UNL Libraries
Archives & Special Collections | Finding Aids

Emma Jarošová, Spisy

Název: Emma Jarošová, Spisy

Autor: Jarošová, Emma, 1911-2008

Období: 1988

Množ ství: 1 Složka

Číslo sbírky: MS 0274

Jazyk: český

Omezení: ž ádné

Access, Copyright, and Historical Records Statement: For more information see our guidelines or please contact Archives & Special Collections.

Preferovanácitace: Emma Jarosova, Spisy (MS 0274). Archives & Special Collections, University of Nebraska–Lincoln Libraries.

Životopis:

Emma Jarošováse narodila 21. kvĕtna 1911, její civilní jmé no bylo Miklová. Pod svý m pseudonymem, který si zvolila podle rodné vesnice Jarošov nad Než árkou, psala články o české kultuře a o záž itcích z vlastního ž ivota. Po roce 1968 emigrovala do Kanady. Zemřela 31. srpna 2008 v Nymburce.

Obsah:

Kolekce se skládáz korespondence s vydavatelem a z nĕkolika povídek.

Té mata:

Emma Jarošová-- Komunismus

Seznam slož ek: Složka 1. Korespondence, rukopisy

Dopis redaktoru Vaculíkovi, který byl zodpovĕdný za sazbu kníž ky Emmy Jarošové Vzpomínky jihočeské ho sedláka a selky. Ú ryvky z kníž ky. Povídka s názvem Kletba kádrové ho posudku z komunistické é ry. V češtinĕ.


Související materiály a zdroje: Navštivte stránku Sbírka české ho dědictví na Seznamu Etnický ch americký ch sbírek.If you have questions about the Archives & Special Collections, please email "archives@unl.edu."
Finding Aids | Archives & Special Collections | UNL Libraries | UNL Home
© University of Nebraska-Lincoln Libraries | Lincoln, NE 68588-4100 | 402-472-9568 | comments to: Web Team