UNL Libraries
Archives & Special Collections | Finding Aids

Josef Kalvoda, Spisy

Název: Josef Kalvoda, Spisy

Autor: Kalvoda, Josef, 1923-1999

Období: 1979-1984

Množ ství: 4 slož ky

Číslo kolekce: MS 0271

Jazyk: český , anglický

Omezení: ž ádné

Access, Copyright, and Historical Records Statement: For more information see our guidelines or please contact Archives & Special Collections.

Preferovanácitace: Josef Kalvoda, Spisy (MS 0271). Archives & Special Collections, University of Nebraska–Lincoln Libraries.

Životopis:

Josef Kalvoda byl profesor historie a politologie na St. Joseph College, West Hartford, Connecticut, publicista, poradce federálního ministerstva školství Spojený ch států americký ch a předseda Křesťansko-demokratické ho hnutí v exilu. V roce 1956 získal americké občanství a bakalářský titul z politologie a historie na Hunter College of City University of New York. Poslé ze absolvoval Columbia University of New York s titulem M.A v oboru politologie a a tamté ž získal Ph.D. z politologie a historie.

Obsah:

Kolekce se skládáz nĕkolika esejí, recenzí a článků od Josefa Kalvody.

Té mata:

Karel Kramář -- Československo

Josef Kalvoda -- Eseje

Sovĕtský Svaz -- StudenáVálka

Seznam slož ek: Složka 1. Různé Kalvodovy eseje a práce.

Eseje na té ma český ch a slovenský ch vojenský ch zajatců v Rusku bĕhem války a revoluce, Masaryk v Americe v roce 1918, Karol Wojtyla, marxismus a marxist-leninismus, český pohled na československo-polskou konfederaci, vzestup a pád Alexandra Dubčeka, recenze knihy Integrace Vý chodní Evropy a obchod mezi Vý chodem a Západem, články z Denního hlasatele od Kalvody (1982), článek z časopisu Naše hlasy o Edwardu Benešovi (27. ú nor 1982), recenze Kalvodovy kníž ky, článek z Hlasů Čechů a Slováků v Austrálii o konferenci na Jaltĕ v roce 1945, vĕstník o Karlu Kramářovi napsaný Kalvodou, Benešova politika bĕhem druhé svĕtové války. V české m a v anglické m jazyce.

Složka 2. Článek,"Československý problé m," 1984

Kalvodův článek z Národních listů na té ma divize mezi Slováky a Čechy.

Složka 3. Pamĕti,"Pamĕti Václava Černé ho," 1984, prosinec.

Pamĕti Václava Černé ho sepsané Josefem Kalvodou publikovány v Nový ch obzorech.

Složka 4. Přednáška," Kramář vs Masaryk," 1985

Přednáška v české m jazyce nazvaná"Dĕjiny a náš osud – Československo, 1915-1985."
If you have questions about the Archives & Special Collections, please email "archives@unl.edu."
Finding Aids | Archives & Special Collections | UNL Libraries | UNL Home
© University of Nebraska-Lincoln Libraries | Lincoln, NE 68588-4100 | 402-472-9568 |