UNL Libraries
Archives & Special Collections | Finding Aids

Ed Kopac, Spisy

Název: Ed Kopac, Spisy

Autor: Kopac, Ed, 1883-1978

Období: 1958-1975

Množ ství: 3 slož ky

Číslo sbírky: MS 0272

Jazyk: anglický

Omezení: ž ádné

Access, Copyright, and Historical Records Statement: For more information see our guidelines or please contact Archives & Special Collections.

Preferovanácitace: Ed Kopac, Spisy (MS 0272). Archives & Special Collections, University of Nebraska–Lincoln Libraries.

Žitotopis:

Jako chlapec se Kopac s rodinou přestĕhoval na farmu do Schuyleru v Nebrasce. Po dokončení vysoké školy v Iowĕ se vrátil do Nebrasky a pomáhal v rodinné m podniku. V lé tĕ 1925 se přestĕhoval do Montany a nĕkolik let provozoval Sorrell Horse Ranch. Poté choval dobytek a pĕstoval obilí na jih od Hardinu v Montanĕ. Kopac se pozdĕji stal filantropem, založ il Czech Pioneer Memorial Student Fund, hřbitov na památku svý ch rodičů, kteří byli český mi emigranty, a museum na počest náčelníka kmene Havranů jmé nem Hodnĕ. Kopac zemřel 27. ú nora 1978.

Obsah:

Kolekce se skládáhlavnĕ z Kopacovy korespondence s různý mi lidmi bĕhem období, když pracoval v Montanĕ jako rančer. Mezi korespondencí jsou dopisy senátorům, právníkům a obchodním partnerům. Obsahuje korespondenci, kteráse tý káCzech Pioneer Memorial a jeho přínosu té to organizaci. Obsahuje článek o tom, jak Kopac daroval půdu Universitĕ v Nebrasce

Té mata:

Ed Kopac -- denník

Montana -- zemĕdĕlství

Seznam slož ek: Krabice 1. Složka 1. články

V angličtinĕ, nĕkolik rukopisů a dopisů, které jsou občas psané na stroji. Dopisy senátoru ohlednĕ podnikání, dĕkovné dopisy za dary nemocnicím, církvi apod. Články z novin o Edu Kopáčovi a jeho ž ivotĕ, jak si vydĕlal a daroval peníze.

Krabice 1. Složka 2. poznámky, letáky

Kartičky s nápisem "To, jak človĕk zachází s penĕzi je nejdůlež itĕjší test jeho charakteru - jak je dĕláa jak je utrácí," citace Jamese Moffatta. Fotografie hrobky Kopáčový ch rodičů. Leták obsahující informace o studentský ch půjčkách z fondu České ho průkopnické ho pamĕtníku. Fotografie hřbitova, kde jsou pochovány Kopáčovi rodiče.

Krabice 1. Složka 3. fotografie

Fotografie hřbitova a pohřebištĕ, kde byli pochováni Kopácovy rodiče. Fotografie americký ch Indiánů s vĕnováním musea NáČelníka Plenty Coups v roce 1973.


Související materiály a zdroje: Navštivte stránku Sbírka české ho dědictví na Seznamu Etnický ch americký ch sbírek. Morrow, Delores J. and Sandra J. Barker. "Unexpected Treasures among the Photographs of Ed and Emil Kopac,"Montana: The Magazine of Western History, Vol. 55, No. 4 (Winter, 2005), pp. 63-67. Published by: Montana Historical Society, Stable URL: https://www.jstor.org/stable/4520745If you have questions about the Archives & Special Collections, please email "archives@unl.edu."
Finding Aids | Archives & Special Collections | UNL Libraries | UNL Home
© University of Nebraska-Lincoln Libraries | Lincoln, NE 68588-4100 | 402-472-9568 | comments to: Web Team