UNL Libraries
Archives & Special Collections | Finding Aids

Sbírka Charta 77

Název: Sbírka Charta 77

Autor: Faltus, Anna

Období: 1975-1986

Množ ství: 22 krabic (300 cm)

Číslo kolekce: MS 0124

Jazyk: Čeština, angličtina, němčina, francouzština, slovenština

Omezení: ž ádná

Access, Copyright, and Historical Records Statement: For more information see our guidelines or please contact Archives & Special Collections.

Preferovanácitace: Charter 77 Collection (MS 0124). Archives & Special Collections, University of Nebraska–Lincoln Libraries.

Životopis autora:

Narodila se 9. dubna 1919 v Československu v Mnichovicích. Celý ž ivot se věnovala politice. Za druhé světové války pracovala v Londý ně v Britský ch teritoriálních pomocný ch sborech, pro exilové Ministerstvo sociálních věcí a vysílala zprávy na BBC. Po 2. světové válce se Anna připojila k repatriační misi ve Francii a pracovala pro Rádio SvobodnáEvropa a pro Hlas Ameriky.Jako členka Československé národní rady v Americe se sídlem ve Washingtonu, D.C. pomohla přelož it Chartu 77 do angličtiny. Anna byla aktivní v Československé národní radě a Společnosti věd a umění. V roce 1999 získala prezidentské vyznamenání za práci v oblasti lidský ch práv. Zemřela 6. března 2001.

Historické souvislosti:

Charta 77 byla vydána v lednu 1977 jako apel na československou vládu, aby respektovala lidskápráva. Tento dokument způsobil velkou kontroverzi a mnoho jeho příznivců bylo odsouzeno do vězení. Jeden z prvních signatářů Václav Havel se později stal československý m a český m prezidentem.

Obsah:

Kolekce sestáváz korespondence, článků a oficiálních publikací Kongresu USA, Charty 77 (v češtině) a dalších institucí a organizací. Materiály pokrý vají hnutí Charty 77 (ale i otázky lidský ch práv za ž eleznou oponou) od jejích začátků až do poloviny 80. let.

Té mata:

Havel, Václav

Litomiský , Jan

Uhl, Petr

Jirous, Martin

Benda, Václav

Ruml, Jiří

Hájek, Jiří

Patočka, Jan

Husák, Gustav

Obzina, Jaromír

Československo -- Historie -- Charta 77

Československo -- Historie -- Komunismus

Československo -- Historie -- Normalizace

Československo -- Polika a vláda -- 20. století -- Zdroje

Češi -- Cizí země -- Korespondence

Zastánci lidský ch práv -- USA

Zastánci lidský ch práv -- Československo

Zastánci lidský ch práv -- SSSR

Zastánci lidský ch práv -- Vý chodní Evropa

Popis oddílů: Series 1: Dokumenty, krabice 1-9

Devět krabic tiskový ch zpráv, dopisů, novinový ch článků z československé ho, domácího i zahraničního tisku o aktivitách hnutí Charty 77 a jejích představitelů. Dále pokrý váhnutí VONS (Vý bor na obranu nespravedlivě stíhaný ch). Obsahuje stíž nosti vládním činitelům a představitelům soudního systé mu ohledně nedodrž ování základních lidský ch práv, dále autentickásvědectví popisující taktiku a strategii tajné policie proti disidentům, příběhy lidí, kteří se postavili praktikám rež imu. Dále obsahuje korespondenci mezi Faltusovou a americký mi vládními činiteli nebo nevládními organizacemi zabý vajícími se lidský mi právy.

Series 2: Periodika, krabice 10-15

Obsahuje sbírku různý ch bulletinů, newsletterů, zpráv a dalších periodik, které se tý kají lidský ch práv v Československu a dalších vý chodoevropský ch zemích. Popisují všeobecnou politickou situaci během 70. a 80. let s důrazem na studenou válku. Zvláštního informačního vý znamu dosahuje sbírka INFOChu (Informace o Chartě 77) - bulletinu vydávané ho představiteli Charty (pouze česky) a zprávy Rádia SvobodnáEvropa anglicky.

Series 3: Přidruž ené materiály, krabice 16-18

Obsahuje oficiální publikace a zprávy Kongresu USA a dalších institucí a organizací (vládních i nevládních) tý kající se otázky lidský ch práv ve vý chodním bloku během 70. a 80. let.

Series 4: Všeobecné materiály, krabice 19

Další netříděné materiály (většinou kopie článků nebo dalších informativních dokumentů ohledně lidský ch práv, korepsondence.

Seznam slož ek: Series 1: DokumentyKrabice 1. Složka 1. 1975

Obsahuje dva články v angličtině. Jeden se tý káse utlačování disidentů v Československu, druhý o problé mech, který m musí čelit vědci v Československu. Dále tato Složka obsahuje seznam mezinárodních smluv a dohod v rámci národního sebeurčení.

Krabice 1. Složka 2. 1976

Obsahuje zprávy v angličtině ohledně opozice v Československu , kopii otevřené ho dopisu proti zatý kání nonkonformních hudebníků, leták Amnesty International tý kající se stejné ho té matu, další články a zprávy tý kající se obětí komunistické ho rež imu. Článek o sociálních dopadech ve Francii po odvysílání filmu Přiznání. Film zobrazuje ž ivot Artura Londona, komunistické ho funkcionáře, který je mučen tajnou policií.

Krabice 1. Složka 3. Leden 1977

Obsahuje články tý kající především obsahu Charty 77, zatý kání jejích signatářů a reakcí světa.

Krabice 1. Složka 4. Leden 1977

Českáverze deklarace Charty 77, články z novin, zprávy a dopisy tý kající se situace a podmínek po vydání Charty.

Krabice 1. Složka 5. Ú nor 1977

Obsahuje novinové články, zprávy a dopisy tý kající se Charty. Např. reakce Kongresu USA.

Krabice 2. Složka 1. Ú nor 1977

Obsahuje zprávy (tiskové agentury a rádiové stanice), články a dopisy v češtině a angličtině.

Krabice 2. Složka 2. Březen 1977

Obsahuje různé materiály včetně "Událostí a zpráv zpoza ž elezné opony" od Josefa Joštena, články o Chartě 77 a jejích signatářích, reakce světa, různáprohlášení, dokumenty tý kající se smrti Jana Patočky a policejních akcí během jeho pohřbu.

Krabice 2. Složka 3. Březen, duben 1977

Obsahuje články, zprávy tiskový ch agentur, rádiový ch a televizních stanic. Tato Složka také obsahuje informace o československé m filozofovi Janu Patočkovi a dopisy signatářů Charty 77 československý m autoritám.

Krabice 2. Složka 4. Květen, srpen 1977

Obsahuje články, dopisy, dokumenty a zprávy jak z Československa, tak ze světa. Tý kají se hlavně informací o politický ch uprchlících, kteří museli opustit republiku právě kvůli Chartě 77. Dále obsahuje popis represálií proti signatářům, oficiální dokumenty Charty 77 a dopisy československé mu prezidentu Husákovi.

Krabice 2. Složka 5. Září, prosinec 1977

Obsahuje zprávy, články, dokumenty, dopisy, atd. tý kající se např. přednášek české ho emigranta v rakouské Vídni ohledně vztahů mezi státními představiteli a Chartou 77.

Krabice 3. Složka 1. Leden, březen 1978

Obsahuje články, zprávy, petice, dokumenty, otevřené dopisy, článek Václava Havla a další infomace ohledně politický ch soudních procesů v Československu.

Krabice 3. Složka 2. Duben, květen 1978

Obsahuje informace o vý voji politický ch procesů, otevřené dopisy, oficiální dokumenty Charty 77, informace o československé m disidentské m VONSu.

Krabice 3. Složka 3. Květen, červen 1978

Obsahuje informace o Plesu ž elezničářů, zadrž ení několika Chartistů, informace o soudních procesech proti disidentům, dopisy československý m představitelům moci, ú toky na právní obhájce disidentů.

Krabice 3. Složka 4. Červenec, září 1978

Detaily o vypovězení zahraničního novináře ze země.

Krabice 3. Složka 5. Říjen 1978

Obsahuje různé materiály (dokumenty, dopisy, články) obsahující problematiku sovětské okupace Československa, otevřený dopis Kurtu Waldheimovi a problematika ú těku z Československa.

Krabice 4. Složka 1. Listopad 1978

Informace o soudních procesech s disidenty a o aktivitách Charty 77.

Krabice 4. Složka 2. Prosinec 1978

Zprávy o aktivitách Charty 77 proti diskriminaci Romů v Československu.

Krabice 4. Složka 3. Leden - březen 1979

Informace o sebeurčení disidentů, informace o politický ch vězních v Československu.

Krabice 4. Složka 4. Duben - květen 1979

Obsahuje dokumenty o Chartě 77, undergroundové kultuře, informace o omezování lidský ch práv v Československu.

Krabice 4. Složka 5. Červen 1979

Články exilový ch i zahraničních novin, dále vý taž ky ze záznamů Kongresu.

Krabice 5. Složka 1. červenec 1979

Informace o procesu s Ottou Bednářovou, vý taž ky ze záznamů Kongresu, informace o hospodářské situaci v Československu.

Krabice 5. Složka 2. Srpen - září 1979

Obsahuje záznamy Kongresu ohledně československý ch problé mů tý kajících se Helsinské smlouvy, policejních represí a represí proti katolíkům.

Krabice 5. Složka 3. Říjen 1979

Obsahuje informace o procesech s československý mi disidenty, dále informace o soudu se šesti členy VONSu.

Krabice 5. Složka 4. Říjen, listopad 1979

Obsahuje články tý kající se soudních procesů se šesti členy VONSu, seznam zatčený ch osob.

Krabice 5. Složka 5. Listopad, prosinec 1979

Obsahuje různé materiály ohledně Charty 77 a lidský ch práv.

Krabice 6. Složka 1. Leden, ú nor 1980

Obsahuje různé materiály tý kající se Charty 77 a reakcí světa na ni, sovětskáanexe Afghánistánu, informace o soudních procesech se signatáři Charty 77, zprávy od příbuzný ch vězněný ch jejich přátelům (podmínky ve vězení apod.).

Krabice 6. Složka 2. Březen, duben 1980

Informace o represích proti "undergroundové univerzitě" (někteří lidé nabízeli přednášky ostatním ve svý ch bytech), reflexe Helsinské smlouvy, problematika československé ho exilové ho časopisu Londý nské Listy tý kajícího se Charty 77, Rádio SvobodnáEvropa a jeho vysílání o Chartě 77 a o soudních procesech s jejími představiteli.

Krabice 6. Složka 3. Květen 1980

Obsahuje informace o represích proti "undergroundový m univerzitám" a seznam nový ch signatářů Charty.

Krabice 6. Složka 4. Červen, červenec 1980

Dokumentů o Československé národní radě americké , popis vý slechů disidentů, ž ádosti o milost, dopis americké ho senátora B. Dola prezidentu Československa tý kající se lidský ch práv.

Krabice 6. Složka 5. Srpen, září 1980

Dopis Charty 77 presidentu Gustavu Husákovi, informace o politický ch procesech, dokumenty Československé ho národní rady americké a seznam nespravedlivě stíhaný ch lidí.

Krabice 6. Složka 6. Říjen, listopad 1980

Obsahuje pož adavky o propuštění nemocný ch politický ch vězňů, dokumenty Charty 77 a další různé články.

Krabice 6. Složka 7. Prosinec 1980

Obsahuje informace o politický ch procesech, posudky, články z periodika Listy, informace Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a krátkou prezentaci disidentský ch skupin v Československu.

Krabice 7. Složka 1. Leden, březen 1981

Obsahuje materiály (dopisy, dokumenty, zprávy, články, spisy, atd.) tý kající se Charty 77, jejích aktivit, členů, ideí, a reakcí světové ho tisku na Chartu 77. Dokumenty a dopisy několika československý ch exilový ch skupin, informace o mluvčích Charty, zastoupení Československa na vý stavě současné ho umění v Michiganu a text H. Gordona Skillinga "Československo, lidskápráva a Madrid."

Krabice 7. Složka 2. Duben, květen 1981

Obsahuje informace o Chartě 77, seznam zadrž ený ch osob, články v angličtině.

Krabice 7. Složka 3. Červen, červenec 1981

Obsahuje různáprohlášení o Chartě 77 a mnoho dalších dokumentů, informace o pokračujících represích a vý taž ky záznamů Kongresu.

Krabice 7. Složka 4. Srpen, září 1981

Obsahuje dopisy a dokumenty československý ch exilový ch skupin, reakce ohledně situace v Polsku, informace o nový ch politický ch soudních procesech.

Krabice 7. Složka 5. Říjen, prosinec 1981

Obsahuje soudní dokumenty tý kající se procesů s mnoha signatáři Charty 77 a dále otevřené dopisy a proklamace.

Krabice 8. Složka 1. Leden, ú nor 1982

Obsahuje dokumenty, dopisy, zprávy, články, prohlášení aj. tý kající se Charty 77 a Československé národní rady Americké , dopis Dr. Hájka generálnímu veřejné mu prokurátorovi Československa, dopis paní Faltusové organizaci UNESCO.

Krabice 8. Složka 2. Březen, duben 1982

Obsahuje text "O porušování lidský ch práv ve světě" od Richarda Shiffera, dokumenty Charty 77 a text "Otázka lidský ch práv v americký ch vztazích s Rumunskem a Československem".

Krabice 8. Složka 3. Květen, červen 1982

Obsahuje pož adavky na propuštění politický ch vězňů, aktualizaci stavu politický ch vězňů v Československu, dopisy československý m představitelům moci.

Krabice 8. Složka 4. 1982, Červenec, srpen

Obsahuje materiály tý kající se např. Skupiny revoluční akce, politické opozice v Československu (z vý zkumné ho materiálu Rádia SvobodnáEvropa) a o "undergroundové církvi".

Krabice 8. Složka 5. Září, říjen 1982

Obsahuje dopisy různý m představitelům Československa i zahraničních vlád a organizací, informace o konferenci OBSE v Madridě.

Krabice 8. Složka 6. Listopad, prosinec 1982

Obsahuje pož adavky na propuštění stíhanný ch lidí, korespondenci s polský m hnutím Solidarita, informace od Amnesty International o spisovatelích a ž urnalistech.

Krabice 8. Složka 7. Leden - březen 1983

Obsahuje vý roční zprávu o lidský ch právech v Československu a seznam nový ch signatářů Charty 77.

Krabice 8. Složka 8. Duben, červen 1983

Obsahuje dokumentaci Vilé ma Prečana ohledně lidský ch práv v Československu, informace o metodách použ ívaný ch Státní bezpečností.

Krabice 8. Složka 9. Červenec, prosinec 1983

Obsahuje novinové články, seznamy zadrž ený ch knih a další práce, interview s Havlem v angličtině poté , co byl ze zdravotních důvodů propuštěn z vězení.

Krabice 9. Složka 1. Leden, červenec 1983

Obsahuje dokumenty tý kající se aktivit, členů a problé mů Charty 77, informace o politický ch procesech, seznam publikovaný ch materiálů Charty 77.

Krabice 9. Složka 2. Srpen, prosinec 1983

Obsahuje informace o politický ch vězních, rozhovor s Václavem Havlem, perzekuce ve vzdělávání.

Krabice 9. Složka 3. Leden, březen 1984

Obsahuje dokumenty Charty 77 a informace o procesech s členy katolické církve.

Krabice 9. Složka 4. Duben, červen 1984

Obsahuje materiály tý kající se československé ho zákona o vzdělání a školách, o soudních procesech.

Krabice 9. Složka 5. Červenec, prosinec 1984

Obsahuje dokumenty o Československé národní radě americké, ž ádosti o propuštění z vězení a dokumenty o politický ch soudních procesech.

Krabice 9a. Složka 1. Leden, březen 1985

Obsahuje články a zprávy v angličtině a češtině, tý kající se členů a ideí Charty 77. Zpráva pro Kongres o situaci v Československu roku 1984. Dále publikaci "Lidskápráva v Československu: Dokumenty Charty 77" (1988).

Krabice 9a. Složka 2. Nedatováno

Obsahuje materiály tý kající se stíž ností proti represím a články o situaci v Československu.

Krabice 9a. Složka 3. Nedatováno

Obsahuje informace o politický ch vězních.

Krabice 9a. Složka 4. Nedatováno

Obsahuje materiály tý kající se československé ho hospodářské ho vý voje.

Krabice 9a. Složka 5. Nedatováno

Obsahuje materiály o lidský ch právech v Československu.

Krabice 9a. Složka 6. Nedatováno

Materiály tý kající se Charty a Československa samotné ho.

Krabice 9a. Složka 7. Nedatováno

Materiály o prohlášení Sdruž ení věd a umění na adresu Charty 77, Českolovenské m spolek emigrantů informací o Chartě 77 a o mírové m hnutí.

Series 2: PeriodikaKrabice 10. Složka 1. Fieldstaff Reports, 1977

Dvě kopie časopisu Fieldstaff Reports (roč. XXII, č. 1, 2) s články o hnutí Charty 77 od Dennisona Rusinowa.

Krabice 10. Složka 2. Amnesty Action, 1981-85

Sbírka bulletinu Amnesty International "Amnesty Action".

Krabice 10. Složka 3. Bulletin (Severoatlantické shromáž dění), 1979-82

Čtyři bulletiny SAS se zprávami ohledně vý voje tý kajícího se humanitárního rozměru Závěrečné ho aktu Konference o bezpečnosti a spolupráce v Evropě.

Krabice 10. Složka 4. Colloque International, 1981

Tři texty ve francouzštině tý kající se Praž ské ho jara roku 1968 napsané jeho představiteli: Otem Š ikem (Pilíře socialisticky demokratické ho hospodářské ho systé mu), Jiřím Pelikánem (Mezinárodní spojení a důsledky Praž ské ho jara) a Zdeňkem Mlynářem ("Praž ské jaro roku 1968" a současnákrize politický ch systé mů sovětské ho stylu).

Krabice 10. Složka 5. Koš III Komise k bezpečnosti a spolupráci v Evropě, 1977-1979 Krabice 10. Složka 6. Koš III Komise k bezpečnosti a spolupráci v Evropě, 1980-85 Krabice 11. Složka 1. Půlroční zpráva prezidenta Komisi k bezpečnosti a spolupráci v Evropě, 1976-78 Krabice 11. Složka 2. Půlroční zpráva prezidenta Komisi k bezpečnosti a spolupráci v Evropě, 1978-89 Krabice 11. Složka 3. Přehled Komise k bezpečnosti a spolupráci v Evropě, 1983-85

Zpráva americké ho ministerstva zahraničních věcí ohledně implementace Závěrečné ho aktu z Helsinek.

Krabice 11a. Složka 1. Přehled Komise k bezpečnosti a spolupráci v Evropě, 1984-89 Krabice 12. Složka 1. Tiskové zprávy Komise k bezpečnosti a spolupráci v Evropě americké ho Kongresu, 1977-86 Krabice 12. Složka 2. Rada Evropy, 1978

Zprávy parlamentního shromáž dění Rady Evropy k Závěrečné mu aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a k Československu.

Krabice 12. Složka 3. Rada svobodné ho Československa, 1980-84

Obsahuje materiály v češtině i v angličtině. Tiskové zprávy tý kající se lidský ch práv v Československu a o porušování dohody z Helsinek.

Krabice 12. Složka 4. Československánárodní rada americká, 1977-83

Dopisy paní Faltusové jako styčné osoby mezi Radou a různý mi organizacemi a politický mi představiteli USA. Materiály tý kající se Charty 77 a občanský ch práv v Československu.

Krabice 12. Složka 5. Československý newsletter, 1977-84

Informace o Chartě 77 a o porušování lidský ch práv, obsahuje kompletní anglický překlad deklarací Charty 77.

Krabice 12. Složka 6. Vědecký ú stav zahraničních věcí, 1980-82 Krabice 12. Složka 7. Tiskováagentury Mezinárodní spoje svobody (FCI), 1979-82 Krabice 13. Složka 1. Newsletter Vnitřní síť lidský ch práv (Human Rights Internet), 1979 Krabice 13. Složka 2. Pomoc a čin (Help and Action), 1983 Krabice 13a. Složka 1. Informace o Chartě, 1978-1980

dokumenty o Chartě 77, stíž nosti autoritám, eseje o otázce lidský ch práv v Československu a vý chodní Evropě spolu s rozhovory, ž ivotopisy.

Krabice 13a. Složka 2. Informace o Chartě, 1980-1981

Dokumenty v češtině o představitelích Charty 77, stíž ností autoritám, eseje o otázce lidský ch práv v Československu a vý chodní Evropě, rozhovory, ž ivotopisy.

Krabice 13a. Složka 3. Informace o Chartě, 1981-1982

Dokumenty v češtině o představitelích Charty 77, stíž ností autoritám, eseje o otázce lidský ch práv v Československu a vý chodní Evropě, rozhovory, ž ivotopisy.

Krabice 13a. Složka 4. Informace o Chartě, 1983

Dokumenty v češtině o představitelích Charty 77, stíž ností autoritám, eseje o otázce lidský ch práv v Československu a vý chodní Evropě, rozhovory, ž ivotopisy.

Krabice 13a. Složka 5. Informace o Chartě, 1984

Dokumenty v češtině o představitelích Charty 77, stíž ností autoritám, eseje o otázce lidský ch práv v Československu a vý chodní Evropě, rozhovory, ž ivotopisy.

Krabice 14. Složka 1. "Kdo, co, kdy, kde (Who, What, When, Where)," 1977-179 Krabice 14. Složka 2. "Kdo, co, kdy, kde (Who, What, When, Where," 1980-1981 Krabice 14. Složka 3. "Kdo, co, kdy, kde (Who, What, When, Where," 1981-1983 Krabice 15. Složka 1. Severoatlantické shromáž dění (North Atlantic Assembly), 1981

Zprávy z Hospodářské ho, Vojenské ho, Vědecké ho a Technické ho vý boru a ze Speciálního vý boru o jaderný ch zbraních v Evropě. V angličtině.

Krabice 15. Složka 2. Vý zkum Rádia SvobodnáEvropa, 1976-83

Krabice 15. Složka 3. Vý zkum a analý za Rádia SvobodnáEvropa, 1976-77

Přehled československé ho tisku, články z československý ch časopisů a novin pokrý vající hnutí Charty 77.Česky a slovensky.

Krabice 15. Složka 4. Právo věřit (The Right to Believe),Keston College, VB, 1981-84 Krabice 15. Složka 5. Smoloskyp, 1982, anglicky
Series 3: Přidruž ené materiályKrabice 16. Komise k bezpečnosti a spolupráci v Evropě a další zprávy, 1975-1978Item 1. Zpráva Severoatlantické ho shromáž dění (North Atlantic Assembly), 1977, přednesenáC. Gontikasem, zpravodajem Podkomise pro volný pohyb informací, 1977 Item 2. Conflict Studies, No. 86, "Československo: Od roku 1968 k Chartě 77. Záznam pasivní rezistence" Conflict Studies, č. 86, napsáno Josefem Joštenem, 1977 Item 3. Komise k bezpečnosti a spolupráci v Evropě americké ho Kongresu - Závěrečný akt, 1975 Item 4. Kniha zdrojů, Lidskápráva po Helsinkách, 1977 Item 5. Zpráva americké mu Kongresu o implementaci závěrečné ho aktu Konference o bezpečnosti a spolupráce v Evropě, 1977 Item 6. Doplňkovázpráva ke zprávě zmíněné vý še, 1977 Item 7. Dokumenty vztahující se k disentu ve vý chodní Evropě a Sovětské m svazu spojený ch s Helsinskou konferencí, 1978 Item 8. Zprávy ke sledování dodrž ování Helskinské smlouvy v Sovětské m svazu, 1978 Item 9. Bílý spis o Československu, 1977, publikován Mezinárodním vý borem pro podporu Charty 77 v Československu, 1977 Item 10. Porušování občanský ch a politický ch práv v Československu a Helsinskásmlouva, 1977, zpráva Rady svobodné ho Československa k zasedání Konference k bezpečnosti a spolupráci v Evropě, kteráse sešla v Bělehradě. Anglicky, 1977 Item 11. Komise pro vládní operace americké ho Senátu: Mezinárodní lidskápráva. Vybranáprohlášení a iniciativy, 1977 Item 12. "Hlinka, Antonín: Odepřenásvoboda." Anglicky, 1977 Krabice 17. Různé zprávy, 1978-83Item 1. Zpráva,Dodrž ení našeho slibu: Spojené státy a helsinský závěrečný akt, vý vojovázpráva Komise BSE americké ho Kongresu, 1979 Item 2. Komise americké ho Kongresu k bezpečnosti a spolupráce v Evropě, zpráva aktivit, 1977-1979 Item 3. Brož ura, "39, který ch věřilo. Helsinští monitoři v SSSR," 1980 Item 4. Brož ura, "45, který ch věřilo. Helsinští monitoři v SSSR," 1981 Item 5. Helsinské forum Vý chodo-západní vědecké vý měny, 1980, společné slyšení před Sněmovnou reprezentantů, 1980 Item 6. Zpráva,"Bělehradské setkání Konference k bezpečnosti a spolupráci v Evropě: zpráva a ocenění" materiál Komise BSE americké ho Kongresu, 1979 Item 7. "Profily: Helsinští monitoři" U.S. Congress CSCE, 1979 Item 8. Lidskápráva ve vý chodní Evropě a Sovětské m svazu, 1980, slyšení Vý boru pro zahraniční věci Sněmovny reprezentantů 1980 Item 9. Implementace Helsinský ch smluv, materiál Komise BSE, 1983 Item 10. Memorandum Evropské kontaktní skupiny Item 11. Implementace Závěrečné ho aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě: Nálezy a doporučení pět let po Helsinkách, 1980, zpráva americké mu Kongresu od Komise BSE, 1980 Item 12. Aparát komunistické propagandy a dalších hrozeb mé dií, 1981, prohlášení Sira Jamese Goldsmithe Vý boru pro mé dia britské Konzervativní strany, 1981 Item 13. Studijní materiály, Tomáš G. Masaryk, 1850-1937, v angličtině. Item 14. Přehled NATO, 1981 Box 18. Různé zprávy, 1982-85Item 1. Zprávy, zprávy Komise k bezpečnosti a spolupráci v Evropě americké ho Kongresu Item 2. "Implementace Závěrečné ho aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě: Nálezy a doporučení sedm let po Helsinkách," 1982 Item 3. Zprávy aktivit Item 4. Zpráva o pozitivních aspektech implementace Helsinské ho závěrečné ho aktu 1975-1984, 1985 Item 5. Sovětští Židové Item 6. Zneuž ívání psychiatrie v Sovětské m svazu Item 1.7. Nucené práce v Sovětské m svazu Item 8. Ochrana a podpora nábož enský ch práv ve vý chodní Evropě a Sovětské m svazu. Item 9. Usica World, Vol. 1, No. 1, 1982 Item 10. Shrnutí madridské Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, 1983 Item 11. Porušování helsinský ch smluv, 1982 Item 12. Helsinský vý bor: Prvních osm let, 1985 Item 13. Členové a styčné osoby Komise BSE, 1984 Item 14. Zprávy z hlídky Helsinek - Porušování dohod z Helsinek: srpen 1983 - září, 1984 Item 15. Hlídka helsinský ch vězňů, (seznam adres), 1982 Item 16. Zpráva Amnesty International 1982-1983 Series 4: Všeobecné materiályKrabice 19. Složka 1. 1975

Dotisk bulletinu americké ho Ministerstva zahraničních věcí ke Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.

Článek "Sovětský exil se setkávás nový m světem", Wall Street Journal.

Krabice 19. Složka 2. 1977

Novinové články, zprávy vý zkumu Rádia SvobodnáEvropa, "Tiskové zprávy" (Komise BSE americké ho Kongresu)

Krabice 19. Složka 3. 1977

Dopisy, dokumenty, články;

Vybrané dokumenty americké ho Ministerstva zahraničních věcí, Heritage Foundation, Komise BSE americké ho Kongresu.

Krabice 19. Složka 4. 1978

Články o akademické svobodě československý ch historiků a o návrhu k lidský m právům.

Krabice 19. Složka 5. Zprávy, korespondence, články, 1979

Dokumenty Spojené ho baltické ho americké ho národního vý boru; nové informace členů, zpráva Komise BSE americké ho Kongresu, vý taž ky ze záznamů Kongresu.

Krabice 19. Složka 6. Zprávy, záznamy, korespondence, 1980

Memorandum ke Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě z Madridu od Americké vý chodoevropské etnické konference; seznam členů delegace USA, zpráva americké mu Kongresu nazvanáVyjádření Kongresu k na zacházení s křesťany v Sovětské m svazu.

Krabice 19. Složka 7. Zprávy, záznamy, korespondence, 1980

Korespondence se skupinou Pomoc a akce (Help and Action);

Cesta do Madridu - vyvíjení Západního konsenzu o lidský ch právech, Aspenský institut humanitních studií.

Krabice 19. Složka 8. Zprávy, 1980

Různé materiály - Lidskápráva a zahraniční politika: Návrh, W.F. Buckley, americký časopis Zahraniční zálež itosti (Foreign Affairs), vydání jaro 1980;

Práva dělníků, Vý chod a Západ; komparativní studie odborů a dělnický ch práv v západních demokraciích a vý chodní Evropě, Liga průmyslové demokracie.

Krabice 19. Složka 9. Zprávy, články, dopisy, 1981

Vý ňatky ze zpráv Kongresu; krabička zápalek, magazín Amnesty Internationl, prohlášení od Maxe M. Kampelmana (předsedy americké delegace ke Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě); zpráva o postupu ve věci Mezinárodního vzdělávacího institutu o lidský ch právech, Morton Sklar a James E. Zorn.

Krabice 19. Složka 10. Zprávy, články, dopisy, 1981

Zprávy z hlídky Helsinek;shrnutí KBSE z Madridu; kopie osobního dopisu prezidenta Reagana paní Papánek, veřejné členky americké delegace madridské ho zasedání KBSE.

Krabice 19. Složka 11. Zprávy, články, dopisy, 1982

Informace Amnesty International;tiskové zprávy Komise BSE americké ho Kongresu; zprávy z PNA (Polskátiskováagentura).

Krabice 19. Složka 12. Novinové články, vý taž ky ze záznamů Kongresu;, 1983

Informace z madridské ho zasedání KBSE; hodnocení pokračování madridské ho zasedání KBSE; texty převzaté Severoatlantský m shromáž děním na jeho 29. vý roční schůzi, 2.-7. října 1983.

Krabice 19. Složka 13. Různé zprávy a články, 1984

Helsinkáretrospektiva a Helsinki, Gdaňsk, Madrid; od Danteho B. Fascella.

Krabice 19. Složka 14. Články, 1985

Zprávy z madridské konference.

Krabice 19. Složka 15. Korespondence, 1986

Společný dopis několika členů americké ho Kongresu, jímž nominovali sovětské ho psychiatra Dr. Anatoly Koryagina na Nobelovu cenu míru v roce 1986.

Krabice 19. Složka 16. Zprávy, články, Nedatováno

Dokumenty a novinové články obsahující kopii vybrané biblografie k lidský m právům nebo studii Aspenské ho institutu humanitních studií: Cesta do Madridu– doporučení pro americkou politiku vůči lidský m právům.


Související materiály a zdroje: Navštivte stránku Sbírka české ho dědictví na Seznamu Etnický ch americký ch sbírek.If you have questions about the Archives & Special Collections, please email "archives@unl.edu."
Finding Aids | Archives & Special Collections | UNL Libraries | UNL Home
© University of Nebraska-Lincoln Libraries | Lincoln, NE 68588-4100 | 402-472-9568 | comments to: Web Team