zámĕr:

Organizace pro mládež zamĕřenána dobrovolnictví a občanské aktivity.

Obsah:

Kolekce se skládáz Fanderlikový ch dokumentů včetnĕ rozsáhlé korespondence, spisů, fotografií, esejí a kníž ek. Všechny spisy se tý kají skautské ho hnutí.

Té mata:

Fanderlik, Velen, 1907-1985 -- Archívy

Baden Powell -- Skauting

Mezinárodní skautské hnutí -- Dĕjiny

Československé skautské hnutí -- Dĕjiny

Popis oddílů: Series 1: Korespondence, Krabice 1-4

Tento oddíl obsahuje korespondenci mezi Velenem Fanderlikem a jeho přáteli, rodinou, známý mi a spolupracovníky z celé ho svĕta, tý kající se převáž nĕ skautské ho hnutí.

Series 2: Rukopisy článků, Box 5

Tento oddíl obsahuje spisy a články o skautský ch táborech v exilu.

Series 3: Té matické slož ky, Krabice 6

Různé materiály ohlednĕ skautské ho hnutí v Československu a v zahraničí. Také obsahuje záznamy o jednotlivý ch uprchlický ch táborech, jejich členech, aktivitách, problé mech, představitelích, registraci a zprávy o programech. Krabice také obsahuje kopii záznamu o skupinĕ český ch skautů v exilu z Bagnoli, Itálie.(1948-1949)

Series 4: Fotografie, Krabice 7-8

Fotografie ze skautské ho a osobníko ž ivota Velena Fanderlika, nĕkteré ve fotoalbech.

Series 5: Příručky, Krabice 9

Tento oddíl se skládáz různý ch kníž ek a příruček o skautingu.

Series 6: Publikace, Krabice 10-11

Materiály v tomto oddílu pozestávají z různý ch skautský ch časopisů a obĕž níků.

Series 7: Š tembera a Kadlec - materiály, Krabice 12

Obsahuje korespondenci, novinové vý střiž ky and obecné materiály vytvořené nebo nashromáž dĕné Š temberou a Kadlecem.

Seznam slož ek: Series 1: KorespondenceKrabice 1. Složka 1. Adam, Jan

Korespondence se tý kárůzný ch té mat jako aktivity skautské ho hnutí v exilu, osobní informace a ú vahy o návratu emigrantů zpátky do Československa.

Krabice 1. Složka 2. Albors, Francisco, 1954

Jeden dopis s osobními informacemi.

Krabice 1. Složka 3. Balejka, Vlado, 1948-1953

Korespondence o osobních té matech, informacích o mezinárodním kempu organizovaný m, Balejkou, rozdílech mezi Československem a zahraničím, informace o ostatních skautech v exilu, československý ch skautech v Nĕmecku.

Krabice 1. Složka 4. Brož , Miroslav

Dopis dvou český ch skautů emigrantů o jejich aktivitách v USA. Korespondence obsahuje informace o ostatních skautech, informace o formování československé ho skautské ho hnutí v USA, interní problé my skautů v exilu a pod. Článek "Skautskáhlídka z domova i z ciziny".

Krabice 1. Složka 5. Engelman, Bohumír, 1949

Tři osobní dopisy obsahující informace o skautský ch aktivitách.

Krabice 1. Složka 6. Ešner, Vladislav, 1950

Informace o skautech v uprchlický ch táborech, problé mech s emigrací a pod.

Krabice 1. Složka 7. Filip, Jan

Korespondence o uprchlický ch táborech a skautech, interní spory mezi skauty v exilu, seznam členů, informace o exilový ch aktivitách v Nĕmecku a pod.

Krabice 1. Složka 8. Korespondence, Hašek, Josef

Korespondence obsahující seznam členů, informace o skautech v uprchlický ch táborech, problé my emigrantů, poznámky ze setkání v táboře Valka.

Krabice 1. Složka 9. Korespondence, Hladký , Vladimír, 1949-1950

Čtyři dopisy o československý ch skautech v uprchlické m táboře, českoslovenští skauti v exilu a tisk a pod.

Krabice 1. Složka 10. Korespondence, Hosek, Josef

Program československý ch skautů v exilu, informace o táboře pro uprchlíky, informace o situaci ve skautský ch hnutích v Československu po komunistické m převratu.

Krabice 1. Složka 11. Korespondence, Janda, Jaroslav, 1950-1951

Informace o situaci v táboře pro uprchlíky a ve skautské m hnutí v Československu po komunistické m převratu. V angličtinĕ a nĕmčinĕ.

Krabice 1. Složka 12. Korespondence, Janeček, Mirko, 1948-1949

Dopisy o interních sporech mezi skauty v uprchlické m táboře.

Krabice 1. Složka 13. Korespondence, Kadlec, B.R., 1949-1954

Ú vahy o emigraci a o interních neshodách mezi skauty v exilu, také osobní informace.

Krabice 1. Složka 14. Korespondence, Kalous, Ladislav, 1950

Korespondence o mož né emigraci Kalouse do USA.

Krabice 1. Složka 15. Korespondence, Kaválek, Lubomír, 1949-1950

Dopisy o Kaválkovĕ emigraci a o skautský ch filmech.

Krabice 1. Složka 16. Korespondence, Keyzerov, Valentin, 1952

Dva osobní dopisy, informace o skautech v exilu.

Krabice 1. Složka 17. Korespondence, Kolman, Vladek (1), 1949-1951

Dopisy o setkání skautů v exilu a interními spory mezi nimi.

Krabice 1. Složka 18. Korespondence, Kolman, Vladek (2), 1952-1953

Dva dopisy s osobními a faktický mi informacemi.

Krabice 1. Složka 19. Korespondence, Ledvinka, Zdenĕk, 1950-1953

Té mata jako aktivity americký ch skautů, rozdíly a uspořádání československý ch skautů v USA a fotografie z tábora.

Krabice 1. Složka 20. Korespondence, Lobpreis, Ervin, 1951-1953

Korespondence o protikumunistický ch aktivitách ze zahraničí, skautské vysílaní do Československa (Rádio SvobodnáEvropa), všeobecné principy skautů v Americe a osobní zálež itosti.

Krabice 1. Složka 21. Miltner, Miloš, 1965-1973

Dopisy o obnovení skautské ho hnutí v Československu, pohledy z Československa.

Krabice 1. Složka 22. Korespondence, Nejezchleb, Vladimír, 1949-1954

Dopisy o skautské m hnutí v USA, informace o Jamboree a seznam adres.

Krabice 1. Složka 23. Korespondence, Netíková, Alena, 1949-1953

Dopisy o sdruž ení skautů v exilu, detailní denní program skautský ch táborů.

Krabice 1. Složka 24. Korespondence, Novotný, Otakar 1959

Dva dopisy s osobními informacemi ohlednĕ Novotné ho a ostatních československý ch skautů v exilu, o jejich cestĕ kolem svĕta.

Krabice 1. Složka 25. Korespondence, Paar, Alfonz 1949

Registrace do skautské ho hnutí, informace o situaci skautů v Československu, morseovka.

Krabice 1. Složka 26. Korespondence, Plajner, Rudolf, 1948, 1965-1984

Dopisy o obnovení skautské ho hnutí v Československu.

Krabice 1. Složka 27. Korespondence, Planicka, Josef, 1950

Dva dopisy o organizaci československé ho skautské ho hnutí v exilu.

Krabice 1. Složka 28. Polc, Jaroslav, 1949, 1954

Korespondence o aktivitách československý ch skautů v exilu.

Krabice 1. Složka 29. Korespondence, Purman, Ivan, 1950

Dva dopisy o ž ivotĕ české ho emigranta-skauta v USA.

Krabice 1. Složka 30. Korespondence, Scheinost, Vojtĕch, 1950

Dva dopisy ohlednĕ skautů v exilu.

Krabice 1. Složka 31. Korespondence, Š imsová, Sylva, 1950

Dva dopisy o organizaci československý ch skautů v Nĕmecku.

Krabice 1. Složka 32. Korespondence, proslov, Sperk, Jindřich, 1949

Dva dopisy od český ch skautů emigrantů do Velké Británie. Proslov na památku generála Píky a ostatních obĕtí komunistické ho teroru v Československu.

Krabice 1. Složka 33. Korespondence, Stanislav, Oldřich

O československý ch skautech v uprchlické m táboře v Nĕmecku.

Krabice 1. Složka 34. Korespondence, ú střiž ky, Svoboda, W.S., 1949-1956

Korespondence o československý ch skautech v Nĕmecku, interní spory, osobní informace o Svobodovĕ emigraci, ú vahy o stranách a pod.

Krabice 1. Složka 35. Korespondence, Š tembera, Emil

Korespondence z Číny o situaci v exilové m skautské m hnutí, jejich aktivity, informace o ostatních skautech v exilu.

Krabice 1. Složka 36. Korespondence, Vlach, Antonín

Situace československý ch skautů v Hamburgu.

Krabice 1. Složka 37. Korespondence, Woitsch, Bedřich, 1949-1955

Dopisy o skautské m hnutí v Nĕmecku, osobní zálež itosti a Woitschova emigrace.

Krabice 1. Složka 38. Korespondence, Žáček, Petr, 1949-1951

Korespondence o československý ch skautech v Nĕmecku.

Krabice 1. Složka 39. Korespondence, ú střiž ky, Zigmund, Frank, 1950-1954

O československé m skautské m hnutí v Nĕmecku, seznam členů a novinové ú střiž ky v nĕmčinĕ.

Krabice 2. Složka 1. Obecnákorespondence, 1948-1949

Dopisy o vytvoření československé ho skautské ho hnutí v exilu (pravidla, členství...), jejich aktivity, korespondence mezi skautský mi uprchlíky v Nĕmecku, seznam členů a adres. Dopisy jsou v češtinĕ, angličtinĕ a nĕmčinĕ.

Krabice 2. Složka 2. Záznamy vedení - Nĕmecko, 1949 - 1951

Organizační struktura československé ho skautské ho hnutí v exilu (seznam členů a skupin, adresy a pod.) a zprávy o různý ch akcích. V češtinĕ a nĕmčinĕ.

Krabice 2. Složka 3. Obecnákorespondence, 1950

Informace o hmotné pomoci skautům v uprchlické m táboře a sdruž ení československý ch skautů v Nĕmecku. V angličtinĕ, češtinĕ a nĕmčinĕ.

Krabice 2. Složka 4. Obecnákorespondence, 1951

O český ch skautech v Austrálii, korespondence dopisy od různý ch skautů v exile vedoucímu skautu Fanderlikovi, informace o interních problé mech český ch skautů v exilu.

Krabice 2. Složka 5. Obecnákorespondence, 1952

Jen jeden dopis o osobních zálež itostech a informace o skautech v Austrálii.

Krabice 2. Složka 6. Obecnákorespondence, 1953

Československáú čast na Jamboree.

Krabice 2. Složka 7. Obecnákorespondence, 1954

Roveři v exilu, spolupráce skautů s Rádiem SvobodnáEvropa.

Krabice 2. Složka 8. Obecnákorespondence, 1955

Roveři v exilu, jejich aktivity a problé my.

Krabice 2. Složka 9. Obecnákorespondence, 1956

Informace o Kruhu (komunikace mezi skauty v exilu), Roveři v exilu, spolupráce skautů v exilu s Rádiem SvobodnáEvropa.

Krabice 2. Složka 10. Obecnákorespondence, 1957

Zpráva o československé m skautingu v exilu, informace o československé m skautingu v Západním Nĕmecku, ú stava Rady skautské asociace v exilu. V češtinĕ a v angličtinĕ.

Krabice 2. Složka 11. Obecnákorespondence, 1958

Ú vahy o přizpůsobovaní český ch skautů v exilu Národnímu skautské mu hnutí a následky, informace o vydávaní časopisu Stopa, program setkání Roveřů v exilu. V češtinĕ a v angličtinĕ.

Krabice 2. Složka 12. Obecnákorespondence, 1959

Zpráva o aktivitách roverů v exilu (1954-1959), korespondence Rady skautské asociace v exilu, informace o vydávaní časopisu Stopa v exilu.

Krabice 2. Složka 13. Obecnákorespondence, 1960

Informace o Stopĕ, časopisu československý ch skautů v exilu.

Krabice 2. Složka 14. Obecnákorespondence, 1965

Jeden dopis obsahující informace o cestĕ nĕmecký ch skautů do Československa. V angličtinĕ.

Krabice 2. Složka 15. Obecnákorespondence, 1967

Dva dopisy o soudních řízeních s československý mi skauty v komunistické m Československu, informace o předchozím vedoucím skautu v Československu a pod. V angličtinĕ.

Krabice 2. Složka 16. Obecnákorespondence, 1968

Informace o různý ch té matech, např. vydávání Stopy.

Krabice 2. Složka 17. Obecnákorespondence, 1970

Jeden dopis o vydávaní Stopy a o znovuzalož ení skautské ho hnutí v Československu.

Krabice 2. Složka 18. Obecnákorespondence, 1971

Informace o vydávání Stopy.

Krabice 2. Složka 19. Obecnákorespondence, 1972

Dopisy o osobních zálež itostech, aktivitách skautů v Československu.

Krabice 2. Složka 20. Obecnákorespondence, 1973

Mezinárodní spolek předchozích skautů a vůdců, články z novin a korespondence ohlednĕ interních sporů ve skautské m hnutí v exilu.

Krabice 2. Složka 21. Obecnákorespondence, 1974

The B.-P. Skautské bratrstvo v Kanadĕ a mezinárodní spolek bý valý ch skautů a průvodců.

Krabice 2. Složka 22. Obecnákorespondence, 1975

Mezinárodní spolek a Fanderlikova ú čast, nĕkolik skautský ch konferencí a setkání. V angličtinĕ.

Krabice 2. Složka 23. Obecnákorespondence,články, zprávy, 1976

Organizace československé ho skautské ho hnutí v exilu, informace o časopise československý ch skautů v exilu Stopa, přísahy nový ch skautský ch ú ředníků, kopie český ch poštovních známek se skautskou té matikou, články o aktivitách skautů v exilu, zprávy o letních táborech.

Krabice 2. Složka 24. Obecnákorespondence, 1978

Jeden pohled z nĕmecké ho tábora a jeden dopis bulharské mu skautovi. V angličtinĕ.

Krabice 2. Složka 25. Obecnákorespondence, 1980

Dva dopisy obsahující vánoční pozdravy, problé my mezi československý mi skauty v exilu.

Krabice 2. Složka 26. Obecnákorespondence, 1981

Tři dopisy ohlednĕ osobních zálež itostí.

Krabice 2. Složka 27. Obecnákorespondence, 1982

Korespondence o organizování letních táborů pro dĕti československý ch exulantů. Informace o Fanderlikový ch malbách.

Krabice 2. Složka 28. Obecnákorespondence, 1983

Korespondence o záž itcích s americký mi skauty, spory mezi československý mi skauty v exilu, vydávaní časopisu Stopa, osobní ú vahy.

Krabice 2. Složka 29. Obecnákorespondence, 1984

Korespondence se Josephem Svobodou z knihovny UNL.

Krabice 2. Složka 30. Obecnákorespondence

Tři dopisy, jeden československé mu kardinálu Š tĕpánu Trochtovi.

Series 2: Té matické slož kyKrabice 3. Složka 1. Ú středí mezinárodních skautů, D.P. Divize, 1948-1950

Spisy o skautech v exilu, jejich organizaci a uprchlický ch táborech. Korespondence s mezinárodními skautský mi ú ředníky, problé my v uprchlický ch táborech, adresy, osobní informace o československý ch skautský ch vedoucích v exilu, přijetí československý ch skautů v exilu do oficiálního skautské ho hnutí, práce v exilu. V angličtinĕ.

Krabice 3. Složka 2. Dívčí vedoucí v uprchlické m táboru, 1949-1950

Zprávy z letních táborů, informace o vedoucích, problé my v uprchlický ch táborech, agenda hlavního vedoucího.

Krabice 3. Složka 3. XIV. svĕtové Jamboree, Norsko, 1975

Prospekty, korespondence, program Jamboree, informace o československé exilové ú časti.

Krabice 3. Složka 4. XV. svĕtové Jamboree, Kanada, 1983

Informace o československý ch exulantech, mezinárodní spory československý ch skautů v exilu.

Series 2: Složka 5. Fanderlik, Vladimir, Československo, 1951-1956

Tři dopisy o osobních zálež itostech.

Series 2: Složka 6. Záznamy vedení - Nĕmecko, 1949-1951

Korespondence, zprávy, spisy o organizaci československý ch skautů v exilu (poznámky ze setkání), seznam členů, registrace, funkce československý ch skautů v Nĕmecku.

Složka 7. Listy Jurovi, 1968-1970

Jeden vý tisk kníž ky Listy Jurovi, kterou napsal Velen Fanderliko k vý uce ve skautské m klubu. V češtinĕ.

Složka 8. Walchensee, letní tábor (srpen - září, 1949)

Korespondence, dokumenty, zprávy, jídla v táboře, denní program, aktivity v táboře. Nĕkolik novinový ch vý tisků.

Složka 1. Záznamy z uprchlické ho tábora, Bad Aibling, 1949-1950 Složka 2. Záznamy z uprchlické ho tábora, Dornstadt, 1950 Složka 3. Záznamy z uprchlické ho tábora, Eichstatt, 1949 Složka 4. Záznamy z uprchlické ho tábora, Hamburg, 1949-1950 Složka 5. Záznamy z uprchlické ho tábora, Lechfeld, 1949 Složka 6. Záznamy z uprchlické ho tábora, Lindau, 1949-1950 Složka 7. Záznamy z uprchlické ho tábora, Ludwigsburg - Krabenlock, 1949

Složka 8. Záznamy z uprchlické ho tábora, Ludwigsburg, 1949-1950 Složka 9. Záznamy z uprchlické ho tábora, Nurnberg - Valka, 1950 Složka 10. Záznamy z uprchlické ho tábora, Ruckersdorf, 1949-1950 Složka 11. Záznamy z uprchlické ho tábora, Schwabish - Gmund, 1948-1949 Složka 12. Záznamy z uprchlické ho tábora, Ulm - Donau, 1949 Series 2: Článků a publikace Složka 1. Historie skautingu

Články a krátké eseje o skautingu v Československu, rozpuštĕní Junáka v Československu, Stopa, historie skautů v exilu bĕhem války po 1948, vliv skautské ho hnutí na národní kulturu.

Složka 2. Životopisy skautů

Životopisy skautů v exilu: E. Š tembera, V. Kayzerov, J. Adam, J. Vejvara, R. Řeháková, B. Vlčková, J. Stewart, O. Jelinek. Profil A.B. Svojsíka, zakladatele skautské ho hnutí v Československu. Fanderlikove poznámky o paní Baden Powellové , manž elce Baden Powella, zakladatele celosvĕtové ho skautské ho hnutí.

Složka 3. Fanderlikovy články

Články o skautské vý chovĕ, program setkání, rady pro vůdce, články o různý ch známý ch skautech, ú vahy o znovuzalož ení v roce 1968, vý voj svĕta mladý ch lidí po 1948. Informace o Jamboree, rady pro vedoucí.

Složka 4. Fanderlikovy články

Složka 5. Články

Z vysílání Rádia SvobodnáEvropa o skautský ch zálež itostech "Skauting se stal důlež itou částí ž ivota československé mládež e", rady pro vůdce, článek o komunistické m vĕzení. Článek o tom, jak se naučit a učit Morseovku.

Složka 6. Povídky

Různé povídky, převáž nĕ dvĕ až tři stánky, obsahuje jejich seznam. Nĕkteré jsou taky doplnĕné Fanderlíkovymi ilustracemi. Návrh příručky pro skautské vedoucí. V češtinĕ.

Složka 7.

Různé Fanderlikove ilustrace.

Series 3: Té matické slož kySložka 1. Vý kaz činnosti československý ch skautský ch jednotek v exilu, 1949-1950

Informace o členech, aktivitách, organizaci skautský ch jednotek v uprchlický ch táborech, registraci a o nový ch členech.

Složka 2. Vý kaz činnosti československý ch skautský ch jednotek v exilu, 1970-1980

Zprávy ze setkání, táborů, vý letů různý ch jednotek po celé m svĕtĕ. Informace o lidech, aktivitách, programech do budoucna, seznam členů.

Složka 3. Českoslovenští demokratičtí skauti v exilu, 1948-1949

"Vyhlášení československé ho demokratické ho hnutí skautů v exilu" ( informace o počátcích jejich sdruž ení). Seznam členů.

Složka 4. Českoslovenští demokratičtí skauti v exilu, 1949-1982

Různé dokumenty jako stanovy a organizační řád československý ch demokratický ch skautů v exilu, zpráva o setkáních vůdců, seznam adres.

Složka 5. Fanderlikova memorabilia

Dokumenty, registrační formuláře, pozvánky na různásetkání, pohledy, vizitky.

Složka 6. Novinové ú střiž ky, 1963-1984

Články o Hanĕ Benešové, o československý ch skautech v exilu, o soudním řízení se skautský mi vedoucími.

Složka 7. Fanderlikovy poznámky

Poznámky k Příručce pro skautské vedoucí. Morseovka, vydání časopisu Stopa.

Složka 8. Poštovní služ by český ch skautů 1918

Esej o historii, známkách a jiný ch vĕcech Poštovních služ eb československý ch skautů.

Složka 9. Skauting v Československu po roce 1948

Složka 10. Skautské písničky.

Složka 11. Svĕtovákonference, 1951-1975

Různé materiály v různý ch jazycích na té mata jako Mezinárodní konference (1951) a jiné setkání (Vůdcovskákonference, Svĕtováskautskákonference v Salzburgu v 1967).

Složka 12. Svĕtové Jamboree, Rakousko, 1951

Spisy o svĕtové Jamboree v Rakousku, rozhovor o té to události, nĕkolik zpráv, Článek o Jamboree.

Složka 13. Svĕtové Jamboree, Kanada, 1983

Materiály o Jamboree, reakce o Jamboree v tisku.

Series 4: FotografieSložka 1. Deník s fotkami ze skautské ho tábora Velen, 1976

Složka 2. Fotky v albu, 1975

Složka 3. Fotky z Jamboree v Kanadĕ, 1983

Složka 4. Album s fotkami od skautů z Toronta (1956) jako dárek Fanderlikovi.

Složka 1. Fotografie - skauting

Složka 2. Fotografie - skauting

Složka 3. Pohledy z Tracht im Salzkammergut

Složka 4. Fotografie, XV. svĕtové Jamboree, Kanada

Složka 5. Diapozitívy z vý letu do Rakouska

Složka 6. Fotky ze sovĕtské invaze, srpen 1968, Ostrava

Složka 7. Osobní fotky.

Složka 8. Fotografie - skauting

Složka 9. Fotoalbum

Fotky ze skautský ch táborů, Bern, Heidelberg.1980

Series 5: Příručky

Krabice obsahuje velké množ ství kníž ek a příruček o skautingu vydaný ch v Československu nebo v zahraničí. Nĕkteré napsal Fanderlik. V češtinĕ a angličtinĕ.

Series 6PublikaceSložka 1. Československý skaut v exilu

Vydáno v Murnau, nĕmecké m uprchlické m táboře ve 1949.

Složka 2. Činovník, 1948-1949 Složka 3. Obĕž ník Duchovní rádce, 1949-1950 Složka 4. Noviny Mezinárodní panter, 1963-1964 Složka 5. Obĕž ník Jiřička, 1949-1950 Složka 6. Časopis Junák, Praha, Československo , 1930, 1968-1970 Složka 7. Skautské informace Junák se hlásí, červen 1968 Složka 8. Obĕž ník Kormidlo,minulí členové , 5-táskupina v Praze, 1950-1951 Složka 9. Časopis Lilie, 1949, uprchlický tábor Ludwigsburg Složka 10. Mamook Papah, 1984

Mezinárodním spolkem pro bý valé skauty a vedoucí.

Složka 11. Bulletin, Oblastní zpravodaj, 1984

Jeden vý tisk časopisu československý ch skautů v Rakousku.

Složka 12. Oheň, 1952

Dva vý tisky obĕž níku Oheň.

Složka 13. Obĕž ník, Skupina skautů z Oxfordské university, Sekce starý ch členů, 1956-1960 Složka 14. Poradní svitek, 1975-1980

Časopis české ho a slovenské ho skautské ho exilové ho hnutí v Evropĕ. Obsahuje osobní informace o československý ch skautech v exilu, interní problé my a spory, aktivity pro vůdce, publikační aktivity, zprávy ze setkání.

Složka 15. Časopis Skauting, Praha, Československo, Složka 16. Skautskápříloha do Kanadský ch listů, 1975

Příloha Kanadský ch listů (československý exilový časopis), o skautech v exilu (historie, obrázky, aktivity).

Složka 17. Časopis Skautskástezka, Sydney, Austrálie, 1953-1954 Složka 18. Obĕž ník Skautskou stopou, 1949-1950

Obsahuje různé informace o skautské m hnutí v uprchlické m táboře v Nĕmecku, jejich členové , problé my a pod. Také o skautech v Itálii a vý stavĕ skautů z Mnichova.

Složka 19. Mĕsíčník Smolnička, 1948, 13. skupina v Praze Složka 20. Bulletin, Stopa Složka 1. Bulletin, Stopa, 1952-1989

Obsahuje hodnĕ článků o skautské m združ ení v zahraničí, problé mech skautů v exilu, praktické informace pro vedoucí a ú ředníky, informace o mezinárodních skautský ch aktivitách a o skautech v exilu.

Složka 2. Obĕž ník Whitehall Tidings, 1959-1965

Ministerstvo obrany roverské posádky a B.-P. Skautů.

Složka 4. Obĕž ník Whitehall Tidings, 1964-1971

Ministerstvo obrany roverské posádky a B.-P. Skautů.

Složka 3. Obĕž ník Whitehall Tidings, 1972-1984

Ministerstvo obrany roverské posádky a B.-P. Skautů.

Složka 5. Svĕtový skauting, 1973

V angličtinĕ a ve francouzštinĕ.

Složka 6. Nezařazené

Devĕt vý tisků časopisu Skaut (časopis slovenský ch skautů z let 1990 - 1991), jeden novinový vý tisk z 22. ú nora 1988 s názvem Fakultní vý zkum našel společné zájmy na UNL, osobní informační vý kaz o Phillipovi L. Kelly, tři vý tisky Skautský ch zvĕstí (informační buletín pro skautské vedoucí z 1990), a TamTam (časopis český ch a slovenský ch skautů v exile z let 1992 - 1994).

Series 7: Š tembera a Kadlec - materiálySložka 1. Korespondence, E.J. Š tembera

Soustrasní listy Rudolfa Plajnera, předchozího vedoucího československý ch skautů. Korespondence s panem Svobodou z UNL Archívů, obsahuje osobní historii Emila Jana Š tembery a jeho zkušenosti se skautingem v Čínĕ.

Složka 2. Novinové vý střiž ky - E.J. Š tembera, 1946-1983

China Daily Tribune, Nedĕlní svornost, Kanadské listy a Junák. V angličtinĕ a češtinĕ.

Složka 3. Š temberovy písemnosti

Eseje o československé skautské historii v Shanghaji, o jeho cestĕ z Číny do Již ní Ameriky.

Složka 4. Články, obecné materiály, Š tembera

Nĕkolik kopií z časopisu Skaut - Junák. Článek o A.B. Svojsíkovi. Fotokopie kníž ky Prof. Františka Nĕmce - kolekce reakcí na skauting v Československu. Certifikát Pavla Zákory členství v Lesní školy. Nĕkolik obrázků a pohledů.

Složka 5.

Š temberova skautskáocenĕní.

Složka 6. Korespondence - Kadlec

Korespondence s Josephem Svobodou z UNL archívů o České speciální kolekci v Archívech UNL. Obsahuje dopis Kláštorné Kadlecovi.

Složka 7. Publikace - Kadlec

Krátký obĕž ník Miloše Vĕtvičky Andĕli mezi námi jako příloha časopisu Reporter z 20. ůnora 1969. Jedna LP deska se skautský mi písničkami. Malákníž ka "Osvĕtlenou stopou" napsanáKadlecem pro nábož ensky založ ené skauty. Plakáty z Junáka, LP nahrávka se skautský mi písnĕmi.

Složka 8. Rukopisy a ilustrace - Kadlec

Esej od Vĕry Starkové (o Komenské ho práci Subspecie educationis), ilustrace (fotokopie Petra Klášterné ho).

Složka 9-10. Fotografie (negatívy), Š tembera

Fotografie, diapozitívy, negativy z celé ho Š temberova ž ivota od počátku v skautingu až po jeho pozdní lé ta v USA.


Související materiály a zdroje: Navštivte stránku Sbírka české ho dědictví na Seznamu Etnický ch americký ch sbírek.If you have questions about the Archives & Special Collections, please email "archives@unl.edu."
Finding Aids | Archives & Special Collections | UNL Libraries | UNL Home
© University of Nebraska-Lincoln Libraries | Lincoln, NE 68588-4100 | 402-472-9568 | comments to: Web Team