UNL Libraries
Archives & Special Collections | Finding Aids

Národní komise pro svobodnou Evropu

Název: Národní komise pro svobodnou Evropu

Autor: Národní komise pro svobodnou Evropu

Období: 1951-1955

Množ ství: 1 krabice

Čáslo sbírky: MS 0125

Jazyk: český , anglický

Omezení: ž ádné

Access, Copyright, and Historical Records Statement: For more information see our guidelines or please contact Archives & Special Collections.

Preferovanácitace: National Committee for a Free Europe, Records (MS 0125). Archives & Special Collections, University of Nebraska–Lincoln Libraries.

Životopis:

Národní komise pro Svobodnou Evropu byla protikomunistické hnutí založ ené 17. března 1949 v New Yorku. Komisi založ il Allen Dulles ze CIA. Hnutí založ ilo a spravovalo rozhlasovou stanici Rádio SvobodnáEvropa.

Obsah:

Tato kolekce pozestáváze skript o Československu publikovaný ch bĕhem let 1951-1955. Vĕtšina je v angličtinĕ a nĕkteré jsou v češtinĕ.

Té mata:

Bruno Kohler -- Československo

Jú lius Fučík -- Komunismus

Československo -- Komunistickástrana

Seznam slož ek: Složka 1. P.Korbel, Národní vý bory, "Politickázákladna" lidový ch demokrací, duben 1951, v češtinĕ Složka 2. P.Korbel -V.Vagašský , Přesuny populace, deportace a tábory nucený ch prací v Československu, srpen 1951, v angličtinĕ Složka 3. A.Rozehnal, Seznam cen v Československu, březen 1952, v angličtinĕ Složka 4. P.Korbel - V.Vagašský , Přesuny populace, deportace a tábory nucený ch prací v Československu (první dodatek), březen 1952, v angličtinĕ. Složka 5. P.Korbel, Kdo je soudruh Bruno Kohler?, srpen 1952, v angličtinĕ. Složka 6. P. Korbel, Vrchní orgány Komunistické strany v Československu, srpen 1952, v angličtinĕ. Složka 7. P. Korbel, Československý kabinet jako indikátor politické ho rozvoje, srpen 1952, v angličtinĕ. Složka 8. E. Hostovský , Manipulace Ždanovské linie v Československu, srpen 1952, v angličtinĕ. Složka 9. P. Korbel, Nĕkteré základní informace o československé m školské m systé mu, září 1952, v angličtinĕ Složka 10. P. Korbel, Parlamentní volby v Československu, září 1952, v angličtinĕ. Složka 11. A. Rož ehnál, Pozemkové Reformy, září 1952, v češtinĕ. Složka 12. P. Korbel, Československé národní shromáž dĕní, říjen 1952, v angličtinĕ. Složka 13. P. Korbel a V. Vagašský , Čistky v Komunistické stranĕ v Československu, říjen 1952, v angličtinĕ. Složka 14. P. Korbel, Československé univerzity, listopad 1952, v angličtinĕ. Složka 15. Národní komise pro svobodnou Evropu, Komunistické strany sovĕtské sfé ry: Československo (mĕsíční vý zkum rozvoje a trendů), leden 1953, v angličtinĕ. Složka 16. E. Hostovský , Komunistickámodla Jú lius Fučík a jeho generace, ú nor 1953, v češtinĕ. Složka 17. A. Rozehnal,Pozemkové reformy v Československu, ú nor 1953, v angličtinĕ. Složka 18. P. Korbel, Sovĕtizace československé jurisdikce, ú nor 1953, v angličtinĕ. Složka 19. V. Vagašský , Komunistickástrana Československa, březen 1953, v češtinĕ. Složka 20. P. Korbel, Jedenáctáreorganizace československé popřevratové vlády, březen 1953, v angličtinĕ. Složka 21. P. Korbel a V. Vagašsky, Přesuny populace, deportace a tábory nucený ch prací v Československu, březen 1953, v angličtinĕ. Složka 22. Národní rada pro svobodnou Evropu, Komunistické strany v sovĕtské sfé ře: Československo, ú nor-březen 1953, v angličtinĕ. Složka 23. E. Hostovský , Komunistický idol Jú lius Fučík a jeho generace, duben 1953, v angličtinĕ. Složka 24. P. Korbel, Poslední reorganizace československé ho kabinetu, duben 1953, v angličtinĕ. Složka 25. Národní komise pro svobodnou Evropu, Československámĕnováreforma: její pozadí, cíle a smysl, 12. června, 1953, v angličtinĕ. Složka 26. P. Korbel, Rozvoj slovenské ú stavní pozice, červenec 1953, v angličtinĕ. Složka 27. P. Korbel, Komunistickástrana v Československu po převratu, prosinec 1953, v angličtinĕ. Složka 28. P. Korbel, Národní Rada v Československu, ú nor 1954, v angličtinĕ. Složka 29. Pavel Korbel, Početní síla a slož ení Komunistické strany v Československu, březen 1954, v angličtinĕ Složka 30. Tisk svobodné Evropy, Jak se zakládákomunistickáuniversita, duben 1954, v angličtinĕ. Složka 31. Tisk svobodné Evropy, Sovĕtizace československé ho školního systé mu, 2. Července 1954, v angličtinĕ. Složka 32. Tisk svobodné Evropy, Růst rovnostářský ch trendů v československé m hnutí odborů, 20. července, 1954, v angličtinĕ. Složka 33. Tisk svobodné Evropy, Životopis patnácti vedoucích československý ch komunistů, 13. srpna, 1954, v angličtinĕ. Složka 34. Tisk svobodné Evropy, Československo na konferenci v Evanstonu, srpen 1954, v angličtinĕ. Složka 35. Tisk svobodné Evropy, Materiály o desáté konferenci komunistické strany v Československu (11-15. července, 1954),7. října, 1954, v angličtinĕ. Složka 36. Tisk svobodné Evropy, Volby do československé národní rady 28. listopadu, 1954, 25. října 1954, v angličtinĕ. Složka 37. Tisk svobodné Evropy, Zrušení dodávkový ch oblastí v Československu poskytuje příklad, který by mohl způsobit problé m v budoucnosti, 29. prosince 1954, v angličtinĕ. Složka 38. Tisk svobodné Evropy, Trendy v československé ekonomice v roce 1954, 10. března, 1955, v angličtinĕ. Složka 39. Tisk svobodné Evropy, Vztahy mezi produktivitou práce a mzdou v satelitních zemích: část 1, Československo, 13. června 1955, v angličtinĕ. Složka 40. Tisk svobodné Evropy, Československý kabinet od 15. října 1955, v angličtinĕ. Složka 41. Tisk svobodné Evropy, Slovenskárada komisařů od 26. listopadu 1955, v angličtinĕ. Složka 42. V.Vagašský , Československábezpečnostní služ ba, její pracovní a vyšetřovací metody, ve slovenštinĕ. Složka 43. Národní rada pro svobodnou Evropu, Odborové hnutí v Československé republice, v češtinĕ. Složka 44. J.A. Trutnovský , Životní standard dĕlníka v komunistické m Československu (1949-1951), v angličtinĕ. Složka 45. Tisk svobodné Evropy, Československé university (vý zkumnázpráva), srpen 1954, v angličtinĕ. Složka 46. P. Korbel, Národní komise v Československu, březen 1954, v angličtinĕ. Složka 47. P. Korbel a V. Vagassky, Nucené práce, deportace a přesun populace v Československu (druhý doplnĕk), září 1952, v angličtinĕ.
Související materiály a zdroje: Navštivte stránku Sbírka české ho dědictví na Seznamu Etnický ch americký ch sbírek.If you have questions about the Archives & Special Collections, please email "archives@unl.edu."
Finding Aids | Archives & Special Collections | UNL Libraries | UNL Home
© University of Nebraska-Lincoln Libraries | Lincoln, NE 68588-4100 | 402-472-9568 | comments to: Web Team